Реферат на тему Конституційні основи державного і суспільного ладу України

Конституційні основи державного і суспільного ладу України

Система суспільних відносин, які регулює, закріплює і охороняє Конституція, становить конституційний лад України. Основними його складовими частинами є державний і суспільний лад.

Конституційний (державний) лад це закріплена конституцією система засад організації і діяльності держави та її інститутів.

Природно, що першочерговим для кожної конституції, в тому числі й Конституції України, є загальне визначення характеристики держави, її основних інститутів (атрибутів), конституційно-правового статусу та основних засад (принципів) організації (будівництва) й діяльності.

У найбільш загальному вигляді основи державного ладу можна уявити як систему базових принципів організації (будівництва) та діяльності держави та її найважливіших інститутів. Ці принципи визначають собою суть, тип, форми, функції держави, механізм їх здійснення тощо.

Відповідно до ст. 1 Конституції Україна визначається як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. У ст. 2, 4, 10 12 вона прямо чи опосередковано характеризується також як унітарна. Тим самим пріоритетними принципами державного ладу України є принципи суверенності, незалежності, демократизму, соціального і правового характеру держави.

Принцип суверенності і незалежності. Суверенність і незалежність є близькими поняттями, оскільки незалежність є елементом суверенітету, його складовою частиною. Так, у Декларації про державний суверенітет України зазначається, що державний суверенітет це верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Конституцією проголошується суверенітет держави у повному обсязі: як внутрішній суверенітет (щодо політичних партій та інших інститутів), так і зовнішній, тобто суверенітет у зовнішніх стосунках, до того ж у всіх основних сферах політичній, економічній, культурній тощо.

Принцип демократизму. Демократизм держави і державного ладу в цілому виявляється насамперед у визнанні народу носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, а також у поєднанні безпосереднього народовладдя зі здійсненням влади через органи державної влади й місцевого самоврядування, у визнанні й гарантуванні місцевого самоврядування, у демократичному порядку формування органів державної владий місцевого самоврядування, у системі, структурі, функціях і повноваженнях органів державної влади й місцевого самоврядування та у порядку їх діяльності.

Демократизм опосередковує насамперед і головним чином взаємовідносини держави та народу, держави й соціальних груп, держави й особи.

Принцип соціального характеру держави полягає перш за все у захисті державою інтересів кожної особи, всіх класів та інших соціальних груп і суспільства в цілому; у соціальній спрямованості діяльності держави, її економіки, внутрішньої та зовнішньої політики. За Конституцією Україна не лише проголошується соціальною державою, але й визначається її ставленням до життя й здоровя, честі та гідності, недоторканності й безпеки людини як найвищої соціальної цінності.

Конституцією закріплюється та гарантується система соціальних та інших прав і свобод людини і громадянина, передбачається забезпечення соціальної спрямованості економіки, прийняття та втілення на практиці соціальних програм.

Принцип правового характеру нашої держави виявляється у передбаченому Конституцією верховенстві права, тобто його пріоритеті щодо держави та інших інститутів держави і суспільства, у здійсненні державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу й судову, у взаємній відповідальності держави та особи, неприпустимості порушення її прав і свобод тощо.

Україна є національною за своїм походженням державою, ос-кільки її утворення відбувалось на основі здійснення українською нацією, усім українським народом права на самовизначення. Національний характер держави зумовлюється певною мірою й етнонаціональним складом нашого суспільства. Це знаходить своє відображення у державній мові (ст. 10), символіці (ст. 20), інших атрибутах держави, її політиці сприяння консолідації та розвиткові української нації, її історичній свідомості, традиціям та культурі, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11), у піклуванні про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.

У цілому тип і форма нашої держави як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової мають поки що перехідний характер, оскільки фактично такою вона стане лише з часом, визначившись більш повно у соціальному та інших відношеннях. Нині ж проголошення нашої держави як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової є певною мірою програмою її розвитку, програмою українського державотворення.

За формою державного правління Україна є парламентсько-президентською республікою . Ознаками цього є таке:

  1. Уряд в Україні формується Верховною Радою і підзвітний їй, однак призначення Премєр-міністра і окремих міністрів відбувається за погодженням із Президентом (у парламентській формі уряд формується незалежно від Президента)
  2. Президент України обирається всезагальним голосуванням (у цьому її відмінність від парламентської форми правління, де президент обирається парламентом)
  3. Президент України має досить вагомі власні прерогативи, які дозволяють йому діяти незалежно від парламенту і уряду; він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод громадян, має право розпустити парламент, призначати і звільняти ряд посадових осіб).

