Курсовая работа на тему Затвердження та узгодження службових документів

Затвердження та узгодження службових документів

Курсова робота з документознавства


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

1.1 Класифікація службових документів

1.2 Загальні правила оформлення службових документів

1.3 Вимоги до тексту службових документів

РОЗДІЛ ІІ. Форми погодження змісту документа

2.1 Внутрішнє узгодження службових документів

2.2 Зовнішнє погодження

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВИЛА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТУ

3.1 Підпис як спосіб засвідчення документу

3.2 Форма затвердження документів

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

ДОДАТКИ


УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ГОСТ державний стандарт

ДПА Державна податкова адміністрація

ОРД організаційно розпорядчі документи
ВСТУП

Актуальність теми. Організація роботи з документами головна задача управління у будь-якому закладі: від офісу невеликого підприємства до державної установи або крупної корпорації. Службові документи відіграють значну роль в організації документообігу кожного підприємства. Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення.

Документ має бути достовірним, переконливим, належним чином відредагованим і оформленим. Більшість документів має задовольняти такі вимоги, як придатність до тривалого зберігання, максимальна точність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, його слід правильно скласти як за формою, так і за змістом. Більшість документів оформлюється за чіткими єдиними вимогами до оформлення документу, що сприяє оптимізації процесу документообігу. Необхідність знання усіх цих вимог зумовило актуальність обраної теми.

Метою роботи є аналіз вимог до оформлення грифів затвердження та узгодження службових документів. Досягнення поставленої мети передбачає розвязання ряду завдань:

- аналіз основних ознак службових документів;

- аналіз типів службових документів;

- дослідження особливостей узгодження документу;

- визначення правил оформлення грифу затвердження у службових документах.

Обєктом нашого дослідження став процес документообігу на сучасному етапі розвитку. Безпосередньо ж предмет дослідження становлять службові документи, зокрема основні вимоги до їх затвердження та погодження.

У процесі роботи над обраною темою ми користувалися такими методами дослідження:

- описовий метод

- метод аналізу

- порівняльний метод.

Робота має практичне значення. Результати даного дослідження можуть бути використані під час вивчення особливостей оформлення службових документів на заняттях із документознавства, а також як посібник для оптимізації роботи зі службовими документами.

Структура роботи. Відповідно до сформульованої мети наукового дослідження робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної проблеми, визначається предмет та обєкт дослідження, мета та завдання дипломної роботи.

Перший розділ присвячено розгляду особливостей службових документів, зокрема розглядається класифікація документів, вимоги до тексту та оформлення службових документів.

Другий розділ присвячено аналізу існуючих форм погодження документу. Розглядаються форми внутрішнього та зовнішнього погодження службових документів на підприємствах.

У третьому розділі аналізуються особливості затвердження службових документів, зокрема розглядається підпис як одна з форм затвердження документу та вимоги до оформлення грифу затвердження.

У додатках подано зразки оформлення затвердження та погодження службових документів.


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

1.1 Класифікація службових документів

Документ є засобом закріплення на папері або іншому матеріалі інформації про конкретні факти, події і явища обєктивної дійсності та інтелектуальної діяльності людини [7, 25). Документи створюються для того, щоб зафіксувати необхідну інформацію, передати її на відстань, зберегти при необхідності її використання в майбутньому. Діяльність підприємства, установи, організації відображається в різноманітних документах, сукупність яких становить систему документації.

Процес створення документа називається документуванням діяльності конкретної установи, організації. Система документування це сукупність процесів у створенні всіх видів документації, яка використовується, наприклад, в органах державної податкової служби.Документування включає операції зі складання, погодження, оформлення документа [1, 32). При цьому працівники повинні дотримуватись відповідних вимог, норм, стандартів щодо створення документів.У системі, наприклад, державної податкової служби України такі вимоги встановлені Типовою інструкцією з діловодства, затвердженою наказом ДПА України від 1 липня 1998 року 315. Зазначена інструкція введена в дію з 1 січня 1999 року.

Робота з готовими документами, створеними в установі та одержаними ззовні, називається документообігом [11, 28). Документообіг обєднує такі процеси діловодства, як приймання, реєстрація і розгляд документів, рух документів до виконавців, контроль за виконанням, зберігання і використання документів тощо.

Головне завдання служби діловодства організувати документообіг таким чином, щоб це забезпечувало оперативну, безперебійну та ефективну діяльність установи.

З метою кращого розуміння суті документування управлінської діяльності, вироблення специфічних вимог до окремих видів документів, останні прийнято поділяти на певні однорідні групи, тобто класифікувати.Документи можна класифікувати за різними ознаками, зокрема, за змістом, походженням, формою, за місцем складання, за термінами зберігання тощо.

Класифікація документів

Ознаки класифікації

Похожие рефераты:

Курсовая работа на тему Значение и функции бухгалтерского баланса в системе бухгалтерской отчетности Дипломная работа на тему Изучение теории и практики бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками, выявление проблемных вопросов и определение путей их решения Курсовая работа на тему Инвентаризация ОС Курсовая работа на тему Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет результатов Реферат на тему Лизинг в Беларуси Курсовая работа на тему Лизинг, его виды, документальное оформление и учет Учебное пособие: Международные стандарты финансовой отчетности Реферат на тему Международные стандарты финансовой отчетности и гармонизация национальных систем бухгалтерского учета Реферат на тему Налоги на прибыль МСФО 12 Реферат на тему Облік безготівкових розрахунків у бюджетних установах Курсовая работа на тему Облік виробничих запасів та ефективність їх використання на підприємстві Курсовая работа на тему Облік матеріальних запасів Реферат на тему Описание модуля "Финансово-расчетные операции" ERP Галактика Шпаргалка: Организация бухгалтерского финансового учета Курсовая работа на тему Организация учета импортной продукции Реферат на тему Організація оподаткування субєктів малого підприємництва Реферат на тему Основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета Контрольная работа на тему Основы аудита Курсовая работа на тему Особенности бухгалтерского учета и распределение расходов по обслуживанию производства и управления Курсовая работа на тему Особливості обліку витрат за статтями калькуляції у нафтодобувній промисловості Курсовая работа на тему Отчет о движении денежных средств Курсовая работа на тему Отчет о движении денежных средств: его содержание, техника составления Курсовая работа на тему Отчет о прибылях и убытках Контрольная работа на тему Отчетность малого предприятия Контрольная работа на тему Оформление и учет денежных средств в кредитно-банковской сфере Контрольная работа на тему Оценка существенности искажений Реферат на тему Податкові розрахунки в системі бухгалтерського обліку Курсовая работа на тему Понятие и классификация расходов организации в бухгалтерском и налоговом учете Курсовая работа на тему Порядок расчетов с подотчетными лицами Курсовая работа на тему Порядок составления отчета о движении денежных средств Курсовая работа на тему Порядок учета кредитов и займов организаций Дипломная работа на тему Порядок учета товаров в организациях розничной торговли на примере ЗАО "Лара" Реферат на тему Правовое регулирование учета, отчетности и аудита в хозяйственной деятельности Контрольная работа на тему Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности Курсовая работа на тему Принципы и критерии оценки ценности документов Реферат на тему Принципы проведения аудиторских проверок Курсовая работа на тему Развитие видов и формуляра документов в учреждениях России XVIII в. Реферат на тему Ревізія, як форма фактичного контролю Контрольная работа на тему Регулювання бухгалтерського обліку Контрольная работа на тему Розрахунок амортизації та матеріальних затрат Контрольная работа на тему Система подготовки бухгалтеров в Российской Федерации Курсовая работа на тему Состояние учета затрат и исчисление себестоимости продукции промышленного производства в ОАО "Думиничский мясокомбинат" Курсовая работа на тему Спічрайтер як вид референтської діяльності Дипломная работа на тему Сравнительный анализ МСФО 38 "Нематериальные активы" и ПБУ 14/07 "Учет нематериальных активов", ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы" Курсовая работа на тему Стан та напрями реалізації продукції (робіт, послуг) (на прикладі ТОВ "Рассвет") Курсовая работа на тему Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами Курсовая работа на тему Стан та напрями удосконалення первинного обліку оплати праці Курсовая работа на тему Управленческий учет в ООО "Рубин" Курсовая работа на тему Учет движения нематериальных активов Реферат на тему Учет дебиторской задолженности Курсовая работа на тему Учет затрат на производстве Курсовая работа на тему Учет затрат на производство продукции Курсовая работа на тему Учет итоговой прибыли и нераспределенного дохода Курсовая работа на тему Учет капитала предприятия Курсовая работа на тему Учет нематериальных активов на примере ООО "Юник" Курсовая работа на тему Учет оплаты труда Реферат на тему Учет оплаты труда в сельском хозяйстве Курсовая работа на тему Учет оплаты труда на предприятии Курсовая работа на тему Учет основных средств на фирме Курсовая работа на тему Учет основных средств с помощью программы 1С: Предприятие Курсовая работа на тему Учет продажи готовой продукции растениеводства Курсовая работа на тему Учет расчетов по оплате труда в программе 1С: Предприятие Курсовая работа на тему Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость Курсовая работа на тему Учет расчетов с подотчетными лицами Курсовая работа на тему Бухгалтерский баланс и модели его построения Курсовая работа на тему Бухгалтерский управленческий учет затрат и выхода продукции животноводчества Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет в современных условиях Дипломная работа на тему Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек" Курсовая работа на тему Учет расчетов с покупателями и заказчиками Курсовая работа на тему Учет собственных средств предприятия Курсовая работа на тему Учет формирования и распределения дохода Курсовая работа на тему Финансовая отчетность и анализ ее основных показателей Шпаргалка: Фінансово-господарський контроль Курсовая работа на тему Формирование и учет уставного капитала Курсовая работа на тему Формирование схемы учета затрат на производство Контрольная работа на тему Характеристика предмета и объектов бухгалтерского учета Контрольная работа на тему Учетная политика предприятия Контрольная работа на тему Учёт затрат, формирование и методы калькулирования себестоимости Курсовая работа на тему Учёт расчетов с персоналом по оплате труда Курсовая работа на тему Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами Дипломная работа на тему Учёт труда и заработной платы на сельхозпредприятии Курсовая работа на тему Автоматизація реферування Курсовая работа на тему Анализ движения денежных средств Курсовая работа на тему Анализ кредиторской задолженности Курсовая работа на тему Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению Контрольная работа на тему Аналіз фінансової діяльності підприємства Контрольная работа на тему Аудит кассовых операций Реферат на тему Аудит по учету и использованию финансовых результатов Контрольная работа на тему Аудиторская проверка кассовых и расчетных операций Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет нематериальных активов Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет оборотных средств Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет обязательств предприятия на примере ОАО "Алмак" Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет операций по ипотеке (залогу недвижимости) Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет основных средств Реферат на тему Документирование хозяйственных операций в торговле Контрольная работа на тему Документоведение Реферат на тему Документоведение Контрольная работа на тему Документообіг на підприємстві Курсовая работа на тему Документообіг: сутність та вимоги до організації Курсовая работа на тему Документооборот