Реферат на тему Особистiсть-субєкт полiтики

Тема:

ОСОБИСТІСТЬ - СУБЄКТ ПОЛІТИКИ.

План:

1)ВСТУП

2)ЧИННИКИ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСОБИСТІСТЬ.

3)МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ.

4)ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ.

5)ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ОСОБИСТОСТІ.

6)ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ.

7)ПРАВА І СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ.

ВСТУП.

В нормальному, цивілізованому суспільстві політика здійснюється для

Людей і через людей. Яку значну роль не відігравали б соціальні

Групи, масові суспільні рухи, політичні партії, взагалі

її головним субєктом виступає особистість, бо самі ці групи

рухи, партії і інші суспільні і політичні організації

Складаються з реальних особистостей і тільки через взаємодію їх інтересів і волі визначається зміст і спрямування політичного про -

Цесу, всього політичного життя суспільства.

Активна участь особистості в політичному житті суспільства має

багатопланове значення.

По-перше, через таку участь створюються умови для більш повно-

го розкриття всіх можливостей людини, для її творчого самовираже -

ння, що в свою чергу складає необхідну передумову найбільш

ефективного вирішення суспільних задач. Так, якісне перетворення

всіх сторін життя припускає всіляку интенсификацию людського

чинника, активна і свідома участь в цьому процесі широ-

ких народних мас. Але поза демократією, довірою і гласністю стають

Неможливі ані творчість, ані усвідомлена активність, ані зацікавлена

участь.

По-друге, загальний розвиток людини як субєкту політики є

важливою умовою тісного звязку політичних інститутів з

суспільством, контролю за діяльністю політико-управлінських

Структур з боку народу, засобом протидії бюрократичним

відхиленням в діяльному апараті управління, відділень функцій управ -

ління від інтересів суспільства.

По-третє, через розвиток демократії суспільство задовольняє потребу

своїх членів брати участь в управлінні справами держави.

ЧИННИКИ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСОБИСТІСТЬ.

Участь в демократичному політичному процесі є засобом

Самоутвердження людини, формування культури спілкування, навиків уп -

Равлінської діяльності. По мірі все більш повного

задоволення основних матеріальних потреб людини, зростання

її культурного рівня, самосвідомості і самоповаги, будуть розвиватися

потреби і інтереси участі в суспільно-політичному житті. Всес -

тороннє розвинута людина - це і активний суспільний діяч. Чим

далі, тим в більш широких масштабах суспільство буде зштовхуватися з

Цією тенденцією. Надання особистості можливостей для усвідомленого,

Активної участі в суспільно-політичному житті - це засіб утвердження людського в людині.

МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ.

Досягнення мети широкої політичної участі людей значно

залежить від мотивів, якими керується особистість в своїй політи -

чній діяльності, бо сама мотивация може виявитися з точки зору

Суспільних інтересів настільки негативною, що не буде сприяти

ані зміцненню демократії в суспільстві, ані моральному вдосконаленню

і всебічному розвитку особистості. Питання про мотивацію політи -

чної участі або неучасті є дуже складним. Тут з политологією стикуються соціологія і психологія.

З Цього Приводу висловлювалися різноманітні судження. Г. Лассвеллом

була висунута теорія, що пояснювала притаманне частини людей

Ние до політичного лидерству. Суть її полягає в тому, що прагнення

людини до влади є відображенням її низької самооцінки, що при

Допомозі влади така особистість прагне компенсувати низьку самооцін -

ку, підвищити свій престиж і подолати почуття власної неповноцін -

ності. Ця точка зору, хоча і досить розповсюджена, однак не

Отримала загального визнання. Висловлювалася і інша думка: низька

Самооцінка гальмує втягнення особистості в політичний процес, знижує її можливості в розгортанні активної політичної діяльності.

І в тому і іншому випадку проблема мотивації політичної участі

Сильно психологізується, тобто питання про мотиви політичної діяль-

ності зводиться до особистих, психологічних якостей учасників політи

чного життя. Тому для більш повної адекватної картини питання про мо

тивацію політичної діяльності слід поставити в більш широкому

соціальному контексті.

Відзначалося, що участь в управлінні державою і суспільством, в

політичному процесі представляє для громадянина в одному випадку право реалізувати свої можливості, в іншому - морально-політичну зобовязанність

в третьому - зацікавленість (морально-політичну або мате -

ріальну).

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ.

Активне включення особистості в політичний процес вимагає певних передумов. Їх можна поділити на три групи: матеріальні,

Соціально-культурні і політико-правові. Досвід показує, що для

Участі людини в нормальній політичній діяльності необхідно

первинне задоволення її потреб в основних продуктах харчування ,

товарах і послугах, житлово-побутових умовах, досягнення певного

рівня загальноосвітньої і професійної підготовки, загальної

і політичної культури.

В зарубіжних політологічних дослідженнях взаємозвязок добробуту суспільства і його політичної системи розглядається

в трьох аспектах.