За державним устроєм Україна є унітарною державою. Унітарна форма державного устрою для України є найбільш виправданою, оскільки вона відповідає її етнічному складу, історичному минулому, економічним і культурним реаліям. Хоча в той же час у складі України є автономне утворення Автономна Республіка Крим. Автономія передбачає право самостійного управління, вирішення фінансових, адміністративних, економічних та інших державних справ певною частиною держави, яке закріплене у загальнодержавній конституції та нормативно-правових актах автономії. Існування в Україні Автономної Республіки Крим зумовлено передусім історичними та етнічними особливостями даного регіону.

За формою державного (політичного) режиму Україна є демократичною державою . Конституційний лад України ґрунтується на принципі пріоритету прав і свобод людини й громадянина. Права й свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Отже, державна влада в Україні здійснюється на демократичних засадах, що є конституційною гарантією демократичного режиму.

Важлива роль у системі конституційного ладу належить суспільному ладові. За своїм змістом він становить собою систему організаційних і правових форм соціальних відносин у політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах, передбачених і закріплених конституцією та законами країни. Предметом безпосереднього конституційного регулювання є, як правило, не всі аспекти суспільного ладу, а його основи (засади). Вони являють собою систему принципів організації та діяльності суспільства. У Конституції України закріплено переважно основні принципи нашого суспільства, його організації та функціонування.

Суспільний лад це система організаційних і правових форм соціальних відносин у політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах, передбачених і закріплених конституцією та законами країни.

Пріоритетними принципами суспільного ладу України є: суверенність, демократизм, гуманізм, правовий і національний характер суспільства, політичний, економічний та ідеологічний плюралізм, рівність громадян, соціальна спрямованість функціонування та розвитку суспільства тощо.

Принцип суверенності суспільства й відповідно суспільного ладу означає суверенність волі й інтересів народу.

Принцип демократизму суспільства полягає насамперед у належності влади всьому народові, а не якійсь його частині. Демократизм суспільства, суспільного ладу чітко визначений в участі народу у здійсненні влади. У ст. 5 Конституції України передбачено, що носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо й через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Це означає, що виключно народ формує державну владу. Тільки народ має невідємне право визначати й змінювати форми та зміст свого державного життя. Про це в Конституції сказано так: Право визначати й змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові й не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Отже, повновладдя народу реалізується на основі Конституції через інститути безпосередньої (прямої) і представницької (виборної) демократії.

Від імені народу може виступати тільки Верховна Рада. Народ має виключне право власності на землю, надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси.

Одним з найважливіших принципів суспільства та суспільного ладу є плюралізм , багатоманітність, зокрема, політична, економічна, ідеологічна (стаття 15 Конституції). Це означає, що Українська держава визнає право її громадян на різноманітні політичні погляди та гарантує свободу політичної діяльності за умови, що така діяльність не суперечить Конституції й законам України. Держава стоїть на позиції однакового ставлення до різних форм власності як у їх створенні, так і в забезпеченні з боку держави захисту від протиправних посягань. Жодна ідеологія не може бути визнана державою як обовязкова: Українська держава створює рівні умови для розвитку різних ідеологій, крім, звичайно, ідеологій, які за своїм змістом і сутністю є антидержавними або пропагують расову, національну, релігійну ворожнечу.

Реальне втілення в життя конституційного положення про те, що суспільне життя ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної різноманітності, виступає надійним гарантом побудови в Україні громадянського суспільства.

Принцип рівності полягає у закріпленні в Конституції рівності всіх людей у своїй гідності та правах, рівності конституційних прав та свобод громадян та їх рівності перед законом.

Отже, Конституцією передбачається та закріплюється розвиток нашого суспільства й суспільного ладу як суверенного, демократичного, гуманного тощо. Нині наш суспільний лад поєднує засади різних типів суспільства, тобто є змішаним, перехіднім, що зумовлює відповідний характер держави та інших політичних, економічних, соціальних і культурних явищ.

Похожие рефераты:

Курсовая работа на тему Юридические факты в механизме правового регулирования 2 Реферат на тему Юридические факты понятие и классификация Реферат на тему Юридические факты 3 Дипломная работа на тему Профессиональное ориентация и профессиональное обучение безработных в службе занятости Реферат на тему Социальное партнерство в сфере труда 8 Реферат на тему Гражданское общество понятие и структура Реферат на тему Гражданское общество 12 Реферат на тему Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности Реферат на тему Права женщин в международном праве Реферат на тему Трудовая пенсия по старости. Выплата и доставка пенсии. Удержание из пенсии Реферат на тему Современные концепции управления процессами Реферат на тему Проектирование внутренней формы и верха обуви Реферат на тему Имущественное налогообложение Реферат на тему Предмет и система трудового права Курсовая работа на тему Личность и государство Реферат на тему Совет Безопасности Организации Объединенных Наций Реферат на тему Государство как субъект управления Реферат на тему Залог и его формы. Развитие института залога Курсовая работа на тему Залог Доклад: Конституционное право как отрасль российского права. Предмет и метод конституционного права Реферат на тему Участие прокурора в суде кассационной инстанции Реферат на тему Производство в суде кассационной инстанции 3 Реферат на тему Производство в суде кассационной инстанции 2 Реферат на тему Производство в суде первой инстации Реферат на тему Организация взаимодействия следствия с органами дознания Контрольная работа на тему Использование микрообъектов в раскрытии преступлений Реферат на тему Система, структура, принципы организации и деятельности органов прокуратуры России Реферат на тему Административные наказания 5 Курсовая работа на тему Изнасилование Курсовая работа на тему Формирование кадрового резерва 3 Доклад: Римские юристы 2 Курсовая работа на тему Рецепция римского права 2 Реферат на тему Субъект преступления в Японии Реферат на тему Субъект преступления 8 Реферат на тему Субъект преступления и личность преступника Реферат на тему Субъекты преступления Реферат на тему Субъективная сторона состава преступления 2 Реферат на тему Развитие российской бюджетной системы России Реферат на тему Уголовно-правовая характеристика бандитизма Курсовая работа на тему Приостановление предварительного расследования 2 Реферат на тему Управление персоналом 32 Курсовая работа на тему Гражданские правоотношения 6 Реферат на тему Административно-правовое регулирование прохождения военной службы Реферат на тему Бандитизм и его квалификация по уголовному праву Реферат на тему Работоспособность человека 2 Дипломная работа на тему Умышленное преступление в сфере компьютерной информатизации Реферат на тему Классификация методов контроля качества Реферат на тему Знаки соответствия и обращения Реферат на тему Признаки покушения на преступление Реферат на тему Договор розничной купли-продажи 5 Реферат на тему Пекулий и его виды Контрольная работа на тему Руководство и структура подразделений ДПС Дипломная работа на тему Приватизация жилых помещений 2 Реферат на тему Основание для избрания меры пресечения Реферат на тему Теоретические подходы к оценке персонала Курсовая работа на тему Проблемы наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Реферат на тему Изучение основных изменений организационно-правовых форм образовательных учреждений Реферат на тему Федеративное государство правовой аспект Реферат на тему Правовое обеспечение деятельности приказов в России конца XV - XVII вв Реферат на тему Ответственность за вымогательство по Уголовному кодексу России Реферат на тему Современные тенденции развития прокуратуры в Российской Федерации Реферат на тему Анализ конфликтов в трудовых коллективах Реферат на тему Государственный надзор и контроль над соблюдением законодательства о труде и охране здоровья на Реферат на тему Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением трудового законодательства Реферат на тему Характеристика статьи 105 Убийство по Уголовному кодексу России Реферат на тему Понятие системы права, отрасли права Курсовая работа на тему Понятие и структура системы права Реферат на тему Система права Реферат на тему Экологические преступления РК Дипломная работа на тему Налогообложение в развитых странах Запада Реферат на тему Компенсация морального вреда 7 Реферат на тему Правила возмещения вреда в случае смерти кормильца Курсовая работа на тему Договор строительного подряда 7 Курсовая работа на тему Договор бытового подряда 2 Реферат на тему Обращение граждан в органы местного самоуправления Реферат на тему Рынок труда Ростовской области Курсовая работа на тему Поняття та види об єктів авторського права Реферат на тему Понятие и значение отбывания наказания Реферат на тему Принятие управленческого решения о покупке автомобиля Реферат на тему Коллективные договоры и соглашения 2 Реферат на тему Заключение трудового договора. Испытательный срок Реферат на тему Правовые основы приватизации Реферат на тему Создание благоприятного социально-психологического климата в учреждении Реферат на тему Право и неправо соотношение понятий Реферат на тему Административное право 7 Курсовая работа на тему Виды монархий в современном мире 4 Курсовая работа на тему Виды монархий в современном мире 5 Реферат на тему Виды монархий в современном мире 2 Реферат на тему Формы правления 5 Реферат на тему Административная ответственность за нарушения законодательства в сфере рекламы Реферат на тему Основные характеристики гражданской правосубъектности Реферат на тему Структура и формы деятельности представительных органов в системе местного самоуправления Курсовая работа на тему Разработка содержания деятельности менеджера по торговому центру Реферат на тему Деловая оценка персонала 4 Реферат на тему Команда профессионалов в организации Реферат на тему Административные взыскания 2 Реферат на тему Административное взыскание Курсовая работа на тему Дисциплинарные взыскания и их виды Реферат на тему Договор об отчуждении исключительного права на произведение Реферат на тему Районный суд как основное звено судебной системы