Реферат на тему Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

ПЛАН.

Введення.

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці.

1. Виникнення і сутність монополій.

2. Форми і види монополій

Антимонопольна практика в ринковій економіці Заходу, можливість використання її досвіду в умовах України.

1. Аналіз використання антимонопольної політики й антимонопольне законодавство США і країн Західної Європи і можливість їх використання на Україні.

Висновок.

Список літератури.

Введення .

Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення.

З початку90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відношень. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливої стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополій.

У Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня в ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності.

Тому на даному етапі величезне значення має створення й удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері.

У цій роботі ми постараємося роздивитися основні причини виникнення монополій; особливості сучасної монополізації економіки; чинне на Україні антимонопольне законодавство і перспективи його удосконалення, а також законодавство країн із розвитою ринковою економікою в області антимонопольної практики, досвід якої є небезінтересним і для України.

Монополістичні тенденції і монополії

в ринковій економіці.

Виникнення і сутність монополій.

"Возникновение_сущность_монополий"> Наприкінці XIX сторіччя ринок чи ледве не вперше за свою багатовікову історію розвитку зіткнувся зі складними проблемами. Виникнула реальна погроза для функціонування конкуренції (цього необхідного атрибута ринку). На шляху конкуренції виникнули істотні перешкоди у виді монополістичних утворень в економіці.

Історія монополії досягає глибокої старожитності. Монополістичні тенденції в різних формах і в неоднаковому ступені виявляються на всіх етапах розвитки ринкових процесів і супроводжують їх. Але їхня новітня історія починається в останній третині XIX сторіччя, особливо під час економічної кризи 1873 р. Взаимосвязанність явищ криз і монополій ( указує на одну з причин монополізації, як-от: спробу багатьох фірм знайти порятунок кризових потрясінь у монополістичній практиці. Не випадково монополії в тодішній економічній літературі одержали назву дітей кризи.

Що являють собою монополістичні утворення? Якщо звернути увагу на промислове виробництво, то це окремі значні підприємства, обєднання підприємств, господарські товариства, що роблять значну кількість продукції визначеноговиду, завдяки чому займають домінуюче положення на ринку; одержують можливості впливати на процес ціноутворення, домагаючись вигідних цін; одержують більш високі (монопольні) прибули.

Отже, головною ознакою монопольного утворення (монополії) є заняття монопольного положення. Останнє визначається як домінуюче положення підприємця, що дає йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринкувизначеного товару.

Монопольне положенняєбажаним для кожного підприємця або підприємства. Воно дозволяє їм уникнути цілий ряд проблем і ризиків, повязаних із конкуренцією, зайняти привілейовану позицію на ринку, концентруючи у своїх руках визначенугосподарську владу, вони мають можливість із позицій сили впливати на інших учасників ринку, навязувати їм свої умови. Можна вважати, що вони навязують свої контрагентам, а іноді і товариству свої особисті інтереси.

2. Форми і види монополій.

"Формы_виды_монополий"> Існують різні види монополій, що можна класифікувати на трьох основних: природна, адміністративна й економічна .

Природна монополія виникає внаслідок обєктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на даний товар у кращому ступені задовольняється однієї або декількома фірмами. У її основі особливості технологій виробництва й обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива або небажана. Прикладом можуть служитиэнергозабезпечення, телефонні послуги, звязок і т.д. У цих галузях існує обмежена кількість, якщо не єдине національне підприємство, і тому, природно, вони займають монопольне положення на ринку.

Адміністративна монополія виникає внаслідок дій державних органів. З одного боку, це надання окремим фірмам виключного права на виконаннявизначеного роду діяльності. З іншого боку, це організаційні структури для державних підприємств, коли вони обєднуються і підпорядковуються різним головкомам, міністерствам, асоціаціям. Тут, як правило, групуються підприємства однієї галузі. Вони виступають на ринку як один господарський субєкт і між ними не існує конкуренції. Економіка колишнього Радянського Союзу належала до найбільше монополізованого у світі. Домінуючої там була саме адміністративна монополія, насамперед монополія всесильных міністерств і відомств. Більш того, існувала абсолютна монополія держави на організацію і керування економікою, що грунтувалася на пануючій державній власності на засоби виробництва.