По-перше, цілком обгрунтована теза що, ніж багатіше суспільство, тим

Воно більш відкрите демократичним формам функціонування. В экономі -

чно розвиненому суспільстві основні по чисельності і по впливу соціальні групи це не ті що належать ані до вкрай бідних, ані до казково багатих;

Різка, по суті двухполосна, майнова поляризація зникає,

утвориться сильний середній клас, що по свойому положенню в -

суспільстві і обєктивним інтересам складає опору демократичного режиму.

По-друге, рівень добробуту виявляє помітний вплив на

Політичні переконання і орієнтації людини. С. М. Липсет прийшов до висновку, що матеріально більш забезпечені люди є більш лібераль -

ними, а більш бідні є і більш інтолерантними (нетерпимими).

По-третє, достатньо високий національний добробут служить

необхідною базою формування компетентної громадянської служби,

корпусу професійно підготованих управлінських кадрів. В умовах

бідності тяжко добитися в масовому масштабі високого рівня загальноосвітньої і професійної підготовки, необхідного для єфектив -

ного управління на демократичній основі.

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ОСОБИСТОСТІ.

Значний вплив на формування політичних поглядів особистості,

на становлення її в якості субєкту політичної діяльності

Виявляє соціальне середовище. Тут лежать передумови того, чи сформуються у особистості демократичні переконання і орієнтація або вона буде віддавати перевагу авторитарним і іншим недемократичним ідеям і практиці.

Особливо сильний вплив на політичну свідомість і поведінку

Особистості впливає освіта. Відоме висловлювання про те,

що неписьменна людина є поза політикою. Це слід розуміти як, те

що неписьменна людина стоїть поза особисто усвідомленою політикою, а є обєктом політичних дій, будучи втягнутим і маніпульованим, а

не субєктом, що висловлюють власну усвідомлену волю.

З Цього Приводу був зроблений загальновизнаний висновок: чим вище рівень освідченості людини, тим більш вона є політично орієнтованою , головне, схильна до демократичних орієнтацій, настанов і вчинків.

В. Кей виявив вплив рівня утворення на політичну роль

Громадянина по чотирьох напрямках: у більш освічених людей сильно

Розвинуте почуття обовязку брати участь в політичному житті; у більш

Освіченого громадянина сильне почуття ефективності своєї політичної

участі, він вважає, що може впливати на політичний процес

І що йому відкритий доступ до політичної влади; чим більш освічений

громадянин, тим більш він цікавиться політикою і тим більш втягнутий в неї; утворення визначає більшу ймовірність того, що громадянин

буде політично активний.

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ.

Істотною передумовою активної політичної участі є також політико-правові чинники. До Них відносяться демократичний

політичний режим, домінування в суспільстві демократичної політи -

чної культури, правова забезпеченість демократичних процедур фор -

мування всіх структур влади, прийняття і реалізації полівтико-управ -

лінських рішень, участі членів суспільства на всіх стадіях політич -

ного процесу.

Політична діяльність особистості грунтується на сукупності

певних передумов, що або сприяють розвитку політичної

активності, розкриттю потенційних якостей людини як суспільно-

політичного діяча, формуванню особистості як дійсного

субєкту політичного життя суспільства, або істотно зат -

рудняють всі ці процеси і консервують політичну апатію і пасив -

ність.

ПРАВА І СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ.

Особистості права і свободи можна поділити на три

групи: соціально-економічні, політичні і особисті. До першої

групи відносяться такі права, як право на працю, відпочинок, освіту,

охорону здоровя. Забезпечення соціально-економічних прав дозволяє

особистості задовольнити нагальні матеріальні і духовні потреби

створити гідні для людини умови для існування.

Політичними є право обирати і бути обраним до вищих і

місцевих органів державної влади, право обєднуватися в громадсько-

політичні організації, право на проведення мітингів і демонстра -

цій, право брати участь в управлінні державними і суспільними

справами і ін. Сенс політичних прав в тому, щоб сприяти фор -

муванню людини, як суспільно- політичного діяча, створити

передумови для його політичної участі, розвитку суспільно-полі -

тичної активності.

Третя група прав - особисті права (право на недоторканість

особистості, житла, право на таємницю листування, телефонних переговорів і Ін.). Здійснення їх сприяє створенню умов для вільного

розвитку того мінімуму особистих благ, без якого нормальне

людське життя неможливе.

Список використаної літератури:

1)Білоус А.Політичні об`єднання України

2)Гелей С."консервативна течія в сучасній палітичній думці"

3)Історія філософії України: хрестоматія К.,1993

4)Донченко Є."Социэтальная психика"

5)Кухта Б. "З історії української політичної думки"

Похожие рефераты:

Реферат на тему Особливості перехідної економіки України Реферат на тему Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту Реферат на тему Ответы на ГОС по Мировой экономике Реферат на тему Ответы на вопросы государственного экзамена по специальности Мировая Экономика Реферат на тему Ответы на экзаменационные вопросы по экономике предприятия Реферат на тему Открытость экономики и экономическая безопасность Реферат на тему Отношение собственности Реферат на тему Отраслевая организация промышленности Чувашской республики Реферат на тему Отраслевая структура мирового хозяйства Реферат на тему Отрывок из учебника по теории систем и системному анализу Дипломная работа на тему Отчет о преддипломной практике на примере деятельности частного предпринимателя в торговом павильоне Реферат на тему Отчет по летней практике в ОАО ТНГФ Дипломная работа на тему Отчет по преддипломной практике Реферат на тему Отчет по экономической практике Реферат на тему Оцінка фінансового стану підприємства Реферат на тему Оценка и проведение аттестации в период реформ Реферат на тему Оценка качества и конкурентоспособности муки на примере продукции Пермского мукомольного завода Реферат на тему Оценка объекта интеллектуальной собственности Реферат на тему Оценка трудозатрат и оплата труда Реферат на тему Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия Реферат на тему Оценка экономической эффективности предприятия Реферат на тему Оценка эффективности инноваций Реферат на тему Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства Реферат на тему Первоначальное накопление капитала Реферат на тему Первоначальное накопление капитала в Англии и Голландии в XV-XVII вв. Начало колониальной экспансии Реферат на тему Перевод введения в книгу Й. Шумпетера History of economic analisys Реферат на тему Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу Реферат на тему Перерабатывающая промышленность мира Реферат на тему Переработка мяса Реферат на тему Переходная экономика Реферат на тему Перечень билетов и вопросов к экзамену по экономике Реферат на тему Персонал підприємства Реферат на тему Перспективы и проблемы развития бытового обслуживания населения Реферат на тему Перспективы консалтинга в России Реферат на тему Перспективы развития международных корпораций в России Реферат на тему Перспективы развития энергетики в Сибири до 2000 года Реферат на тему План прядильного производства Реферат на тему Планирование бюджета движения денежных средств на предприятии Реферат на тему Планирование во Франции Реферат на тему Планирование деятельности фирмы Реферат на тему Планирование и амортизационные отчисления Реферат на тему Планирование и прогнозирование Реферат на тему Планирование и прогнозирование НТП в РБ Реферат на тему Планирование и управление корректировкой конструкторских документов по результатам изготовления и испытаний опытного образца (партии) при выполнении ОКР Реферат на тему Планирование и формирование персонала Реферат на тему Планирование на предприятии Реферат на тему Планирование на предприятии Реферат на тему Планирование потребности в персонале Реферат на тему Пластиковые карточки Реферат на тему Пластиковые карточки - современный платежный инструмент Реферат на тему Плата за недра в Краснодарском крае Реферат на тему Платежная система на основе смарт-карт Реферат на тему Платежный баланс Реферат на тему Платежный и торговый баланс Реферат на тему Плюсы и минусы монополизации экономики Реферат на тему Повременная оплата труда Реферат на тему Повышается ли с годами соответствие между планируемой и реальной структурой расходов Федерального бюджета? В какой части (если есть) остаются наибольшие отклонения? Реферат на тему Показатели эффективности инвестиционного проекта Реферат на тему Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия Реферат на тему Полиграфия Реферат на тему Политика НК Татнефть Реферат на тему Политика реформ и экономическая безопасность России Реферат на тему Политика реформ экономическая безопасность России Реферат на тему Политэкономия: ответы на ГЭК Реферат на тему Понятие и порядок формирования себестоимости промышленной продукции Реферат на тему Понятие и характеристика инфляции и антиинфляционной политики Украины Реферат на тему Понятие рабочего времени Реферат на тему Поняття та структура світового ринку Реферат на тему Построение функции импорта Швеции Реферат на тему Потенциал и тенденции развития Японии Реферат на тему Потребительская корзина Реферат на тему Потребительский выбор Реферат на тему Потребительский рынок Украины Реферат на тему Права потребителя Реферат на тему Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации Реферат на тему Практическая экономика Реферат на тему Практические работы (Московский пищевой колледж) Реферат на тему Предельные издержки Реферат на тему Предложение и спрос на деньги Реферат на тему Предложение товаров на немонополизованных рынках Реферат на тему Предпринимательство в России Реферат на тему Предпринимательство в Украине на примере ЧП Реферат на тему Предпринимательство: как начать свое дело Реферат на тему Предприятие в системе рыночных отношений Реферат на тему Предприятие как субъект рыночного хозяйства Реферат на тему Предприятие, цели создания и принципы функционирования. Внешнеэкономическая деятельность предприятия Реферат на тему Преступления в сфере кредитно-денежных отношений Реферат на тему Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення Реферат на тему Прибыль Реферат на тему Прибыль в условиях ее максимизации Реферат на тему Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия Реферат на тему Прибыль и рентабельность Реферат на тему Прибыль предприятия и пути ее увеличения Реферат на тему Приватизация Реферат на тему Приватизация в республике Казахстан Реферат на тему Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия Реферат на тему Применение статистических методов в управлении финансами финансово-промышленной группы Реферат на тему Применяемые Финансовые Информационные Системы (ФИС) Реферат на тему Принципы государственного регулирования цен Реферат на тему Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля