Реферат на тему Організація оподаткування субєктів малого підприємництва

Вінницький національний аграрний університет

Факультет економіки

Кафедра організації обліку підприємництва та звітності

РЕФЕРАТ

З організації бухгалтерського обліку

НА ТЕМУ :

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ СУБЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Виконала:

студентка 51-ОА

Голдзіцька В. В.

Перевірила:

Коваль Л. В.

Вінниця, 2010

Зміст

Вступ

1. Організація податкового обліку та звітності субєктів малого підприємництва юридичних осіб

2. Організація податкового обліку та звітності субєктів малого підприємництва фізичних осіб

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності субєктів малого підприємництва, яка передбачає сплату єдиного податку, є сьогодні найпоширенішою з альтернативних систем оподаткування. Перехід на єдиний податок в Україні започаткований з 1 січня 1999 року.

Законодавчу базу єдиного податку складають:

Закон України Про державну підтримку малого підприємництва від 19 жовтня 2000 року 2063-ІІІ [5), який містить визначення субєктів малого підприємництва, принципи та засоби їх державної підтримки, включаючи можливість застосування спрощеної системи оподаткування;

Указ Президента України від 28 червня 1999 року 746/99 Про внесення змін в Указ Президента України від 03.07.98 р. 727/98 Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва [20), який набрав сили з 19.09.99 р. і застосовується зараз.

Крім цих законодавчих актів, сьогодні діють інші нормативно-правові акти, які розяснюють порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності. Однак, головною проблемою даної системи оподаткування залишається те, що вона не увязана з діючими законами в сфері оподаткування. Проект відповідного закону Верховною Радою України до цих пір не затверджено.

Єдиний податок відноситься до загальнодержавних податків, хоча він відсутній в переліку загальнодержавних податків і зборів, наведеному в Законі України Про систему оподаткування [6). Єдиний податок сплачується субєктами малого підприємництва за рахунок власних коштів і включається в ціну товару на стадії виробництва у виробників незалежно від фінансового й майнового стану платників. Так як єдиний податок справляється саме в момент виникнення доходу, а не при його використанні, то за економічним змістом обєкта оподаткування він відноситься до податків на доходи. Він поєднує ознаки прямого і непрямого оподаткування.

1. Організація податкового обліку та звітністі субєктів малого підприємництва юридичних осіб

Перехід на спрощену систему оподаткування для юридичних осіб субєктів підприємницької діяльності можливий з будь-якого податкового періоду, а для єдиного податку тривалість податкового періоду дорівнює кварталу. Таким чином, протягом року існує чотири дати, з яких можна перейти на спрощену систему оподаткування: 1 січня, 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня.

Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Для переходу на спрощену систему оподаткування субєкт малого підприємництва подає письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації. Субєкт малого підприємництва - юридична особа обовязково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.

Зареєстровані в установленому порядку новостворені субєкти підприємницької діяльності мають право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з того кварталу, в якому здійснено їх державну реєстрацію. Новостворені та зареєстровані платники єдиного податку сплачують його за повний місяць, з якого розпочали діяльність.

З метою переходу на єдиний податок, юридична особа подає письмову заяву встановленого зразка до органу державної податкової служби за місцем реєстрації із зазначенням ставки податку. Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу). Перехід на спрощену систему оподаткування за єдиним податком можливий лише за умови сплати всіх встановлених податків і обовязкових платежів, термін сплати яких настав на дату подання заяви.Ті субєкти малого підприємництва, які вже застосовують спрощену систему оподаткування, щорічно подовжують свій статус, подаючи відповідну заяву в орган державної податкової служби за місцем реєстрації.

Орган державної податкової служби протягом 10 днів з моменту подання заяви має видати Свідоцтво про право сплати єдиного податку, а в разі негативного результату платнику надається вмотивоване рішення щодо відмови у його видачі в письмовій формі. Строк дії Свідоцтва 1 рік. Тобто, останнім днем подання заяви при переході на єдиний податок з І кварталу є 16 грудня попереднього року, з ІІ кварталу 16 березня, з ІІІ кварталу 15 червня і з ІV кварталу 15 вересня.

Строк дії Свідоцтва 1 рік (в межах календарного року). Після закінчення строку дії, Свідоцтво необхідно повернути до відповідного органу податкової служби, незалежно яке рішення прийняв субєкт малого підприємництва: далі сплачувати чи відмовитися від сплати єдиного податку.

Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і повернення до раніше встановленої системи оподаткування субєкти малого підприємництва можуть здійснювати з початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).

Повернення на звичайну систему оподаткування може здійснюватися за ініціативою платника або у звязку із порушенням законодавчих вимог до платників єдиного податку.

В першому випадку підставою для скасування статусу платника єдиного податку є заява про відмову від спрощеної системи оподаткування, яка подається в строки, встановлені для заяви на застосування єдиного податку, але форма цієї заяви нормативними актами не регламентована.

В другому випадку перехід на звичайну систему оподаткування є своєрідною санкцією за порушення вимог, встановлених для платників єдиного податку. Так, підставою для обовязкового повернення на звичайну систему оподаткування може бути: перевищення граничного обсягу виручки від реалізації, здійснення бартерної операції, тощо.

Будь-яке повернення зі спрощеної системи оподаткування може бути здійснене тільки з початку календарного кварталу, наступного за прийняттям відповідного рішення або порушення умов застосування спрощеної системи. Тобто при зміні системи оподаткування (незалежно від напряму цієї зміни) має дотримуватися принцип незмінності умов оподаткування протягом квартального податкового періоду.

Субєкти малого підприємництва юридичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зобовязані вести Книгу обліку доходів і витрат субєкта малого підприємництва юридичної особи, в якій у хронологічній послідовності на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді [13).

Книга обліку доходів і витрат ведеться субєктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування субєктів малого підприємництва (у тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), а також особами, які мають пільговий торговий патент для продажу товарів (крім підакцизних) (надання послуг) відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі особи не є платниками податку на додану вартість.

Прошнурована і пронумерована книга реєструється в органі державної податкової служби за місцем державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності.

До органу реєстрації подається належним чином оформлений примірник книги разом із заявою про її реєстрацію, у якій зазначаються:

- найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;

- прізвище, імя, по батькові, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер платника податків та інших обовязкових платежів - для фізичної особи;

- номер та дата видачі субєкту підприємницької діяльності свідоцтва про сплату єдиного податку або номер, дата видачі та термін дії пільгового торгового патенту.

Книга реєструється безоплатно протягом двох робочих днів з дати подання зазначених документів. На титульному аркуші книги зазначаються загальна кількість сторінок, відомості про орган реєстрації, дата реєстрації та номер запису в журналі обліку зареєстрованих книг. Ці відомості засвідчуються підписом посадової особи, яка провела реєстрацію, та скріплюються печаткою органу реєстрації.

Субєктом підприємницької діяльності до книги заносяться такі відомості:

- порядковий номер запису;

- дата здійснення операції, повязаної з проведеними витратами і/або отриманим доходом;

- сума витрат за фактом їх здійснення, в тому числі заробітна плата найманого працівника;

- сума вартості товарів, отриманих для їх продажу (надання послуг);

сума виручки від продажу товарів (надання послуг) - з підсумком за день.

Книга зберігається у субєкта підприємницької діяльності протягом 3 років після виконання останнього запису.

У графі 1 відображається операції.

У графі 2 відображається дата та номер банківського або касового документа.

У графі 3 "Сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається сума доходів, отриманих від виробництва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

У графі 4 "Сума виручки від реалізації основних фондів" відображається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

У графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації" відображаються суми, фактично отримані субєктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати.

У графі 6 "Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів" відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу субєктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать субєкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації

У графах 3, 4, 5, 6 не включаються до складу виручки (доходу) суми акцизного збору.

У графі 7 "Загальна сума витрат, здійснених у звязку з веденням господарської діяльності" відображається фактична сума витрат, проведених з розрахункового (поточного) рахунку та каси підприємства, у звязку з продажем продукції (товарів, робіт, послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої діяльності.

Субєкт малого підприємництва щомісячно підбиває підсумки з 3 до 7 граф наростаючим підсумком з початку року.

На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється підписом керівника, печаткою субєкта малого підприємництва та печаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований субєкт малого підприємництва.

Якщо сторінки в Книзі обліку доходів і витрат закінчилися, то субєкт малого підприємництва повинен завести нову Книгу обліку доходів і витрат, при цьому дата першого запису в новій Книзі повинна припадати на день, наступний за останнім днем запису, зробленим у Книзі, яка велась раніше.

З точки зору методології справляння єдиного податку виникають сумніви щодо доцільності ведення податкового обліку юридичних осіб субєктів малого підприємництва саме в тій формі, що затверджує Державна податкова адміністрація України [9).

По-перше, позареалізаційні доходи не передбачені в базі оподаткування, а виручка від іншої реалізації надходить на банківський рахунок або в касу платника єдиного податку і повинна враховуватися в графі 3 Книги обліку доходів та витрат. Тобто графи Книги не відбивають встановлений законодавством порядок формування бази оподаткування, а ретельне виконання Порядку заповнення Книги призведе до подвійного обліку (в графі 6) частини виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

До того ж будь які нормативні акти або рекомендації щодо порядку відображення в Книзі витрат, здійснених у звязку з веденням господарської діяльності, до цього часу відсутні. Специфіка єдиного податку не дозволяє застосовувати в цьому випадку методику ведення обліку витрат, що застосовується в оподаткуванні прибутку або в прибутковому податку з громадян. Внаслідок цього, не буде помилкою віднесення до витрат субєкта малого підприємництва витрат подвійного призначення у випадку невиконання спеціальних вимог (наприклад, витрати на рекламу або на професійну підготовку та перепідготовку кадрів можуть включатися у витрати підприємства без будь яких обмежень).

Ще одне питання, що стосується обліку витрат полягає в тому, що на платників єдиного податку не поширюється дія норм Закону України Про оподаткування прибутку підприємств [3), а термін господарська діяльність, з якою мають бути звязані ці витрати, визначений в ст. 1 цього законодавчого акту (хоча практичне його застосування виходить далеко за межі податку на прибуток підприємств).Крім Книги обліку доходів та витратсубєкт малого підприємництва - юридична особа зобовязана вести ще й касову книгу.

За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) субєкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20-го числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку [14), акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення про сплату єдиного податку за звітний період з відміткою банку про зарахування коштів.

У рядку 1 "Середньооблікова чисельність працюючих" відображається середньооблікова чисельність працюючих для субєктів малого підприємництва, яка визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.

У рядку 2 "Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору" відображається сума коштів, отриманих на розрахунковий рахунок або (та) в касу субєкта малого підприємництва.

У рядку 3 "Виручка від реалізації основних фондів" відображається виручка, отримана субєктом малого підприємництва, у разі здійснення операцій з продажу основних фондів, яка визначається як різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

У рядку 4 "Усього виручка від реалізації" відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу субєкта малого підприємництва з урахуванням коштів, отриманих від реалізації основних фондів.

У рядку 5 "Сума єдиного податку за ставкою ( )" відображається сума єдиного податку, яку необхідно сплатити не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, за ставкою, самостійно вибраною платником податку, відповідно до чинного законодавства України.

У рядку 6 "Внески, нараховані на суму дивідендів" відображається сума внесків, які платник єдиного податку зобовязаний при виплаті дивідендів нараховувати та сплачувати до бюджету, до якого зараховується єдиний податок, за правилами, установленими підпунктом 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями).

У рядку 7 "Сума самостійно виявлених помилок за результатами минулих податкових періодів" відображається сума заниженого податкового зобовязання (з позитивним значенням) або сума завищеного податкового зобовязання (з відємним значенням), самостійно нарахована платником єдиного податку у звязку з виправленням помилки.

У рядку 8 "Податкові зобовязання до сплати" відображається скоригована (виправлена) сума податкового зобовязання, яку необхідно сплатити платнику єдиного податку за звітний податковий період з урахуванням суми самостійно виявленої помилки за результатами минулих податкових періодів.

У рядку 9 "Сума штрафу, самостійно нарахована у звязку з виправленням помилки" відображається сума штрафу, самостійно нарахованого платником єдиного податку

Показники, відображені у рядках 1-9, заповнюються в графах 3-6 поквартально із збереженням даних за минулі звітні періоди (квартали). У графі 7 відображається сума показників, зазначених у графах 3-6.

У нижній частині Розрахунку за результатами камеральної перевірки службова особа ДПІ (ДПА) робить відмітку про виявлені або невиявлені порушення (помилки) і в разі виявлення порушень складає відповідний акт.

Строки подання податкової звітності та перерахування податку, встановлені Указом [20) не відповідають загальним правилам встановлення таких строків За Законом України Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетам та державними цільовими фондами [7).

При поданні звітності до податкових органів субєкт малого підприємництва повинен мати при собі Свідоцтво про право сплати єдиного податку.

2. Організація податкового обліку та звітності субєктів малого підприємництва фізичних осіб

Фізичні особи, які відповідають критеріям платників єдиного податку мають право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності виключно на добровільних засадах один раз протягом календарного року з початку будь якого кварталу. Новостворені підприємці можуть перейти на єдиний податок з того кварталу, в якому здійснена державна реєстрація, подавши заяву при постановці на облік.

Підставою для переходу на єдиний податок є заява, яку він подає у письмовій формі до органу державної податкової служби. Строк подання заяви такий же, як і для юридичних осіб не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу, з якого він обирає оподаткування доходів за спрощеною системою.

У заяві, крім обєктивної інформації про громадянина підприємця, зазначаються відомості про: види діяльності, які будуть здійснюватися в роботі за спрощеною системою оподаткування; місце здійснення підприємницької діяльності; обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з початку календарного року. У випадку, коли перехід на єдиний податок здійснюється з початку року, то вказується розмір виручки за попередній рік; чисельність працівників, з якими укладено трудові угоди, що передбачають оплату їх праці не нижче мінімального розміру заробітної плати на день складання заяви.

При подачі заяви одночасно подається квитанція про сплату податку неменш, ніж за календарний місяць.

Орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності фізичної особи за наявності платіжного документа про сплату єдиного податку зобовязаний протягом десяти робочих днів після отримання заяви безоплатно видати Свідоцтво або надати письмову мотивовану відмову. На кожного найманого робітника видаються Довідки про трудові відносини фізичної особи з громадянином-підприємцем. Свідоцтво може бути видане на той термін, що вказується громадянином підприємцем в заяві, але в межах календарного року.

Відповідно до діючого законодавства, Свідоцтво, а також Довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку повинні знаходитися на робочому місці платника або найманого працівника та предявлятися представникам контролюючих органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки.

У випадку коли фізична особа субєкт малого підприємництва здійснює декілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки. Це правило застосовується незалежно від того, де здійснюється ця підприємницька діяльність: в межах адміністративно-територіальної одиниці чи на всій території України.

Податковий облік у фізичних осіб має певну специфіку, яка визначається відсутністю прямого звязку кінцевих результатів діяльності підприємця з розміром його податкових зобовязань. Внаслідок цього інформація податкового обліку та звітності фізичної особи може бути використана лише для контролю за дотриманням ним встановлених обмежень щодо виду діяльності, обсягів виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та кількості найманих працівників.

Для визначення результатів власної підприємницької діяльності платник єдиного податку використовує Книгу обліку доходів і витрат, записи в якій ведуться на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій.

Статтею 4 Указу [20) передбачено, що форма книги обліку доходів та витрат, які підлягають оподаткуванню відповідно до цього Указу, і порядок її ведення субєктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

Виходячи з цієї норми, ДПАУ рекомендувало використовувати для визначення результатів власної підприємницької діяльності Книгу обліку доходів і витрат. Записи в Книгу заносяться в порядку здійснення операцій, тобто в хронологічному порядку, причому періодичність здійснення цих записів (щодня, раз на тиждень і т.п.) чинними нормативними документами не встановлена, хоча на практиці податківці вимагають заповнювати її щоденно.

У Книзі зазначаються:

- період обліку,

- кількість виготовленої продукції,

- витрати на виробництво, кількість проданої продукції,

- ціна продажу продукції,

- сума виручки та доходу,

- чистий доход.

Суми виручки від реалізації і витрат відображаються в Книзі обліку доходів і витрат платника єдиного податку тільки в сумарному вираженні, без позначення кількісних показників та найменувань.

Субєкт підприємницької діяльності фізична особа має складати Звіт субєкту підприємницької діяльності фізичної особи.

У Звіті зазначають:

- вид підприємницької діяльності;

- фактична чисельність працівників;

- сума фактично сплаченого єдиного податку,

- обсяг виручки від реалізації товарів робіт наростаючим підсумком.

Для платників єдиного податку фізичних осіб встановлений квартальний податковий період, який одночасно є й звітним періодом. Тобто періодичність подання звітності один квартал. Звіт представляється в органи державної податкової служби протягом пяти днів після закінчення звітного періоду.

Цей термін затверджений ДПАУ. Указом [20) він не визначений, до того ж він явно суперечить загальним принципам подання податкових декларацій, встановленим Законом України Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами [7), відповідно до ст. 4.1.4 якого квартальному податковому періоду відповідає 40-денний термін подання податкової декларації).


Висновки

Порядок обліку і складання звітності підприємств і інших субєктів малого підприємництва, які оподатковуються за спрощеною системою регламентується Указом президента України Про внесення змін до Указу Президента України від 3.07.98р. 727 Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності субєктів малого підприємства", 746/99 від 28.06.99р., з наступними змінами і доповненнями. Відповідно до цього Указу спрощена система обліку та звітності запроваджується до таких субєктів малого підприємництва:фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, і в трудових відносинах з якими , включаючи членів їх сімей , протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації за рік, не перевищує 500 тис.;юридичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, в яких за рік середньо облікова чисельність працівників не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації не перевищує 1 млн. грн.

Основним регістром податкового обліку при спрощеній системі оподаткування є книга обліку доходів і витрат (додаток Д) , яку ведуть юридичні особи згідно з вимогами статті 4 Указу. Крім цієї книги юридичні особи в обовязковому порядку повинні вести касову книгу.Будова книги обліку доходів і витрат затверджена наказом ДПА України від 13.10.98р. за наступними змінами і доповненнями. Крім регістрів податкового обліку, якими є книга обліку доходів і витрат, а також касова книга, субєкти малого підприємництва (юридичні особи) заповнюють і регістри бухгалтерського обліку та складають фінансову звітність згідно з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва". В бухгалтерському обліку доходи вище названих підприємств визначаються згідно з вимогами ПСБО 15 Дохід", ПСБО 18 Будівельні контракти".

Субєкти малого підприємництва, а також підприємства, які здійснюють торгівельну діяльність сплачують особливий вид податку, який називається патентом. Розрізняють різні види патентів:патент, який сплачують юридичні особи, які займаються торгівельною діяльністю;спеціальний патент, який сплачують окремі підприємства.Сплата патентів субєктами підприємницької діяльності, які займаються торгівельною діяльністю та наданням послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг регламентується Законом України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96р. 98/96-ВР з наступними змінами і доповненнями.

Оподаткування сільськогосподарських підприємств здійснюється згідно з Законом України Про оподаткування прибутку підприємств" (22.05.97р.), Закон України Про ПДВ", Законом України Про плату за землю" та інших законів. Деякі сільськогосподарські підприємства здійснюють оподаткування своєї діяльності згідно з Законом України Про фіксований сільськогосподарський податок". Цей Закон визначає механізм сплати фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими виробниками у грошовій формі або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.

Порядок обліку і складання звітності підприємств і інших субєктів малого підприємництва, які оподатковуються за спрощеною системою регламентується Указом президента України Про внесення змін до Указу Президента України від 3.07.98р. 727 Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності субєктів малого підприємства", 746/99 від 28.06.99р., з наступними змінами і доповненнями. Відповідно до цього Указу спрощена система обліку та звітності запроваджується до таких субєктів малого підприємництва.


Список використаної літератури

1. Ворона З. Спрощена система оподаткування юридичних осіб //Вісник податкової служби України.- 2010.- 28.- С.8-10.

2. Гарасим П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин К.: ВД Професіонал, 2004. 448 с.

3. Закон України про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року 283/97-ВР) / В кн. Основи податкового законодавства. Збірка основних законодавчих актів. /Укладачі Іванов Ю. Б., Карпов Л. М. 2-ге вид., перероб. та доп. Х.: ВД ІНЖЕК, 2005. С. 94 174.

4. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. 996-XIY //Офіційний вісник України. 1999. N 33. Ст. 1706.

5. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19 жовтня 2000 р. 2063-III // Урядовий курєр. 2000. 22 листопада.

6. Закон України Про систему оподаткування від 25.06.1991 р., 1251-XII / В кн. Основи податкового законодавства. Збірка основних законодавчих актів. /Укладачі Іванов Ю. Б., Карпов Л. М. 2-ге вид., перероб. та доп. Х.: ВД ІНЖЕК, 2005. С. 5 14.

7. Закон України "Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетам та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. 2181-III (зі змінами і доповненнями) / В кн. Основи податкового законодавства. Збірка основних законодавчих актів. /Укладачі Іванов Ю. Б., Карпов Л. М. 2-ге вид., перероб. та доп. Х.: ВД ІНЖЕК, 2005. С. 47 94.

8. Золотухін О. Вибір системи оподаткування юридичними особами //Вісник податкової служби України.- 2010.- 35.- С.20-23.

9. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія -

Харків: Торнадо, 2003. 516 с.

10. Конституція України // Відомості Верховної ради України. 1996. С. 381 418.

11. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року 2341-ІІІ // liga.kiev.ua.

12. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Бухгалтерська звітність. Підручник за редакцією Леня В.С. Чернігів: ЧДТУ, 2002. 359 с.

15. Наказ Державної податкової адміністрації України Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат субєкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення від 12.10.1999 р., 554. // liga.kiev.ua.

16. Наказ Державної податкової адміністрації України Про затвердження форм Розрахунку сплати єдиного податку субєктом малого підприємництва - юридичною особою від 27.06.2003 р., 318. // liga.kiev.ua.

17. Оскіна О. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності //Вісник податкової служби України.- 2010.- 34.- С.11-16.

18. Основи податкового законодавства. Збірка основних законодавчих актів / Укладачі: Іванов Ю. Б., Карпов Л. М. 2-ге вид., перероб. та доп. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. 312 с.

19. Солошенко Л. "Спрощена" система за Податковим кодексом, або "Післязавтра" для єдиноподатників //Податки та бухгалтерський облік.- 2010.- 55.- С.37-42.

20. Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва" від 28 червня 1999 р. 746/99 // Урядовий курєр. 1999. 13 липня.

21. Хобич О. Системи оподаткування //Вісник податкової служби України.- 2010.- 36.- С.2-5.

Похожие рефераты:

Реферат на тему Основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета Контрольная работа на тему Основы аудита Курсовая работа на тему Особенности бухгалтерского учета и распределение расходов по обслуживанию производства и управления Курсовая работа на тему Особливості обліку витрат за статтями калькуляції у нафтодобувній промисловості Курсовая работа на тему Отчет о движении денежных средств Курсовая работа на тему Отчет о движении денежных средств: его содержание, техника составления Курсовая работа на тему Отчет о прибылях и убытках Контрольная работа на тему Отчетность малого предприятия Контрольная работа на тему Оформление и учет денежных средств в кредитно-банковской сфере Контрольная работа на тему Оценка существенности искажений Реферат на тему Податкові розрахунки в системі бухгалтерського обліку Курсовая работа на тему Понятие и классификация расходов организации в бухгалтерском и налоговом учете Курсовая работа на тему Порядок расчетов с подотчетными лицами Курсовая работа на тему Порядок составления отчета о движении денежных средств Курсовая работа на тему Порядок учета кредитов и займов организаций Дипломная работа на тему Порядок учета товаров в организациях розничной торговли на примере ЗАО "Лара" Реферат на тему Правовое регулирование учета, отчетности и аудита в хозяйственной деятельности Контрольная работа на тему Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности Курсовая работа на тему Принципы и критерии оценки ценности документов Реферат на тему Принципы проведения аудиторских проверок Курсовая работа на тему Развитие видов и формуляра документов в учреждениях России XVIII в. Реферат на тему Ревізія, як форма фактичного контролю Контрольная работа на тему Регулювання бухгалтерського обліку Контрольная работа на тему Розрахунок амортизації та матеріальних затрат Контрольная работа на тему Система подготовки бухгалтеров в Российской Федерации Курсовая работа на тему Состояние учета затрат и исчисление себестоимости продукции промышленного производства в ОАО "Думиничский мясокомбинат" Курсовая работа на тему Спічрайтер як вид референтської діяльності Дипломная работа на тему Сравнительный анализ МСФО 38 "Нематериальные активы" и ПБУ 14/07 "Учет нематериальных активов", ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы" Курсовая работа на тему Стан та напрями реалізації продукції (робіт, послуг) (на прикладі ТОВ "Рассвет") Курсовая работа на тему Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами Курсовая работа на тему Стан та напрями удосконалення первинного обліку оплати праці Курсовая работа на тему Управленческий учет в ООО "Рубин" Курсовая работа на тему Учет движения нематериальных активов Реферат на тему Учет дебиторской задолженности Курсовая работа на тему Учет затрат на производстве Курсовая работа на тему Учет затрат на производство продукции Курсовая работа на тему Учет итоговой прибыли и нераспределенного дохода Курсовая работа на тему Учет капитала предприятия Курсовая работа на тему Учет нематериальных активов на примере ООО "Юник" Курсовая работа на тему Учет оплаты труда Реферат на тему Учет оплаты труда в сельском хозяйстве Курсовая работа на тему Учет оплаты труда на предприятии Курсовая работа на тему Учет основных средств на фирме Курсовая работа на тему Учет основных средств с помощью программы 1С: Предприятие Курсовая работа на тему Учет продажи готовой продукции растениеводства Курсовая работа на тему Учет расчетов по оплате труда в программе 1С: Предприятие Курсовая работа на тему Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость Курсовая работа на тему Учет расчетов с подотчетными лицами Курсовая работа на тему Бухгалтерский баланс и модели его построения Курсовая работа на тему Бухгалтерский управленческий учет затрат и выхода продукции животноводчества Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет в современных условиях Дипломная работа на тему Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек" Курсовая работа на тему Учет расчетов с покупателями и заказчиками Курсовая работа на тему Учет собственных средств предприятия Курсовая работа на тему Учет формирования и распределения дохода Курсовая работа на тему Финансовая отчетность и анализ ее основных показателей Шпаргалка: Фінансово-господарський контроль Курсовая работа на тему Формирование и учет уставного капитала Курсовая работа на тему Формирование схемы учета затрат на производство Контрольная работа на тему Характеристика предмета и объектов бухгалтерского учета Контрольная работа на тему Учетная политика предприятия Контрольная работа на тему Учёт затрат, формирование и методы калькулирования себестоимости Курсовая работа на тему Учёт расчетов с персоналом по оплате труда Курсовая работа на тему Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами Дипломная работа на тему Учёт труда и заработной платы на сельхозпредприятии Курсовая работа на тему Автоматизація реферування Курсовая работа на тему Анализ движения денежных средств Курсовая работа на тему Анализ кредиторской задолженности Курсовая работа на тему Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению Контрольная работа на тему Аналіз фінансової діяльності підприємства Контрольная работа на тему Аудит кассовых операций Реферат на тему Аудит по учету и использованию финансовых результатов Контрольная работа на тему Аудиторская проверка кассовых и расчетных операций Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет нематериальных активов Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет оборотных средств Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет обязательств предприятия на примере ОАО "Алмак" Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет операций по ипотеке (залогу недвижимости) Курсовая работа на тему Бухгалтерский учет основных средств Реферат на тему Документирование хозяйственных операций в торговле Контрольная работа на тему Документоведение Реферат на тему Документоведение Контрольная работа на тему Документообіг на підприємстві Курсовая работа на тему Документообіг: сутність та вимоги до організації Курсовая работа на тему Документооборот Контрольная работа на тему Документооборот Контрольная работа на тему Документооборот на предприятии ресторанно-гостиничного типа Контрольная работа на тему Документооборот общеобразовательного учреждения Контрольная работа на тему Документооборот организации Контрольная работа на тему Документооборот: понятие, способы совершенствования Контрольная работа на тему Долгосрочные инвестиции в строительстве Реферат на тему Доменные имена как нематериальные активы Дипломная работа на тему Дополнительная заработная плата Курсовая работа на тему Дослідження питань обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками Контрольная работа на тему Доход и корректирующие проводки Контрольная работа на тему Доходи та прибуток підприємства Курсовая работа на тему Ведение бухгалтерского учета на предприятии Шпаргалка: Ведение бухгалтерской отчетности в торговой организации Реферат на тему Ведение документации Контрольная работа на тему Ведение домашнего хозяйства по системе национальных счетов Курсовая работа на тему Ведение налогового учета налогоплательщиками, перешедшими на упрощенную систему налогообложения