Економічна монополія є найбільше поширеної. Її поява обумовлена економічними причинами, вона розвивається на основі закономірностей господарського розвитку. Мова йде про підприємців, що зуміли завоювати монопольне положення на ринку. До нього ведуть два шляхи. Перший полягає в успішному розвитку підприємства, постійному збільшенні його масштабів шляхом концентрації капіталу. Другий (більш швидкий) грунтується на процесах централізації капіталів, тобто на добровільному обєднанні або поглинанні переможцями банкрутів. Тим або іншим шляхом або за допомогою обох, підприємство досягає таких масштабів, коли починає домінувати на ринку.

Що є причиною появи і розвитки монополістичних тенденцій? По цьому питанню в економічній літературі існують дві точки зору. По перший монополізм трактується як випадковий, не властивий ринковому господарству. Що стосується іншоїточки зору, то монополістичні утворення визначаються як закономірні. Один із прихільників таких поглядів англійський економіст А. Пигу. Він наполягає на тому, що монополістична влада не виникає випадково. Вона є логічним завершенням стратегії підприємств.

Іншою рушійною силою дій підприємців у цьому напрямку є закон концентрації виробництва і капіталу. Як відомо, дія цього закону спостерігається на всіх етапах розвитки ринкових відносин. Його рушієм є конкурентна боротьба. Щоб вижити в такій боротьбі, одержати великі прибутки, підприємці змушені вводити нову техніку, збільшувати масштаби виробництва. При цьому з маси середніх і малих підприємств відокремлюється декілька більш значних. Коли це відбувається, у найбільших

підприємців виникає альтернатива: або продовжувати між собою збиткову конкурентну боротьбу, або дійти згоди щодо масштабів виробництва, цін, ринків збуту і т.д. Як правило, вони вибирають другий варіант, що призводить до появи змови між ними, що є одним з основних ознак монополізації економіки. Таким чином, напрошується висновок, що поява підприємств-монополістів обумовлено прогресом продуктивних сил, реалізацією переваг значного підприємства над малий.

Сучасна теорія виділяє три типи монополій:

1) монополія окремого підприємства;

2) монополія як угода;

3) монополія, що засновується на диференціації продукту.

Досягти монопольного положення першим шляхом нелегко, про що свідчить самий факт винятковості цих утворень. Крім цього, цей шлях до монополії можна вважати порядним, оскільки він передбачає постійне підвищення ефективності діяльності, досягнення переваги над конкурентами.

Більш доступним і поширеним єшлях угоди декількохзначних фірм. Він дає можливість швидко створити ситуацію, коли продавці (виробники) виступають на ринку єдиним фронтом, коли зводиться на ніщо конкурентна боротьба, на самперед цінова, покупець надається в безальтернативних умовах.

Розрізняють пять основних форм монополістичних обєднань. Монополії монополізують усі сфери суспільного відтворення: безпосередньо виробництво, обмін, розподіл і споживання. На основі монополізації сфери обертання виникнули найпростіші форми монополістичних обєднань картелі і синдикати.

Картель це обєднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і зроблений продукт, виробничу і комерційну самостійність, і домовляються про частку кожного в загальному обсязі виробництва, цінах, ринках збуту.

Синдикат це обєднання ряду підприємств однієї галузі промисловості, учасники якого зберігають засоби на засоби виробництва, але утрачають власність на зроблений продукт, а виходить, зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостійність. У синдикатів збут товару здійснюється загальною збутовою конторою.

Більш складні форми монополістичних обєднань виникають тоді, коли процес монополізації поширюється і на сферу безпосереднього виробництва. На цій основі зявляється така більш висока форма монополістичних обєднань як трест.

Трест це обєднання ряду підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого утрачають власність на засоби виробництва і зроблений продукт, виробничу і комерційну самостійність, тобто обєднують виробництво, збут, фінанси, керування, а на суму вкладеного капіталу власники окремих підприємств одержують акції тресту, що дають їм право брати участь у керуванні і привласнювати відповідну частину прибули тресту.

Багатогалузевий концерн це обєднання десятків і навіть сотень підприємств різноманітних галузей промисловості, транспорту, торгівлі, учасники якого утрачають власність на засоби виробництва і зроблений продукт, а головна фірма здійснює над іншими учасниками обєднання фінансовий контроль.

Досвід показує, що монополії, монополізуючивизначену галузь і захопивши монопольні позиції, рано або пізно втрачають динаміку розвитку й ефективності. Пояснюється це тим, що переваги значного виробництва не є абсолютними, вони приносять збільшення прибутковості тільки до визначенихпір.

Антимонопольна політика на сучасному етапі.

1. Антимонопольне законодавство.

"Законодательство_антимонопольоне"> Закон України Про обмеження монополізму і недопущенні несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності.

Даний Закон визначає правові основи обмеження і попередження монополізму, недопущення несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності і здійснення державного контролю за дотриманням норм антимонопольного законодавства.

Для цілей дійсного Закону вживаються такі терміни:

- ринок товару (товарний ринок) ( сфера обороту товару однієї споживчої вартості, у межах якої визначається монопольне положення;

- конкуренція ( змагальність підприємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного їх них впливати на загальні умови реалізації товару на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, у яких потребуває споживач;

- монопольне положення ( домінуюче положення підприємця, що дат йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринкувизначеного товару. Монопольним признається положення підприємця, частка якого на ринкувизначеного товару перевищує 35%. Рішенням Антимонопольного комітету України може визначитися монопольним положення підприємця, частка якого на ринкувизначеного товару менше 35%.;

- монопольна ціна ( ціна, установлювана підприємцем, що займає монопольне положення на ринку і призводить до обмеження конкуренції і порушенню прав споживача;

- монопольна діяльність ( дії (бездіяльність) підприємця (підприємців) за умови монопольного положення на ринку одного підприємця (групи підприємців) у виробництві і реалізації товарів, а також дії (бездіяльність) органів влади і керування, спрямовані на недопущення, істотне обмеження або усунення конкуренції;

- монопольне утворення ( підприємство, обєднання або господарськетовариство й іншеутворення, що займає монопольне положення на ринку.

Зловживаннями монопольним положеннямрахуються:

- навязування таких умов договору, що ставлять контрагентів у нерівне положення, або додаткових умов, що не ставляться до предмета договору, у тому числі навязування товару, не потрібного контрагенту;

- обмеження або призупинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів із метою створення або підтримки дефіциту на ринку або встановлення монопольних цін;

- часткова або повна відмова від реалізації або закупівлі товару при відсутності альтернативних джерела постачання або збуту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку або встановлення монопольних цін;

- інші дії з метою створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) інших підприємців;

- установлення дискримінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що обмежують права окремих споживачів.

Дискримінацією підприємців органами влади і керування признається:

- заборона створення нових підприємств або інших організаційних форм підприємництва в якийсь сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво визначенихвидів товарів із метою обмеження конкуренції;

- примус підприємців до пріоритетного висновку договорів, першочерговому постачанню товарів визначеному колу споживачів;

- прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призводить до монопольного положення на ринку;

- установлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону країни в інший;

- надання окремим підприємцям податкових і інших пільг, що ставлять їх у привілейоване положення стосовно інших підприємців;

- обмеження прав підприємців по придбанню і реалізації товарів;

- установлення заборон або обмежень щодо окремих підприємців або груп підприємців.

Несумлінною конкуренцією признається:

- неправомірне використання товарного знака, фірмового найменування або маркірування товару, а також копіювання форми, упаковування, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені;

- навмисне поширення явно помилкових або неточних зведень, що можуть завдати шкоди ділової репутації або майнових інтересів іншого підприємця;

- одержання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою нанесення збитку ділової репутації або майну іншого підприємця.

Державної контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців від зловживання монопольним положенням і несумлінною конкуренцією здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.

Антимонопольний комітет України утворився Верховною Радою України. У своє діяльності Антимонопольний комітет України підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України є юридичною особою, має прес з зображенням Державного герба України і свого найменування. У своїй діяльності Антимонопольний комітет України керується дійсним Законом, іншими законодавчими актами України, а також положенням про Антимонопольний комітет України, затвердженим Верховною Радою України.

Зведення, отримані Антимонопольним комітетом України і його територіальних керувань і являющиеся комерційної таємниці, не підлягають розголошенню. Збитки, заподіяні розголошенням зведень, що є комерційною таємницею, підлягають відшкодуванню в повному обсязі Антимонопольним комітетом України в судовому порядку за рахунок державного бюджету.

З метою запобігання монопольного положення окремих підприємців на ринку Антимонопольний комітет України і його територіальні керування здійснюють попередні дії по державному контролі за реорганізацією (злиттям і приєднанням) підприємств, створенням асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних і інших обєднань підприємств, перетворення органів керування в зазначені обєднання, а також за створенням, реорганізацією ліквідацією господарськихтовариств.

Підприємець може набувати контрольного пакета акцій акціонерного товариства, що займає монопольне положення на ринку, за умови повідомлення в місячний термін Антимонопольного комітету України. Такі ж правила застосовуються й а тих випадках, якщо підприємець частки (паї) в іншомугосподарськомутоваристві, що займає монопольне положення.

У випадках, якщо підприємці зловживають монопольним положенням на ринку, Антимонопольний комітет України і його територіальні керування видають розпорядження про примусовий поділ монопольних утворень. Примусовий поділ не застосовується у випадках:

- неможливості організаційного або територіального відділення підприємств, структурних підрозділів або структурних одиниць;

- наявності тісного технологічного звязку підприємств, структурних підрозділів або структурних одиниць (якщо частка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової продукції підприємства складає менше 30%).

Штрафи на підприємців налагаются Антимонопольним комітетом за:

- відхилення від виконання або невчасне виконання розпоряджень Антимонопольного комітету України про припинення порушень антимонопольного законодавства, відновленні початкового стана або зміні угод, що суперечать дійсному Закону;

- непредставлення, невчасне уявлення інформації монопольному комітету України і його територіальна монополія керуванням або уявлення явно недостовірних даних.

Прибуток, незаконно отримана субєктами підприємницької діяльності в результаті порушення даного Закону, стягується судом або арбітражним судом у державної бюджет.

Збитки, заподіяні зловживанням монопольним положенням і несумлінною конкуренцією, підлягають відшкодуванню по позовах зацікавлених осіб у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.

За твердженням закордоннихспостерігачів, Антимонопольне законодавство України відповідає світовим стандартам. Проте створювалося воно, на жаль, не в рамках реалізації єдиної програми соціально-економічних перетворень. Її немає і донині. Не бачачи орієнтирів, український уряд, як показала життя, уже начально обрало неправильний шлях. Світова практика свідчить про те, що тільки після запуску демонополізації основних сфер виробництва варто проводити лібералізацію цін і фінансово-грошове реформування. Наш уряд надійшов навпаки й одержало відомі результати.

2. Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки.

"Антимонопольная_политика">

Історія розвитку монополій є одночасно й історією боротьби з ними. Негативні результати монополізації виявляються відразу, і це особливо відчувають широкі прошарки населення. Навколо монополій формується негативна суспільна думка, що потребує державного захисту споживачів від діяльності монополістів, обмеження діяльності інших.

Накопичений досвід і наукові узагальнення допомогли товариству зрозуміти усе плюси і мінуси монополій, виробити стосовно них визначену політику, що одержала назву монопольної. Першим її результатом в Україні виявилося антимонопольне законодавство. Воно закладено антимонопольними законами: Законом України Про обмеження монополізму і недопущенні несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності і Законом України Про антимонопольний комітет, про котрий уже говорилося вище.

Антимонопольна політика й антимонопольне законодавство не мають на меті заборону або ліквідацію монопольних утворень. У товаристві склалося розуміння того, що монополія як чинник зростання прибутку не може бути знищена. Тому реальне завдання антимонопольної політики полягає в тому, щоб поставити діяльність монополії на державний контроль, виключити можливість зловживання монопольним положенням. К. Маркс ще в середині минулого сторіччя приходив до висновку, що поява монополій потребує державного втручання.

Головна ціль цього втручання полягає в захисті і зберіганні вільної конкуренції, якої загрожують монопольні тенденції. Конкретно можна сформулювати такі цілі: обмеження монополій, підтримка і сприяння малому бизнесу, захист прав споживача.

Існують дві основні форми боротьби з монополіями:

1) попередження створення монополій;

2) обмеження використання монопольної влади.

Для проведення антимонопольної політики держава створює антимонопольні служби, основною задачею яких є контроль монополістичних тенденцій у країні. Антимонопольні служби не є частиною законодавчої влади, але їхня компетенція дозволяє їм виконувати дорадчу функцію. Подібні організації не мають права діяти авторитарними методами, наприклад, закривати підприємства. Але вони можуть змусити підприємство, що домінує на ринку, відновити постачання продукції томуодержувачу, якому в цих постачаннях було противозаконновідмовлено. Усе їхні рішення обовязкові для виконання. У противному випадку накладаються грошові штрафи, передбачені законодавством за порушення антимонопольного закону. При цьому необхідно відзначити, що всірішення антимонопольної служби повинні підлягати перевірці державними судами.

Крім здійснення процесу демонополізації антимонопольна служба покликана боротися зі зловживаннями. Така боротьба може бути ефективної тільки при активній участі споживачів. Тому широкі маси населення повинні розуміти практичне значення антимонопольної політики в повсякденному житті. Допомогти в цьому повинна насамперед преса й інші засоби масової інформації. Пресі повинно даватися право на відповідне повідомлення, але лише в обєктивній і чесній формі, без якийсь дискредитації. Кожна антимонопольна служба повинна мати співробітника для звязку з пресою, що повідомляє про діяльність служби і коментує її.

На Україні єдиною монопольною службою держави, крім самої держави, є Антимонопольний комітет України, про функції і задачі котрого вже було сказано вище.

Безумовно, від проведення антимонопольної політики в теперішніх важких економічних умовах України чудес очікувати не припадає. Але дуже важливо, щоб проведення антимонопольної політики завоювало довіру і підтримку населення, щоб люди знали, що вони можуть звернутися в антимонопольні служби зі своїми проблемами. Необхідно переконати людей, що вільна конкуренція є добром для усіх.

Антимонопольна практика у ринковій економіці Заходу, можливість використання їхнього досвіду в умовах України.

1. Аналіз використання антимонопольної політики й антимонопольне законодавство США і країн

Західної Європи і можливість їхній використання на Україні.

"Возможность_использования_политики"> Аналіз антимонопольного законодавства закордонних країн дозволяє виділити такіантиконкурентные дії: горизонтальні обмеження конкуренції, вертикальні обмеження конкуренції, зловживання домінуючим положенням на ринку й ін.

Горизонтальні обмеження конкуренції визначаються як договори між сторонами, що ведуть справи на тому самому рівні виробництва або розподілу товарів (послуг). Вони можуть варіюватися від простих двосторонніх угод до багатосторонніх угод. До типових горизонтальних обмежень можна віднести картельні договори, що, зокрема, регламентують ціни, розділяють ринки збуту, установлюють своєрідні умови торгівлі, включаючи дисциплінарні санкції за порушення договору його учасниками. Горизонтальні обмеження конкуренції ставляться до найбільше серйозних порушень антимонопольного законодавства.

При вертикальному обмеженні конкуренції, як правило, обмежувальні умови приймаються в односторонньому порядку, оскільки пануючий на ринку підприємець у стані навязати свої умови більш слабкому контрагенту. До категорії вертикальних обмежень конкуренції можна віднести насамперед договори про виняткові торгові операції (мова йде про договори продажі лише визначеним покупцям або про придбання товарів тільки у визначених постачальників), що звязують договори (продаж із примусовим асортиментом, коли продавець обумовлює продаж основного товару придбанням другорядного, повязаного з основним), встановлення або підтримка перепродажных цін, обмежувальні умови в договорах про передачу прав на обєкти промислової власності (договори поступки і ліцензійні договори). Але незважаючи на вищесказане, не завжди буває легко відрізнити горизонтальні обмеження конкуренції від вертикальних, наприклад, у випадку перехресного ліцензування у відношенні прав на промислову власність або коли конкуруючі підприємці призначають один одного винятковими дистрибьюторами своїх товарів.

Монополізація ринку в закордонних країнах проходить в основному двома шляхами: придбанням підприємств конкурентів (горизонтальна інтеграція) або налагодженням своєї власної системи постачання і побуту товарів (вертикальна інтеграція).

Антиконкурентным можна також вважати придбання конкуруючих компаній: ніяка корпорація, що займається торгівлею, не має права одержувати, прямо або побічно, весь або частину акціонерного капіталу (або майна іншої корпорації).

Підводячи результати, можна сказати, що в західних країнах проведення антимонопольної політики й антимонопольне законодавство одержали широкий розвиток, а головне, що цей механізм контролю за монополіями і її негативними наслідками успішно діє протягом багатьох років. Тут теж є свої негативні чинники, наприклад, порушення непорушності загальної заборони монополій шляхом винятки з цієї заборони, що поширюється як на окремі компанії, так і на цілі галузі. Але в цілому можна сказати, що антимонопольні законодавства США і країн Західної Європи, хоч і принципово відрізняються друг від друга в багатьох відношеннях, єскурпулезно продуманими й економічно обгрунтованими, що обумовлює можливість їхнього часткового використання в антимонопольній політика України.

Антимонопольне законодавство України, як уже говорилося вище, відповідає вимогам світових стандартів. Але при цьому було б бажаним і введення на прикладі антимонопольної практики закордонних країн жорсткого контролю за виконанням даного законодавства. Це одне із самих хворих місць у державно-правовій структурі України: приймаються в принципі непогані закони, але введення їх у життя або постійно одержує відстрочку, або взагалі не відбувається. Тому для нормального функціонування антимонопольного законодавства необхідно створити ще один ланцюжок - комісію з контролю за виконанням розпоряджень антимонопольних органів, надавши їй усі повноваження по застосуванню санкцій стосовно порушників антимонопольного законодавства.

Таким чином, у процесі удосконалювання українського антимонопольного законодавства можуть бути використані антимонопольне законодавство промислово розвитих країн і практика його застосування, але з урахуванням особливостей нашого перехідного періоду.

Висновок .

"Заключение"> Підводячи результати, можна охарактеризувати антимонопольне законодавство й антимонольную політику України як необхідні атрибути структурних перетворень у всіх сферах економіки країни. На даному етапі проблема монополізації і несумлінної конкуренції перестає бути чисто економічної вона усе більше стає політичної і суспільної. Тому надзвичайно необхідно, щоб населення України усвідомило всю згубність і всінегативні наслідки монополії. Безперечно, у деяких випадках (але лише в малій дещиці від їхньої загальної кількості) існування монополії є виправданим і необхідним, але за цими процесами повинний здійснюватися жорсткий контроль із боку держави по недопущенню зловживання своїм монопольним положенням.

Вирішальну роль у створенні на ринкусприятливого конкурентного середовища грають антимонопольне законодавство і діяльність антимонопольних органів, правильне поводження яких сприяє стабілізації всієї економіки в цілому.

Антимонопольна служба України ще дуже молода, але вже зроблені її перші кроки до нормалізації ситуації за даними проблемам. Їй ще багато потрібно зробити рішучих дій, та ці дії повинні здійснюватися одночасно з удосконаленням антимонопольного законодавства України. У даному напрямку потрібно звернути особливу увагу на більш ніж віковий досвід антимонопольного законодавства США і на антимонопольну практику іншихрозвитих країн.

Список літератури.

"Список_литературы"> 1. Закон України Про обмеження монополізму і недопущенні несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності Правда України, 1992 р., 15 травня

2. Закон України Про антимонопольний комітет України

Голос України, 1993 р., 21 грудня

3. Дахно И. Антимонопольне законодавство України

Украина-бизнес, 1995 р., 24

4. Караваев А. Боротьба з несумлінною конкуренцією

Директор, 1995 р., 7, с. 40-55

5. Пигу А. Економічна теорія добробуту,

Т.1, М., 1985 р., с.326

6. Андрощук Г. Несумлінна конкуренція: попередження і відповідальність, Українські ділові новини, 1994 р., 41

7. Олійник О. Заборони, межі, санкції в антимонопольному законодавстві, Закон, 1995 р., 4, с. 13-15

8. Мороз С. Антимонопольний комітет України

Закон і бізнес, 1995 р., 38, с.6

8. Жидков О. Антитрестовське законодавство США, М.,1963 р., с.34

10. Прохоров А. Що таке несумлінна конкуренція і як із ній боротися, Бізнес, 1994 р., 23

11. Мозолин В., Кулагин М. Громадянське і торгове право капіталістичних країн, М., 1980 р., с. 96

12. Никифоров А. Виявлення монопольно високих цін

Економіка і життя, 1994 р., 30

13. Стародубровская И. Основ антимонопольної політики

Питання економіки, 1990 р., 6, с. 31-37

14. Тотьев К. Державна і природна монополії

Закон, 1995 р., 4, с. 60-63

15. Сальников Е. Монополія: учора, сьогодні, завтра

Економіка і життя, 1995 р., 28

16. Нікітін С., Глазова Е. Держава і проблема монополії МЭ і МО, 1994 р., 7, с. 92-93

Похожие рефераты:

Реферат на тему Монополизм и конкурентная политика в трансформируемой экономике Республике Беларусь Реферат на тему Монополии Реферат на тему Монополии в России Реферат на тему Монополия Реферат на тему Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту Реферат на тему Московский крекинг-завод Реферат на тему Мотивация труда Реферат на тему Муниципальный заем Реферат на тему НЭП Реферат на тему Накопление и научно-технический прогресс Реферат на тему Налоги Реферат на тему Налоги в финансовой системе Реферат на тему Налоговая система Реферат на тему Налоговая система РФ Реферат на тему Налоговая система РФ в условиях реформирования экономики Реферат на тему Налоговая система Российской Федерации Реферат на тему Налоговая система государства, налоги и их виды Реферат на тему Налоговая система и ее роль в регулировании рынка Реферат на тему Наматериальные активы: как оценить их стоимость Реферат на тему Научно-техническая революция Реферат на тему Національне багатство, прибуток Реферат на тему Национальная экономика Реферат на тему Негосударственные пенсионные фонды в РФ Реферат на тему Некоммерческие организации Реферат на тему Нефтегазовый комплекс: анализ и прогнозы Реферат на тему Новая Экономическая Политика Реферат на тему Норильский Никель развитие комбината Норильский Никель Реферат на тему Нормативный метод учета (стандарт директ костинг) Полиграфист г. Ханты-Мансийск Реферат на тему Нормування праці на підприємсті Реферат на тему О стратегии посткризисного развития российской экономики на рубеже веков Реферат на тему ОАО НОВОШИП и условия работы флота Реферат на тему ООО и его отличия от других организационно-правовых форм Реферат на тему Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти Реферат на тему Обеспеченность трудовыми ресурсами и факторы повышения производительности труда Реферат на тему Облік робочого часу працівника Реферат на тему Обложение налогом внешнеэкономической деятельности Реферат на тему Общая характеристика экономики США Реферат на тему Общественное производство и общественное богатство. Богатство народов - трактовка А. Смита Реферат на тему Общий, средний, предельный доход и прибыль фирмы. Максимизация прибыли конкурентной фирмой Реферат на тему Объединенное специализированное автотранспортное предприятие Мособлбытспецтранс Реферат на тему Объект и предмет социологии труда. Практическое применение этой науки Реферат на тему Олигополистические рынки РФ Реферат на тему Олигополия Реферат на тему Оплата труда Реферат на тему Оплата труда в современных условиях Реферат на тему Оплата труда и стимулирование в современных условиях хозяйствования на примере ООО Кантон Реферат на тему Определение и расчет капитальных вложений на производственном участке Реферат на тему Определение себестоимости продукции Реферат на тему Оптимизация работы подразделений отдела маркетинга Реферат на тему Опыт планирования в западных странах Реферат на тему Організація оплати праці на підприємстві Реферат на тему Організація підприємства дрібнооптової торгівлі ХОДАК Реферат на тему Организационная структура управления предприятием Реферат на тему Организационно-правовая формы предпринимательской деятельности Реферат на тему Организационно-правовые формы предпринимательства в РБ Реферат на тему Организационные меры повышения экономической эффективности Реферат на тему Организация Всесвiтнiй поштовий союз Реферат на тему Организация брокерской деятельности на рынке недвижимости г. Тюмени Реферат на тему Организация грузоперевозок на железной дороге Реферат на тему Организация деятельности предприятия Реферат на тему Организация и планирование ОКР. Расчет затрат и цены. Расчет заработной платы Реферат на тему Организация и планирование производства Реферат на тему Организация и планирование производства Реферат на тему Организация и планирование производства в швейной промышленности Реферат на тему Организация конструкторской подготовки производства Реферат на тему Организация перевозок, экономика и управление на транспорте Реферат на тему Организация производства Реферат на тему Организация производства Реферат на тему Организация производства Г. Форда Реферат на тему Организация серийного производства конвейеров с подвесной лентой Реферат на тему Организация труда Реферат на тему Организация труда в магазине Реферат на тему Организация труда на предприятии Реферат на тему Организация труда на производстве Реферат на тему Организация управления в супермаркете Реферат на тему Организация управления предприятием Реферат на тему Организация управления финансовым оздоровлением в регионе (отчет о практике) Реферат на тему Организация ценообразования в РБ Реферат на тему Организация, нормирование и оплата труда на предприятии Реферат на тему Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства Реферат на тему Основное содержания и история возникновения учения одного из представителей австрийской школы маржинализма Ойгена фон Бем-Баверка Реферат на тему Основные понятия собственности, ее виды Реферат на тему Основные производственные фонды Реферат на тему Основные производственные фонды предприятия связи Реферат на тему Основные типы и виды мануфактур в России Реферат на тему Основные факторы конкурентоспособности Японии Реферат на тему Основные фонды Реферат на тему Основные фонды гражданской авиации и их использование Реферат на тему Основные фонды рыночного предприятия Реферат на тему Основные характеристики моделей данных Реферат на тему Основные черты и особенности свободных (специальных) экономических зон Реферат на тему Основные элементы спроса и предложения Реферат на тему Основные этапы ценообразования в России Реферат на тему Основы медицинского страхования Реферат на тему Основы оптовой торговли Реферат на тему Основы построения экономических информационных систем Реферат на тему Основы рыночной экономики Реферат на тему Основы технологии и энергетики Реферат на тему Основы управления и экономики Реферат на тему Основы экономики предприятий