Курсовая работа на тему Магазин побутової техніки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Технологія програмування та створення програмних продуктів

Тема Магазин побутової техніки (б/у)

"">КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Технологія програмування та створення програмних продуктів

Тема Магазин побутової техніки (б/у)

">КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Технологія програмування та створення програмних продуктів

Тема Магазин побутової техніки (б/у)

"">КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Технологія програмування та створення програмних продуктів

Тема Магазин побутової техніки (б/у)

"_Toc21724110> "_Toc21723568> "_Toc21723564>ЗМІСТ

_Toc261559728

Вступ. 3

1. Теоретичні відомості 3

1.1Теоретичні відомості про побутову техніку. 4

1.2Поняття бази даних. 4

2. Розробка програми (компоненту) 9

2.1Загальний опис програми (компоненту) 9

2.2Технічне завдання. 9

2.3Діаграма сутність-звязок. 12

2.4Діаграма потоків даних (DFD) 13

2.5Програма та методика тестування. 13

2.6Інструкція користувача (інструкція підключення компонента) 14

Висновок. 16

Перелік посилань. 17

Додаток А.. 18


Вступ

База даних - організована відповідно до певних правил і підтримувана в памяті компютера сукупність даних, що характеризує актуальний стан деякої предметної області й використовувана для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Головним завданням БД є гарантоване збереження значних обсягів інформації (т.зв. записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі. Таким чином БД складається з двох частин збереженої інформації, та системи управління нею. З метою забезпечення ефективності доступу записи даних організовують як множину фактів (елемент даних).


1 Теоретичні відомості

"_Toc26155973>1.1 Теоретичні відомості про побутову техніку

Побутова техніка техніка, що використовується у побуті. Призначена для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту у повсякденному житті людини. Класифікується по важливості (необхідна, бажана, можна обійтись), по розміру (мала побутова техніка, велика), цільовому призначенню та інше.

Даний програмний продукт для якого треба розробити компонент являє собою телефонний довідник реалізований обєктно-орієнтованою мовою С. Довідник має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Програмний продукт працює з базою даних.

"_Toc26155973>1.2 Поняття бази даних

База даних - організована відповідно до певних правил і підтримувана в памяті компютера сукупність даних, що характеризує актуальний стан деякої предметної області й використовувана для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Головним завданням БД є гарантоване збереження значних обсягів інформації (т.зв. записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі. Таким чином БД складається з двох частин збереженої інформації, та системи управління нею. З метою забезпечення ефективності доступу записи даних організовують як множину фактів (елемент даних).

Структуровані та неструктуровані БД

Структуровані БД використовують структури даних, тобто структурований опис типу фактів за допомогою схеми даних, більш відомої як модель даних. Модель даних описує обєкти та взаємовідносини між ними. Існує декілька моделей (чи типів) баз даних, основні: плоска, ієрархічна, мережна та реляційна. Приблизно з 2000 року більше половини БД використовують реляційну модель.

До неструктурованих БД відносяться повнотекстові бази даних, які містять неструктуровані тексти статей чи книг у формі, що дозволяє здійснювати швидкий пошук (як наприклад вікіпедія).

Характеристика БД

Часто зустрічається характеристика БД на основі певних параметрів або необхідних вимог, наприклад: значна кількість даних, незалежність даних, відкритий доступ до даних, підтримка транзакцій з гарантією відповідних властивостей, гарантована відсутність збоїв, одночасна робота з багатьма користувачами. З подальшим розвитком БД змінюються й ці вимоги та додаються нові, тому одностайності щодо повноти цієї характеристики немає.

Відомі два підходи до організації інформаційних масивів: файлова організація та організація у вигляді бази даних. Файлова організація передбачає спеціалізацію та збереження інформації, орієнтованої, як правило, на одну прикладну задачу, та забезпечується прикладним програмістом. Така організація дозволяє досягнути високої швидкості обробки інформації, але характеризується рядом недоліків. Характерна риса файлового підходу - вузька спеціалізація як обробних програм, так і файлів даних, що служить причиною великої надлишковості, тому що ті самі елементи даних зберігаються в різних системах. Оскільки керування здійснюється різними особами (групами осіб), відсутня можливість виявити порушення суперечливості збереженої інформації. Розроблені файли для спеціалізованих прикладних програм не можна використовувати для задоволення запитів користувачів, які перекривають дві і більше області. Крім того, файлова організація даних внаслідок відмінностей структури записів і форматів передання даних не забезпечує виконання багатьох інформаційних запитів навіть у тих випадках, коли всі необхідні елементи даних містяться в наявних файлах. Тому виникає необхідність відокремити дані від їхнього опису, визначити таку організацію збереження даних з обліком існуючих звязків між ними, яка б дозволила використовувати ці дані одночасно для багатьох застосувань. Вказані причини обумовили появу баз даних. Структури даних широко використовуються в різних інформаційних системах. У найширшому сенсі інформаційна система є програмним комплексом, функції якого полягають в підтримці надійного зберігання інформації в памяті компютера, виконанні специфічних для даного застосування перетворень інформації або обчислень, наданні користувачам зручного і легко освоюваного інтерфейсу. Зазвичай обєми інформації, з якими доводиться мати справу таким системам, достатньо великі, а сама інформація має достатньо складну структуру. Класичними прикладами інформаційних систем є банківські системи, системи резервування авіаційних або залізничних квитків, місць в готелях і т.д. Такі інформаційні системи, які в єдиному комплексі здійснюють зберігання, вибір і модифікацію постійно існуючої інформації називають базами даних (БД). Комплекс, що складається з технічних засобів і спеціальних програмних компонентів і забезпечує створення, використання і обслуговування БД, називається системою управління базами даних (СУБД). База даних може бути визначена як структурна сукупність даних, що підтримуються в активному стані та відображає властивості обєктів зовнішнього (реального) світу. В базі даних містяться не тільки дані, але й описи даних, і тому інформація про форму зберігання вже не схована в сполученні "файл-програма", вона явним чином декларується в базі. База даних орієнтована на інтегровані запити, а не на одну програму, як у випадку файлового підходу, і використовується для інформаційних потреб багатьох користувачів. В звязку з цим бази даних дозволяють в значній мірі скоротити надлишковість інформації. Перехід від структури БД до потрібної структури в програмі користувача відбувається автоматично за допомогою систем управління базами даних (СУБД).

У ході розвитку СКБД виділилися три основних типи баз даних:

а) ієрархічні перші промислові БД, що зявились. Ієрархічна модель бази даних складається з обєктів з покажчиками від батьківських обєктів до нащадків, зєднуючи разом звязану інформацію.

Ієрархічні бази даних можуть бути представлені як дерево, що складається з обєктів різних рівнів. Верхній рівень займає один обєкт, другий обєкти другого рівня й т.д.

Між обєктами існують звязки, кожен обєкт може містити в собі кілька обєктів більше низького рівня. Такі обєкти перебувають у відношенні предка (обєкт більше близький до кореня) до нащадка (обєкт більше низького рівня), при цьому можливо, коли обєкт-предок не має нащадків або має їх декілька, тоді як в обєкта-нащадка обовязково тільки один предок. Обєкти, що мають загального предка, називаються близнюками.

б) мережеві. Мережевий підхід до організації даних є розширенням ієрархічного. В ієрархічних структурах запис-нащадок повинна мати в точності одного предка; у мережевій структурі даних нащадок може мати будь-яке число предків.

Мережева БД складається з набору записів і набору звязків між цими записами, а якщо говорити більш точно, з набору екземплярів кожного типу із заданого в схемі БД набору типів запису й набору екземплярів кожного типу із заданого набору типів звязку.

в) реляційні бази даних, засновані на реляційній моделі. Коротко особливості реляційної бази даних можна сформулювати в такий спосіб:

Дані зберігаються в таблицях, що складаються зі стовпців ("атрибутів") і рядків ("записів", "кортежів" );

На перетинанні кожного стовпця й рядка стоїть в точності одне значення;

У кожного стовпця є своє імя, що служить його назвою, і всі значення в одному стовпці мають один тип.

Запити до бази даних повертають результат у вигляді таблиць, які теж можуть виступати як обєкт запитів.

Рядки в реляційній базі даних неупорядковані. Упорядкування робиться у момент формування відповіді на запит.

Загальноприйнятим стандартом мови роботи з реляційними базами даних є мова SQL.


"_Toc26155973>2 Розробка програми (компоненту)

"_Toc26155973>2.1 Загальний опис програми (компоненту)

В даній курсовій роботі представлений програмний продукт, який працює з базою даних. І має такі функції як додавання та видалення елементів з БД, пошук по різним критеріям (таким як тип побутової техніки, фірма виробник, модель, ціновий проміжок, проміжок виготовлення).

"_Toc26155973>2.2 Технічне завдання

1. Введення

1.1 Найменування програми

Найменування програми: " Магазин побутової техніки (б/у)"

1.2 Підстави для розробки

Підстава для розробки є підготовка програмного продукту для виконання завдання курсової роботи по курсу Технологія програмування і створення програмних продуктів

1.3 Призначення розробки

Програма призначена для створення, управління вмістом бази даних, що містить наступні дані:

а)Інформацію побутової техніки;

б)Можливість проведення пошуку абонентів за типом побутової техніки, фірмою виробником, моделлю, за ціновим проміжком, проміжком виготовлення;

в) Програма надає інтерфейс для управління вмістом бази.

2. Вимоги до програми або програмного виробу

2.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програма повинна забезпечувати можливість виконання перерахованих нижче функцій:

а)Можливість додавання нової побутової техніки;

б)Можливість пошуку по базі даних побутової техніки інформації про побутову техніку;

в)Можливість збереження даних про побутову техніку;

г)Можливість зміни даних побутової техніки.

2.2 Вимоги до надійності

Відмови програми унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з програмою недопустимі.

3. Умови експлуатації

3.1 Кліматичні умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, що предявляються до технічних засобів в частині умов їх експлуатації

3.2 Вимоги до кваліфікації і чисельності персоналу

Кваліфікація персоналу повинна забезпечувати ефективне функціонування технічних і програмних засобів системи у всіх режимах роботи системи.

Мінімальна кількість персоналу, потрібного для роботи програми, повинна складати не менше 1 штатної одиниці оператор .

4. Вимоги до інформаційної і програмної сумісності

4.1 Вимоги до інформаційних структур і методів рішення

Програма повинна забезпечувати багатокористувацький доступ до бази даних.

4.2 Вимоги до початкових кодів і мов програмування

До початкових кодів додаткові вимоги не предявляються.

Вимоги до мов програмування повинні бути сформовані на етапі проектування.

4.3 Вимоги до програмних засобів, використовуваних програмою

Вимоги до програмних засобів, використовуваних програмою, повинні бути сформовані на етапі проектування.

5. Вимоги до програмної документації

5.1 Попередній склад програмної документації

Склад програмної документації повинен включати:

а)технічне завдання;

б)програму і методики випробувань;

в)керівництво оператора;

6. Техніко-економічні показники

6.1 Економічні переваги розробки

Орієнтовна економічна ефективність не розраховуються. Аналогія не проводиться зважаючи на унікальність вимог, що предявляються, до розробки.

7. Стадії і етапи розробки

7.1 Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена в дві стадії:

а)розробка технічного завдання;

б)робоче проектування;

7.2 Етапи розробки

На стадії розробки технічного завдання повинен бути виконаний етап розробки, узгодження і затвердження справжнього технічного завдання.

На стадії робочого проектування повинні бути виконані перераховані нижче етапи робіт:

а)розробка програми;

б)розробка програмної документації;

в)випробування програми.

7.3 Зміст робіт по етапах

На етапі розробки технічного завдання повинні бути виконані перераховані нижче роботи:

а)постановка завдання;

б)визначення і уточнення вимог до технічних засобів;

в)визначення вимог до програми;

г) визначення стадій, етапів і термінів розробки програми і документації на неї

д)узгодження і затвердження технічного завдання.

На етапі розробки програми повинна бути виконана робота по програмуванню (кодуванню) і налагодження програми.

На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана розробка програмних документів відповідно до вимог до складу документації На етапі випробувань програми повинні бути виконані перераховані нижче види робіт:

а)розробка, узгодження і твердження і методики випробувань;

б)проведення випробувань;

в) коректування програми і програмної документації за наслідками випробувань.

"_Toc26155973>2.3 Діаграма сутність-звязок

Модель "сутність-звязок" (ER-модель) (англ. Entity-relationship model або entity-relationship diagram) - модель даних, яка дозволяє описувати концептуальні схеми за допомогою узагальнених конструкцій блоків. ER-модель - це мета-модель даних, тобто засіб опису моделей даних.

ER-модель зручна при проектуванні інформаційних систем, баз даних, архітектур компютерних застосунків та інших систем (моделей). За допомогою такої моделі виділяють найсуттєвіші елементи (вузли, блоки) моделі і встановлюють звязки між ними.

Існує ряд моделей для представлення знань. Одним з найзручніших інструментів уніфікованого представлення даних, незалежного від реалізовуючого його програмного забезпечення, є модель "сутність-звязок" (entity - relationship model, ER - model).

Модель "сутність-звязок" ґрунтується на якійсь важливій семантичній інформації про реальний світ і призначена для логічного представлення даних. Вона визначає значення даних в контексті їх взаємозвязку з іншими даними. Важливим для нас є той факт, що з моделі "сутність-звязок" можуть бути породжені всі існуючі моделі даних (ієрархічна, мережева, реляційна, обєктна), тому вона є найбільш загальною. Будь-який фрагмент наочної області може бути представлений як безліч сутностей, між якими існує деяка безліч звязків.

ER-модель - це одна з найбільш простих візуальних моделей. Вона дозволяє осягнути структуру обєкта крупними мазками, в загальних рисах. Такий загальний опис структури називається ER-діаграмою або онтологією вибраної предметної області (area of interest).

2.4 Діаграма потоків даних (DFD)

Діаграма потоків даних (англ. Data Flow Diagram) графічне представлення потоків даних в інформаційній системі. Діаграма потоків даних також може використовуватись для представлення обробки даних (структурна розробка). Вважається звичайним, для розробника, з початку креслити ДПД рівня контексту, завдяки чому буде показано взаємодію системи із зовнішніми модулями. Ця ДПД рівня контексту, потім розширюється, для того, щоб показати розроблювану систему детальніше. Діаграми потоків даних містять чотири типи графічних елементів: процеси, що представляють собою трансформацію даних в рамках системи, що описується, репозиторії (сховище даних), зовнішні по відношенню до системи сутності та потоки даних між елементами трьох попередніх типів.

Реалізація

2.5 Програма та методика тестування


У програму вводилися коректні дані. При цьому програма вела себе коректно

2.6 Інструкція користувача (інструкція підключення компонента)

В даному програмному продукті (магазин побутової техніки) існує лише один вид користувача - оператор, котрий має всі права. Саме тому інструкція розроблена для операторів даного програмного продукта.

Інструкція

Магазин побутової техніки (б/у)- програма для зберігання бази даних побутової техніки. В базу даних заноситься тип побутової техніки, фірма виробник, модель, заводський номер, дата виготовлення, ремонт, ціна, коментарі. Програмний продукт має вигляд невеликого вікна з полем для введення необхідних даних, таблицею зі списком побутової техніки, та функціональними кнопками. (Рис. 1).

Рис.1 Головне вікно програми

Для додавання даних про нову побутову техніку в базу даних спочатку треба заповнити поля таблиці а потім натиснути на кнопку .

Для просмотра всіх абонентів котрі знаходяться в базі, необхідно у текстовому полі для введення призвища натиснути клавішу Enter.

Для пошуку в поле, що знаходиться понизу вікна, вводяться необхідні дані та обирається критерій пошуку.

Щоб редагувати запис в базі даних,необхідно знайти побутову техніку, клацнувши по ньому у списку побутової техніки в таблиці, та ввівши необхідну інформацію клацнути на клавішу Enter. Аналогічно робимо для видалення запису, тільки уже нажимаємо - .


Висновок

У курсовій роботі було реалізовано базу даних(програмний продукт) Магазин побутової техніки (б/у). А також забезпечено загрузку всіх елементів інтерфейсу з файлу.

В даному програмному продукті база має таку структуру: тип побутової техніки, фірма виробник, модель, заводський номер, дата виготовлення, ремонт, ціна, коментарі. В цій програмі реалізовано додавання елементу в список; видалення із списку елемента; пошук елементів за ціновим проміжком, проміжком виготовлення; зміна даних елементу списку; збереження в базу даних.

Завдання виконано повність всі координати всіх елементів інтерфейсу загружаються нормально без виявлення будь яких помилок.


"_Toc26155974>Перелік посилань

1. Деван Шеперд - Освой самостоятельно XML, 2-е издание : Пер. с англ. М.: Издательский Вильямс, 2002. 432с.

2. Рэй Э. Изучаем XML. Пер. с англ. СПб: Символ Плюс, 2001. 408с., ил.

3. XML. Справочник. Пер. с англ. СПб: Символ Плюс, 2002. 576с., ил.

4. П. Ноутон, Г. Шилдт. Java: наиболее полное руководство. СПБб.: Петербург, 2000.


"_Toc26155974>Додаток А

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.IO;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class FormMain : Form

{

public FormMain()

{

InitializeComponent();

}

private void складBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Validate();

this.складBindingSource.EndEdit();

this.AdapterManager.UpdateAll(this.складDataSet);

}


private void FormMain_Load(object sender, EventArgs e)

{

// TODO: This line of code loads data into the складDataSet.Склад . You can move, or remove it, as needed.

this.складTableAdapter.Fill(this.складDataSet.Склад);

}

private void toolStripTextBox1_Enter(object sender, EventArgs e)

{

if (toolStripTextBox1.Text == "Поиск...")

{

toolStripTextBox1.Text = null;

}

}

private void toolStripTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

try

{

if (toolStripComboBox1.Text.Length > 0 && toolStripTextBox1.Text.Length > 0)

{

if (toolStripComboBox1.Text != "Ценовой промежуток" && toolStripComboBox1.Text != "Временной промежуток")

{

toolStripTextBox1.Enabled = true;

toolStripLabelExc.Visible = false;

складBindingSource.Filter = "[" + toolStripComboBox1.Text + ")" + "like " + toolStripTextBox1.Text + "*";

}

else if (toolStripComboBox1.Text == "Ценовой промежуток")

{

toolStripTextBox1.Enabled = true;

toolStripLabelExc.Visible = false;

складBindingSource.Filter = "[" + "Цена" + ")" + toolStripComboBox2.Text + toolStripTextBox1.Text;

}

else if (toolStripComboBox1.Text == "Временной промежуток")

{

toolStripTextBox1.Enabled = false;

toolStripLabelExc.Visible = false;

}

}

else

{

складBindingSource.RemoveFilter();

}

}

catch (Exception exc)

{

toolStripLabelExc.Visible = true;

toolStripLabelExc.ForeColor = Color.Red;

toolStripLabelExc.Text = exc.Message;

}

}

private void toolStripComboBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

if (toolStripTextBox1.Text.Length > 0)

{

складBindingSource.Filter = "[" + "Цена" + ")" + toolStripComboBox2.Text + toolStripTextBox1.Text;

}

}

private void toolStripComboBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

toolStripTextBox1.Text = null;

if (toolStripComboBox1.Text == "Ценовой промежуток")

{

dateTimePicker1.Visible = false;

dateTimePicker2.Visible = false;

toolStripComboBox2.Visible = true;

label1.Visible = false;

label2.Visible = false;

}

else if (toolStripComboBox1.Text == "Временной промежуток")

{

toolStripComboBox2.Visible = false;

dateTimePicker1.Visible = true;

dateTimePicker2.Visible = true;

label1.Visible = true;

label2.Visible = true;

}


else

{

toolStripComboBox2.Visible = false;

dateTimePicker1.Visible = false;

dateTimePicker2.Visible = false;

label1.Visible = false;

label2.Visible = false;

}

}

private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

{

складBindingSource.Filter = "[" + "Дата производства" + ")" + " >= " + dateTimePicker1.Value + " AND " + "[" + "Дата производства" + ")" + "= " + dateTimePicker1.Value + " AND " + "[" + "Дата производства" + ")" + "

Похожие рефераты:

Курсовая работа на тему Массивы. Двумерные массивы Учебное пособие: Математические и логические основы информатики Курсовая работа на тему Место информатики в процессах управления Реферат на тему Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення Реферат на тему Моделирование в системах управления Контрольная работа на тему Моделирование машины Тьюринга Курсовая работа на тему Мой компьютер Дипломная работа на тему Моніторинг інформаційних потреб споживачів як необхідна умова організації інформаційного обслуговування Реферат на тему Надежность программного обеспечения Курсовая работа на тему Настольные системы управления базами данных (СУБД) Курсовая работа на тему Научно-методическая деятельность преподавателей Курсовая работа на тему Необходимость проведения маркетинговых исследований в сфере образования Курсовая работа на тему Облік зареєстрованих автомобілів в ДАІ Курсовая работа на тему Обработка динамических структур Учебное пособие: Объектно-ориентированная среда программирования "Object Pascal" в профильном курсе информатики Учебное пособие: Операционные системы "тонких" клиентов Курсовая работа на тему Операційна система Linux Контрольная работа на тему Основные возможности Microsoft Оffice Outlook Курсовая работа на тему Основы криптологии Отчет по практике: Основы программирования в среде Delphi Контрольная работа на тему Отчеты Microsoft Office Access Курсовая работа на тему Оформление служебных документов Реферат на тему Плоттеры нового поколения Курсовая работа на тему Построение компоненты в Builder C++ Курсовая работа на тему Потоковое видео и открытые системы Курсовая работа на тему Предметная область "тестирование" Реферат на тему Применение компьютерных технологий при проектировании нефтеперерабатывающего завода Контрольная работа на тему Проведение АВС анализа в среде MS EXCEL Курсовая работа на тему Проектування каталогу мобільних телефонів у Access Курсовая работа на тему Проектування офісу САПР-одяг Курсовая работа на тему Разработка автоматизированной системы управления "Трехмерная печать" Контрольная работа на тему Разработка информационной системы "Производство продукции/услуг" Курсовая работа на тему Разработка мультимедийного сайта Курсовая работа на тему Разработка приложения средствами VBA Курсовая работа на тему Разработка программного обеспечения виртуальной библиотеки Курсовая работа на тему Разработка программы сжатия и восстановления файлов с помощью фиксированного блочного кода постоянного смещения Курсовая работа на тему Разработка специализированного процессора для исполнения элементарных функций Курсовая работа на тему Разработка устройства "Светодиодный пробник p-n переходов" Курсовая работа на тему Решение проблемы топологии и установки устройств физического уровня Курсовая работа на тему Решение транспортной задачи Лабораторная работа на тему Решение уравнений, неравенств и их систем Курсовая работа на тему Розвиток сучасних структур програмного забезпечення Реферат на тему Середовище навчання Moodle. Його переваги та недоліки Курсовая работа на тему Система баз данных MS SQL Server 2000 Реферат на тему Система непрерывной подачи чернил Курсовая работа на тему Система съема данных с оптопар Доклад: Сканеры и принтеры, сфера их применения Курсовая работа на тему Современные информационные системы управления государством Реферат на тему Современный уровень развития переносной флэш-памяти и USB-брелков Курсовая работа на тему Создание базы данных "Аттестация сотрудников" Контрольная работа на тему Создание презентации Курсовая работа на тему Спортивная программа и организация базы данных Курсовая работа на тему Суперэлементное моделирование пространственной системы "плита грунтовое основание" Курсовая работа на тему Сутність та принципи роботи ЕОМ Курсовая работа на тему Сучасне інтерактивне спілкування Реферат на тему Сучасний стан інформаційної безпеки. Проблеми захисту комп'ютерної інформації Реферат на тему Сучасні антивірусні програми та принцип їх роботи Реферат на тему Сучасні комп'ютерні технології Курсовая работа на тему Сучасні операційні системи, архітектура, відмінні характеристики, функціональність, виробництво і перспективи розвитку Реферат на тему Сучасні програмні продукти для управління маркетинговою діяльністю Контрольная работа на тему Сучасні системи автоматизованого проектування графічних проектів Реферат на тему Сущность алгоритмов Контрольная работа на тему Сущность защиты информации Реферат на тему Сущность искусственного интеллекта Курсовая работа на тему Схема електрична принципова модуля на базі 8-розрядного мікропроцесора Контрольная работа на тему Схема контроллера Реферат на тему Схема радиомодема Реферат на тему Схемы шифрования AES, RC4, RC5, RC6, Twofish, Mars Курсовая работа на тему Счетчик обратного отсчета Курсовая работа на тему Технологии компьютерных игр Реферат на тему Функции и возможности текстового редактора Дипломная работа на тему Функціонування системи інформаційного обслуговування користувачів бібліотек у сучасних умовах Реферат на тему Характеристика качества ПО "практичность" Курсовая работа на тему Цвет и графика на ЭВМ Реферат на тему Что такое компьютерная сеть. Виды сетей Контрольная работа на тему Экономические информационные системы Дипломная работа на тему Электронная почта Курсовая работа на тему Язык программирования высокого уровня С++ Курсовая работа на тему Языки программирования Контрольная работа на тему Установка и настройка программного обеспечения локальной сети Курсовая работа на тему Датчики скорости коррозии как элементы АСУ общей системы мониторинга Курсовая работа на тему Динамическое формирование и преобразование списков и структур Шпаргалка: Дискретная техника Реферат на тему Устройство персонального компьютера Курсовая работа на тему Устройство управления системой измерения веса Контрольная работа на тему Утилиты, буфер обмена, автоформат MS Excel Доклад: Файловая система для операционной системы Windows Лабораторная работа на тему Дослідження файлової структури Курсовая работа на тему Економічні задачі лінійного програмування і методи їх вирішення Курсовая работа на тему Емпіричне дослідження програмного забезпечення Курсовая работа на тему Автоматизация системы управления холодильной установкой Курсовая работа на тему Автоматизированная система управления климатом в тепличных хозяйствах Реферат на тему Автомобильная электроника Курсовая работа на тему Анализ доходов отдела фирмы, занимающейся розничной торговлей офисной мебелью Курсовая работа на тему База данных "Магазин по продаже дисков" Курсовая работа на тему Безпровідна мережа Wi-Fi, її будування Контрольная работа на тему Компьютерная графика Реферат на тему Компьютерная графика Контрольная работа на тему Компьютерная графика Реферат на тему Компьютерная графика и решаемые ею задачи