Курсовая работа на тему Особливості обліку витрат за статтями калькуляції у нафтодобувній промисловості

План

Вступ

1. Особливості процесу нафтодобування і характеристика обєктів обліку витрат і обєктів калькулювання

2. Порядок обліку витрат за статтями калькуляції

3. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Нафтодобувна промисловість являється провідною світовою промисловою галуззю протягом уже багатьох років, це галузь яка обєднає підприємства, що розвідують і видобувають нафту та попутний газ і транспортують та зберігають їх.

Питання фінансового та внутрішньогосподарського обліку і аудиту затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на нафтодобувних підприємствах за сучасних умов ринкової економіки розкриті недостатньо та потребують додаткового дослідження. Чинна методика бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції, що застосовується на цих підприємствах, не повною мірою відповідає сучасним вимогам господарювання зокрема, не забезпечує на її основі прийняття ефективних управлінських рішень. Крім того, не застосовується зарубіжний досвід, адаптований до специфіки організації виробництва вітчизняних підприємств.

Розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку, проблемам організації обліку затрат та калькулювання собівартості продукції в умовах ринкових відносин приділялась увага в працях вітчизняних учених України: Бородкіна О.С., Білухи М.Т., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Єфіменка В.І., Завгороднього В.П., Забіле-вич С., Кузьмінського А.М., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Литвина Ю.Я., Пархоменка В.М., Самборського В.І., Свідерського Є.В., Сопка В.В., Ткаченка Н.М., Чумаченка М.Г.та ін. Питання автоматизації обліку затрат, доходів досліджувалися Брагою В.В., Давидовим В.Н., Ємурановим Г.В., Завгороднім В.П., Далласом К.Є. та ін..

Проте у більшості наукових праць несистемно розглядаються підходи до бухгалтерського обліку і аудиту затрат виробничої діяльності підприємств нафтодобувної промисловості України, що негативно впливає на ефективність діяльності підприємств.

Метою даної курсової роботи є удосконалення теорії та практики бухгалтерського обліку і аудиту затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на підприємствах нафтодобувної промисловості.

Досягнення мети передбачає вирішення таких основних завдань:

визначити місце та роль нафтодобувної галузі в економіці України, специфіку та її особливості в умовах ринкових відносин;

виявити особливості побудови системи бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на даних підприємствах України;

визначити місце та роль внутрішньогосподарського обліку затрат і собівартості продукції у системі управління.

Обєктом дослідження є діюча система обліку, затрат, калькулювання собівартості продукції та аудит виробничих затрат в нафтодобувній промисловості .

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань з бухгалтерського та внутрішньогосподарського обліку затрат нафтодобувної промисловості.

1. Особливості процесу нафтодобування і характеристика обєктів обліку витрат і обєктів калькулювання

Нафтопереробна промисловість це галузь яка займається виробництвом різних сортів бензину, попутного газу ідизельного палива, а також різні види технічних, медичних і господарських масел і змазок, кокс, спеціальні продукти, миючі засоби, бітум та іншу промислову продукцію. В останні роки нафтопереробна промисловість одержала новий напрямок у своєму розвитку. Що проявилося в тому, що крім вироблення традиційних нафтопродуктів широкий розвиток одержало виробництво хімічної сировини й багатьох хімічних продуктів. У десятки разів зросло виробництво бензолу, ксилолу таінших ароматичних вуглеводнів. Розвивається виробництво синтетичних жирних кислот і спиртів, виробництво сірчаної кислоти на основі використання побічної продукції.

Підприємствами даної галузі щорічно видобувається більше мільйона тонн нафти (включаючи газовий конденсат).

Видобуток нафти, включаючи газовий конденсат в Україні, млн. тонн.

Рік

Похожие рефераты:

Курсовая работа на тему Отчет о движении денежных средств Курсовая работа на тему Отчет о движении денежных средств: его содержание, техника составления Курсовая работа на тему Отчет о прибылях и убытках Контрольная работа на тему Отчетность малого предприятия Контрольная работа на тему Оформление и учет денежных средств в кредитно-банковской сфере Контрольная работа на тему Оценка существенности искажений Реферат на тему Податкові розрахунки в системі бухгалтерського обліку Курсовая работа на тему Понятие и классификация расходов организации в бухгалтерском и налоговом учете Курсовая работа на тему Порядок расчетов с подотчетными лицами Курсовая работа на тему Порядок составления отчета о движении денежных средств Курсовая работа на тему Порядок учета кредитов и займов организаций Дипломная работа на тему Порядок учета товаров в организациях розничной торговли на примере ЗАО "Лара" Реферат на тему Правовое регулирование учета, отчетности и аудита в хозяйственной деятельности Контрольная работа на тему Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности Курсовая работа на тему Принципы и критерии оценки ценности документов Реферат на тему Принципы проведения аудиторских проверок Курсовая работа на тему Развитие видов и формуляра документов в учреждениях России XVIII в. Реферат на тему Ревізія, як форма фактичного контролю Контрольная работа на тему Регулювання бухгалтерського обліку Контрольная работа на тему Розрахунок амортизації та матеріальних затрат Контрольная работа на тему Система подготовки бухгалтеров в Российской Федерации Курсовая работа на тему Состояние учета затрат и исчисление себестоимости продукции промышленного производства в ОАО "Думиничский мясокомбинат" Курсовая работа на тему Спічрайтер як вид референтської діяльності Дипломная работа на тему Сравнительный анализ МСФО 38 "Нематериальные активы" и ПБУ 14/07 "Учет нематериальных активов", ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы" Курсовая работа на тему Стан та напрями реалізації продукції (робіт, послуг) (на прикладі ТОВ "Рассвет") Курсовая работа на тему Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами Курсовая работа на тему Стан та напрями удосконалення первинного обліку оплати праці Курсовая работа на тему Управленческий учет в ООО "Рубин" Курсовая работа на тему Учет движения нематериальных активов Реферат на тему Учет дебиторской задолженности Курсовая работа на тему Учет затрат на производстве Курсовая работа на тему Учет затрат на производство продукции Курсовая работа на тему Учет итоговой прибыли и нераспределенного дохода Курсовая работа на тему Учет капитала предприятия Курсовая работа на тему Учет нематериальных активов на примере ООО "Юник" Курсовая работа на тему Учет оплаты труда Реферат на тему Учет оплаты труда в сельском хозяйстве Курсовая работа на тему Учет оплаты труда на предприятии Курсовая работа на тему Учет основных средств на фирме Курсовая работа на тему Учет основных средств с помощью программы 1С: Предприятие Курсовая работа на тему Учет продажи готовой продукции растениеводства Курсовая работа на тему Учет расчетов по оплате труда в программе 1С: Предприятие Курсовая работа на тему Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость Курсовая работа на тему Учет расчетов с подотчетными лицами Курсовая работа на тему Бухгалтерский баланс и модели его построения Курсовая работа на тему Бухгалтерский управленческий учет затрат и выхода продукции животноводчества Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет в современных условиях Дипломная работа на тему Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек" Курсовая работа на тему Учет расчетов с покупателями и заказчиками Курсовая работа на тему Учет собственных средств предприятия Курсовая работа на тему Учет формирования и распределения дохода Курсовая работа на тему Финансовая отчетность и анализ ее основных показателей Шпаргалка: Фінансово-господарський контроль Курсовая работа на тему Формирование и учет уставного капитала Курсовая работа на тему Формирование схемы учета затрат на производство Контрольная работа на тему Характеристика предмета и объектов бухгалтерского учета Контрольная работа на тему Учетная политика предприятия Контрольная работа на тему Учёт затрат, формирование и методы калькулирования себестоимости Курсовая работа на тему Учёт расчетов с персоналом по оплате труда Курсовая работа на тему Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами Дипломная работа на тему Учёт труда и заработной платы на сельхозпредприятии Курсовая работа на тему Автоматизація реферування Курсовая работа на тему Анализ движения денежных средств Курсовая работа на тему Анализ кредиторской задолженности Курсовая работа на тему Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению Контрольная работа на тему Аналіз фінансової діяльності підприємства Контрольная работа на тему Аудит кассовых операций Реферат на тему Аудит по учету и использованию финансовых результатов Контрольная работа на тему Аудиторская проверка кассовых и расчетных операций Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет нематериальных активов Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет оборотных средств Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет обязательств предприятия на примере ОАО "Алмак" Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет операций по ипотеке (залогу недвижимости) Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет основных средств Реферат на тему Документирование хозяйственных операций в торговле Контрольная работа на тему Документоведение Реферат на тему Документоведение Контрольная работа на тему Документообіг на підприємстві Курсовая работа на тему Документообіг: сутність та вимоги до організації Курсовая работа на тему Документооборот Контрольная работа на тему Документооборот Контрольная работа на тему Документооборот на предприятии ресторанно-гостиничного типа Контрольная работа на тему Документооборот общеобразовательного учреждения Контрольная работа на тему Документооборот организации Контрольная работа на тему Документооборот: понятие, способы совершенствования Контрольная работа на тему Долгосрочные инвестиции в строительстве Реферат на тему Доменные имена как нематериальные активы Дипломная работа на тему Дополнительная заработная плата Курсовая работа на тему Дослідження питань обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками Контрольная работа на тему Доход и корректирующие проводки Контрольная работа на тему Доходи та прибуток підприємства Курсовая работа на тему Ведение бухгалтерского учета на предприятии Шпаргалка: Ведение бухгалтерской отчетности в торговой организации Реферат на тему Ведение документации Контрольная работа на тему Ведение домашнего хозяйства по системе национальных счетов Курсовая работа на тему Ведение налогового учета налогоплательщиками, перешедшими на упрощенную систему налогообложения Отчет по практике: Ведение счетов в СПК "Васильевский" Сочинение: Ведение хозяйственных документов Курсовая работа на тему Вексель как средство безналичных расчетов Реферат на тему Взаимодействие руководства с аудиторами при аудиторской проверке