Дипломная работа на тему Грошові розрахунки в діяльності підприємств на прикладі ТОВ Сталкер-Трейд

Грошові розрахунки в діяльності підприємств(на прикладі діяльності ТОВ Сталкер-Трейд)


АНОТАЦІЯ

Магістерська дипломна робота Грошові розрахунки в діяльності підприємств (на прикладі діяльності ТОВ Сталкер-Трейд) складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел літератури та додатків.

Роботу представлено на 110 сторінках, 24 таблиці, 21 рисунок, додатки на 40 сторінках. Список використаних джерел із 83 найменувань.

Обєкт магістерського дослідження підприємство ТОВ Сталкер-ТРЕЙД.

Предмет магістерського дослідження організація системи грошових розрахунків підприємства на внутрішньому та зовнішньоекономічному ринках, методика фінансового аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

Мета магістерської роботи - вивчення закономірностей та принципів побудови системи грошових розрахунків на прикладі ТОВ Сталкер-ТРЕЙД, оцінка позитивних та негативних рис застосовуємої системи розрахунків, розробка пропозицій по удосконаленню системи грошових розрахунків на підприємстві.

Завдання магістерської роботи:

1. Провести систематизацію сутності та методології побудови системи розрахунків підприємства з використанням безготівкових та готівкових платіжних інструментів;

2. Виконати аналіз системи розрахунків на підприємстві ТОВ Сталкер-ТРЕЙД та її вплив на ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість підприємства;

3. Ідентифікувати основні проблеми в системі розрахунків на підприємстві ТОВ Сталкер-ТРЕЙД , їх причини та наслідки;

4. Запропонувати основні проектно-економічні рішення виявлених проблем в системі розрахунків підприємства ТОВ Сталкер-ТРЕЙД;

5. Обгрунтувати перспективність та економічну ефективність заходів по впровадженню схем вексельного обігу в системі грошових розрахунків підприємства;

6. Розробити пропозиції по удосконаленню контролю за розрахунково-касовою діяльністю підприємства при впровадженні в обороті зовнішньоекономічних векселів.

Інформаційно-методологічна база досліджень магістерської роботи звітні документи ТОВ Сталкер-ТРЕЙД за 2002 - 2007 роки, методологічні документи Національного банку України.

Практична цінність отриманих результатів магістерського дослідження полягає в ідентифікації при економічному аналізі діяльності ТОВ Сталкер-ТРЕЙД причин зниження ефективності системи його грошових розрахунків та обґрунтуванні пропозицій антикризових заходів по виведенню підприємства з зони збитковості та низької платоспроможності, що фактично привели до передачі 40% статутного капіталу у вигляді банківських відсотків за кредити.


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Характеристика розрахункових й касових операцій підприємства

1.2 Форми безготівкових розрахунків і платіжних документів

1.3 Готівкові розрахунки та касова дисципліна на підприємствах

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ НА ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ СТАЛКЕР- ТРЕЙД

2.1 Характеристика діяльності та продукції ТОВ Сталкер-ТРЕЙД

2.2 Економічна діагностика та аналіз ефективності системи грошових розрахунків на підприємстві ТОВ СТАЛКЕР-ТРЕЙД

2.3 Аналіз проблем в системі грошових розрахунків та питома вага зовнішньоекономічних розрахунків в діяльності підприємства ТОВ СТАЛКЕР-ТРЕЙД

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ СИСТЕМИ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА СТАЛКЕР-ТРЕЙД

3.1 Пропозиції та ефективність впровадження вексельного механізму прискорення перетворення дебіторсько-кредиторської заборгованості в грошові кошти при імпортних операціях ТОВ Сталкер-Трейд

3.2 Пропозиції та ефективність впровадження вексельного механізму прискорення перетворення дебіторсько-кредиторської заборгованості в грошові кошти при експортних операціях ТОВ Сталкер-Трейд

3.3 Удосконалення, пропозиції щодо позитивних та негативних аспектів регулювання державою грошових розрахунків підприємств

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність теми магістерської роботи полягає в необхідності постійного розвитку інструментів платіжних систем, які використовуються підприємствами для виконання грошових розрахунків на всіх етапах циклів розширеного виробництва, та проведення аналітичних досліджень по ефективності застосовуємих та перспективних грошових, документарних і бартерних систем як національних, так і міжнародних розрахунків підприємств.

Обєкт магістерського дослідження підприємство ТОВ Сталкер-ТРЕЙД.

Предмет магістерського дослідження організація системи грошових розрахунків підприємства на внутрішньому та зовнішньоекономічному ринках, методика фінансового аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

Мета магістерської роботи - вивчення закономірностей та принципів побудови системи грошових розрахунків на на прикладі ТОВ Сталкер-ТРЕЙД, оцінка позитивних та негативних рис застосовуємої системи розрахунків, розробка пропозицій по удосконаленню системи грошових розрахунків на підприємстві.

Завдання магістерської роботи:

1. Провести систематизацію сутності та методології побудови системи розрахунків підприємства з використанням безготівкових та готівкових платіжних інструментів;

2. Виконати аналіз системи розрахунків на підприємстві ТОВ Сталкер-ТРЕЙД та її вплив на ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість підприємства;

3. Ідентифікувати основні проблеми в системі розрахунків на підприємстві ТОВ Сталкер-ТРЕЙД , їх причини та наслідки;

4. Запропонувати основні проектно-економічні рішення виявлених проблем в системі розрахунків підприємства ТОВ Сталкер-ТРЕЙД;

5. Обгрунтувати перспективність та економічну ефективність заходів по впровадженню схем вексельного обігу в системі грошових розрахунків підприємства;

6. Розробити пропозиції по удосконаленню контролю за розрахунково-касовою діяльністю підприємства при впровадженні в обороті зовнішньоекономічних векселів.

Інформаційно-методологічна база досліджень магістерської роботи звітні документи ТОВ Сталкер-ТРЕЙД за 2002 - 2007 роки, методологічні документи Національного банку України.

Практична цінність отриманих результатів магістерського дослідження полягає в ідентифікації при економічному аналізі діяльності ТОВ Сталкер-ТРЕЙД причин зниження ефективності системи його грошових розрахунків та обґрунтуванні пропозицій антикризових заходів по виведенню підприємства з зони збитковості та низької платоспроможності, що фактично привели до передачі 40% статутного капіталу у вигляді банківських відсотків за кредити.

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Характеристика розрахункових й касових операцій підприємства

Грошова система це встановлена державою форма організації грошового обороту в країні, у тому числі, порядок емісії національних грошових знаків. Національна грошова система складається історично, її зміст і структурні елементи відображають досягнутий соціально-економічний рівень розвитку країни. Вона регулюється законами держави та іншими юридичними актами. Сучасна національна грошова система України це грошова система ринкового типу.

Основні структурні елементи грошової системи [52):

1. Наявність національної грошової одиниці, яка являється базисним елементом в організації всіх, проведених на території даної країни розрахунків, платежів; виконання функції накопичення, збереження, тощо.

Так, гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення розрахунків та здійснення переказів. Для проведення переказу можуть використовуватися кошти як у готівковій, так і в безготівковій формі.

2. Види наявних грошових знаків, які мають законну силу і забезпечують сукупність всіх розрахунків в рамках економічної системи.

3.Масштаб цін, що призначає номінальну величину різної монети. Від цього залежить ефективність користування різними видами грошових знаків. Масштаб цін встановлюється і змінюється у законодавчому порядку.

4.Грошові агрегати та їх структура, які являються одним із найважливіших елементів структури грошових потоків, різних форм накопичення грошей в економічній системі вцілому. Визначення структури грошової маси в обігу Ук-раїни агрегатним методом почалося з 1993 року.

5.Механізми встановлення валютних курсів по відношенню до національної валюти, тобто, управління сукупністю факторів, впливаючих на стабільність або нестабільність валютного курсу. Основою установлення валютного курсу являється купівельна спроможність тієї чи іншої грошової одиниці.

6. Види грошового обігу, тобто, користування тих чи інших форм готівкового і безготівкового обігу. В розвинутих країнах світу готівка становить незначну частку грошової маси 57%. В Україні ж питома вага готівки в грошовому обороті гіпертрофована.

7. Інституціональні субєкти системи, серед яких особливу перевагу мають субєкти здібні впливати на функціонування грошової системи. До таких субєктів відносяться: Національний Банк, комерційний банк та інші фінансові посередники.

8. Законодавча база, що регулює права і відповідальність субєктів грошової системи. В розвинутих країнах цей елемент грошової системи являється найбільш розвиненим.

9. Сукупність механизмів, форм, які використовуються при регулюванні грошової системи. Мова йде про використання адміністративних або економіко-математичних методів і форм управління грошовою масою, що впливає на її зміни.

В результаті еволюції економіки відбувається постійний розвиток форм грошей, які відображають потребу використання грошей, можливість прискорення їх обертання, їх витрати і виготовлення тощо.

Грошовий обіг являє собою процес безупинного руху грошових знаків у наявній і безготівковій формах. Таке визначення відповідає змісту сучасного грошового обігу, де рух роблять саме грошові знаки, а не інші види грошей.

Платіжний оборот це процес безупинного руху коштів платежу, що існують у даній країні. Він включає не тільки рух грошей, але і рух інших засобів платежу (чеків, депозитних сертифікатів, векселів і т.д.). Грошовий обіг є, отже, складовою частиною платіжного обороту.

Під грошово-платіжним (грошово-розрахунковим) оборотом розуміється частина грошового обігу, де гроші функціонують як засіб платежу, незалежно від того безготівковий це оборот чи готівковий (рис.1.1).Рефераты на эту же тему: