Реферат на тему Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

Економічний факультет

Спеціальність облік і аудит

Контрольна робота

На тему Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Студентка групи

Викладач доцент Т.І.

Київ , 2003 р.

Особливості територіальної організації залізничного транспортові.

План.

1. Закономірності , принципи та фактори розміщення продуктивних сил.

2.Транспортний комплекс.

3. Особливості організації залізничного транспорту.

3.1. Визначення місцевого району тяжіння.

3.2. Місцеве перевезення.

3.3. Транзитне перевезення.

3.4. Загальне вантажне та пасажирське перевезення.

4. Висновки.

5.Список використаної літератури.

1. Закономірності , принципи та фактори розміщення продуктивних сил.

Сучаснатериторіальнаорганізаціяпродуктивних сил Українисформуваласяпідвпливомекономічнихзаконівплановоїекономіки. Перехід до ринковоїекономікизумовитьвідповіднізмінивтеоріїрозміщенняпродуктивних сил іпередусім затвердити пріоритетністьекономічнихзаконів загальних, характерних для всіхсуспільно-економічнихформацій.

Економічні законі цеобєктивні законі розвиткусуспільства, щовідображаютьвідносини в процесівиробництва, розподілуйспоживанняматеріальних благ. Смородувиражаютьнайбільшістотні, стійкі звязки міжявищамиекономічногожиттясуспільства.

Розміщенняпродуктивних сил визначаєтьсядієюокремихекономічнихзаконів, хочавспеціальнійекономічній та економіко-географічнійлітературізцього приводові йдеться не про законі, а про закономірностірозміщеннявиробництва, якіфактичноєпросторовимвиявомокремихекономічнихзаконів.

В основу закономірностейрозміщенняпродуктивних сил покладеноекономічні законі.

Закономірностірозміщеннявиробництва категоріїтогосамого порядкові, щойекономічні законі розвиткусуспільства, ієїхмодифікацією, щообумовленосвоєрідністюрозміщеннявиробництва на територіїкраїн, йогозначноютериторіальноюдиференціацією в розрізіекономічнихрайонів. Цясвоєрідністьзумовлюєтьсяскладнимивзаємозвязкамирозміщенняпродуктивних сил згеографічнимсередовищемізалежністюрозміщенняокремихвиробництввідлокальнихприродних розумів іресурсів; значнимирегіональнимивідмінностямизаселеннятериторійірівніврозвиткупродуктивних сил у районах; різноманітнимпоєднаннямгалузейівиробництвпромисловості та сільськогогосподарствав районах ікраїнах; значнимитехніко-економічнимивідмінностямирозміщеннярізнихгалузейівиробництв.

Закономірностірозміщеннявиробництва цеобєктивнікатегорії, якіпізнаютьсяісвідомовикористовуються в практичнійдіяльності. При проведеннігосподарськоїполітикисуспільство на основіпізнаннязакономірностейформулюєівтілює в життяпевніпринципи. Закономірностірозміщенняпродуктивних сил євласне законами територіальноїорганізаціїнародногогосподарства.

Принципи целаконічносформульованісуспільствомкерівніположення, щовизначаютьобєктивні споживи йумовисуспільногорозвитку, яківонореалізує в процесіпрактичноїдіяльності для досягненнявизначеної мети.

Принципами, якіслужатькерівництвом до дії в народногосподарськомубудівництві, виражаються споживи певногоісторичногоетапу. Інакшекажучи, принципи цедії, свідомоспрямовані на більшповнийвиявобєктивнихзакономірностейрозміщенняпродуктивних сил зурахуваннямвідповіднихчинників.

Найважливішіпринципирозміщенняпродуктивних сил, якимикеруються при вирішенніпитаньпросторовогорозподілупідприємствігалузей, такі:

наближеннявиробництва до джерелсировини, палива, споживачів;

охоронанавколишньогосередовища, раціональневикористанняприроднихресурсівівпровадженняресурсозберігаючихтехнологій;

забезпеченняздоровихгігієнічних розумів життяіпрацінаселення;

обмеженнянадмірноїконцентраціїпромисловості в містах;

вирівнюваннярівнівекономічногорозвиткурайонів та областей;

зміцненняобороноздатностікраїни;

урахуванняінтересівекономічноїінтеграції в європейськийісвітовийпростір.

Принципирозміщення в різнихкраїнахможуть бути подібнимийвідмінними. Важливістьшкірного принципові визначаєтьсястратегієюізавданнями, конкретизованимиувідповіднійконцепції. Наприклад, на сучасномуетапірозміщенняпродуктивних сил в Україніпріоритетнимиможуть бути соціальнеспрямованіпринципи, ті, щосприятимуть розвязуванню соціальних проблем.

Закономірністьраціональногорозміщеннявиробництва випливаєізспеціальногоекономічного законові економіїпраці, якийрегулюєзатрати на подоланняпросторовоїнезбалансованостіміж районами видобутку, виробництваіспоживанняпродукції. У масштабах України роль цього законові при розміщенніпродуктивних сил євизначальною, оскільки надте значноюєтериторіальнадиференціація в розміщенніприроднихресурсівінаселення. У сучасномувиробництвізатрачаєтьсядужебагатопраці на транспортуваннясировини, палива, готовоїпродукціївнаслідоктериторіальноївіддаленостіміжокремимиелементамивиробництва. Цівитратиєзначноючасткоюсумарних витрат праціітомуістотновпливають на рівеньпродуктивностіїї.

Раціональнатериторіальнаорганізаціявиробництва винна забезпечитинайвищупродуктивністьсуспільноїпрацізавдякимаксимальнійекономіїїї за рахунокзменшення витрат праці на подоланнятериторіальногорозривуміжвиробництвоміспоживачами. Закономірністьраціональногорозміщенняпродуктивних сил реалізуєтьсянасамперед через принцип розміщенняпромисловостізпоглядунаближенняїї до джерелсировини, паливаіспоживача.

Нині в народному господарствіУкраїнивикористовуєтьсяпонад 1 млрд т природнихресурсів, іцейпоказникздолі в рікзростає. Уструктурівитрат на виробництвопромисловоїпродукції в Україні на сировину, матеріалиіпаливоприпадаємайже 3/4 усіхвитрат. Сьогоднічасткасировиниіпаливастановить на залізницях 75 %, на водномутранспорті 90 95 % вантажообороту. Зростаннявидобуткумінеральнихресурсівпризводить до погіршеннянавколишньогосередовища, ічимвищаякістьсировини, тім нижчийрівеньйогозабруднення. Вичерпанняокремихвидівресурсів, з одному бокові, ізбільшеннявитрат на їхвидобутокітранспортування, з іншого, зумовлюютьактуальність комплексного використаннясировиниіпалива, особливовпровадженняресурсозберігаючихтехнологій. Передусімцестосуєтьсяводнихілісовихресурсів.

Отже, у розміщенніпромисловостізростає роль принципові раціональноговикористанняприроднихресурсівіресурсозберігання.

Сучаснийетапрозвиткуйрозміщенняпродуктивних сил характеризуєтьсяпогіршеннямекологічної обстановки в багатьохрегіонахкраїни, у звязку зчимзагострюютьсяекологічніпроблеми. Вартосказати про проблемизабрудненняатмосфери в ДонбасііПридніпровї, воднихресурсівубільшостіміст. Охоронанавколишньогосередовища, забезпеченняздоровихгігієнічних розумів життяіпрацієважливим принципом розміщенняпродуктивних сил, щомаєнасампередсоціальнуспрямованість. Ітому не меншважливим принципом єобмеженнянадмірноїконцентраціїпромисловості в містах.

Відомо, щоекономічнаефективністьрозміщеннявиробництвадосягається переважливо концентрацієюйого, щодаєзмогузменшуватикапітальнівкладення в інфраструктуруі, отже, собівартістьпродукції. Водночасконцентраціяпромисловостіпризводить до зростанняконцентраціїнаселення в містахіспричиняєпроблемиекологічного характерові. Обмеженняконцентраціїпромисловостіможнадосягтиствореннямсередніхімалихспеціалізованихпідприємствірозосередженнямїхумалихмістахі великих селах. Реалізаціяцього принципові зробитьможливимбільшрівномірнерозміщенняпромисловості в межах областей.

Закономірністьпропорційногорозміщенняпродуктивних сил випливаєзекономічного законові концентраціївиробництва. Реалізаціяцієїзакономірностімаєвеликесоціальнезначення, оскількидаєзмогуобмежитинадмірнуконцентраціюпромисловихпідприємствінаселенняу великих містах. Крімтого, пропорційнерозміщеннявиробництва на територіїУкраїнисприятимевирівнюванню в розрізіобластейдушовоговиробництванаціональногодоходові, а отже, іреальнихдоходівнаселення.

В умовах переходові до ринковоїекономіки практично реалізуватицюзакономірність держава може через економічнерегулювання, якупередбачаєнаданнявідповіднихпільгінвесторамкапіталу. Врахуванняцієїзакономірностідастьзмогуфактичновирівнюватирівніекономічногорозвиткурегіонів, більшрівномірнорозвиватипродуктивнісилиекономічнихрайонів. Особлива роль закономірностіполягаєувстановленнітериторіальнихпропорцій, щохарактеризуютьтериторіальну структуру народногосподарського комплексові, рівеньгосподарськогорозвиткурайонів, економічні звязки міжрізнимирегіонамикраїни. Закономірністьпропорційногорозміщенняпродуктивних сил втілюється в життядієюпринципіввирівнюваннярівнівекономічногорозвиткурайонів, територіальногозближенняобробноїпромисловостізвидобувною, раціоналізаціїміжрайоннихекономічнихзвязків.

Територіальніпропорціїврозвиткугосподарстваможнакласифікувати за такими групами:

пропорції в регіональномурозподіліприроднихресурсів;

соціальне-економічнірегіональні;

територіальніпропорціїпромисловості;

АПК;

транспортного комплексові.

Застосовуючиметодианалізутериторіальноїорганізаціїгосподарстваекономічнихрайонів, визначаютьпередусімекономічнуоцінкуприроднихресурсів; рівеньзабезпеченнявласнимитрудовими ресурсами; територіальнийрозподілнаселення як споживачаматеріальних благ; співвідношенняміжспеціалізованимиідопоміжнимигалузями, міжввезеннямівивезеннямпродукції; забезпеченнягосподарстваекономнимиенергоресурсами, продовольствомвласноговиробництва; рівеньтранспортногообслуговування як найважливішоїпередумовивдосконаленнятериторіальнихпропорцій. АналізелементівтериторіальнихпропорційгосподарстварозкриваєсучаснийнапрямрегіональногорозвиткуекономікиУкраїни, визначаєтенденцію на перспективу, щодаєзмогунауково та обгрунтованопідійти до формуваннятериторіальнихпропорцій.

Для виявленняекономічноїсутітериторіальнихпропорційусистемі народного господарстванеобхіднозробитианалізсинтетичнихекономічнихпоказників, щовідображаютьзначення шкірного регіону в економіцікраїни, а саме: часткирегіонівувиробництві валового суспільного продуктові, національногодоходові, капітальнихвитрат, упідвищенніпродуктивностісуспільноїпраці. Порівняннявиробленого в регіонах чистого прибуткуіз витратами праціізасобіввиробництвадаєможливістьвизначитийефективністьгосподарськогорозвиткушкірногорегіону.

Закономірністькомплексногорозміщенняпродуктивних сил випливаєзекономічного законові суспільногоподілупраці, якийупросторовомуаспектімодифікується в закон територіальногоподілупраціівиявляєтьсяуформуванніекономічнихрайонівіспеціалізаціїїхгосподарства. Комплекснийрозвитокіраціональнаспеціалізаціявідповідаютьнайважливішійвимозігосподарювання досягненню в інтересахсуспільстванайбільшихрезультатів при найменшихвитратах. Правильнепоєднанняйвзаємоповязанийрозвитокгалузей на певнійтериторіїдастьнародногосподарськуекономію за рахунокзниженнявитрат основного виробництва, а такожздешевленняперевезеньсировиниіготовоїпродукції.

Основними рисами комплексногорозвиткуекономічнихрайонівє:

відповідністьрайонногогосподарствараціональнійпропорційностігосподарствакраїни;

найбільшповне, економічнойекологічновиправданевикористаннявсіхрайоннихресурсів;

раціональнагалузевайтериторіальна структура господарства, яка відповідаєприроднимігосподарськимумовам;

провідна роль кількох великих інайбільшефективнихумасштабіУкраїнигалузей;

тіснийвзаємозвязокізбалансованістьусіх ланок господарства.

Актуальністьпроблемикомплексногорозміщенняпродуктивних сил зростає. Магістральнимнапрямомїї розвязання єформуваннятериторіально-виробничихкомплексів (ТВК), щоєвзаємо-обумовленимпоєднанняморганічно повязаних між собою підприємств на певнійтериторіївідповідно до особливостейїїресурсноїбазиітранспортно-географічногоположення, щозабезпечують максимум продукції при мінімумівитрат.

Особливоважливимиєвнутрішні звязки виробничого характерові, основа формування комплексові, а саме:

звязки, зумовленівикористаннямрізнимипідприємствамиспільноїінфраструктури;

матеріально-технічні звязки щодосировини, палива, допоміжнихматеріалів, споживанняготовоїпродукції;

кооперативні звязки міжпідприємствами, щоберутьдоляувиробництвітієїчиіншоїпродукції;

звязки комбінування, щогрунтуються на послідовнійпереробцісировини, комплексному їївикористаннійутилізаціївиробничихвідходів.

За розрахункамипроектантівформуванняТВКпорівнянозізольованимрозміщеннямпідприємствдаєможливістьзекономити 10 % території, протяжністькомунікацій на 20, капіталовкладень на 1520 %.

НиніособливоважливимєгармонійнепоєднанняуТВКінтересівсуспільстващодоохоронинавколишньогосередовищаіраціональноговикористанняприроднихресурсів. Не меншважливимєрозвитокуТВКсоціальноїінфраструктури, необхідноїпередумовистабілізаціїїхтрудовихколективівзабезпеченняроботоюмолоді, виробничихобєктівробочою силою. Державнийпідхід до формуваннятериторіально-виробничихкомплексівможе бути запорукоюїхефективногофункціонування.

Факторирозміщенняпродуктивних сил. Закономірностііпринципиреалізуються на основіврахуванняконкретних розумів факторіврозміщення, щовпливають на вибіррозташуванняпромисловихпідприємств.

Факторирозміщенняможназгрупувати за чотирманапрямами: природно-географічні, демографічні, техніко-економічніісоціально-економічні. Докладневрахування, аналізіоцінкаїхєнайважливішоючастиноюекономічногообгрунтуваннярозміщенняпідприємств.

Природно-географічніфактори включаютьякіснуікількісну характеристики родовищкориснихкопалин, енергетичних, водних, лісових, земельнихресурсів, природно-кліматичнійприродно-транспортніумови. Особливоважливийвпливцихфакторів на розміщеннягалузейвидобувноїпромисловості, гідроенергетики, галузейпромисловості, щопереробляютьсільськогосподарськупродукцію. Кількісна та якісна характеристики кориснихкопалин, їхфі-зико-технічнівластивості, характер заляганнявизначаютьрозмірпідприємств, методивидобуткуірівеньтехніко-економічнихпоказників (собівартість, продуктивністьпраці, фондо- ікапіталомісткість, рентабельністьтощо).

Демографічніфактори: чисельністьнаселенняійогорозміщення, кількісна та якіснаоцінкитрудовихресурсівурозрізіобластейірайонів. Нерівномірністьрозселеннянаселеннязумовлює потребу розміщенняпромисловостівідносноспоживачаготовоїпродукції, а такожоцінкимобільностінаселення для прогнозуванняйогоміграціїзогляду перспектив розвиткуекономічнихрайонів. Ефективневикористаннятрудовихресурсівпотребуєрозміщеннявиробництвав невеликих ісередніхмістахіобмеження нового будівництва у великих. Демографічніфакторинайбільшевпливають на розміщеннятрудо- та наукомісткихгалузейпромисловості (приладобудування, інструментальної, радіотехнічної, електронної, електротехнічноїгалузейтощо). Розміщенняпідприємствцихгалузейздебільшогозалежитьвіднаявностікваліфікованихкадрів.

Техніко-економічніфактори: науково-технічнийпрогрес, транспортніумови, формисуспільноїорганізаціївиробництва. Вирішальнезначеннямаєнауково-технічнийпрогрес. Йогоприскоренняпослаблюєвпливприродно-географічнихідемографічнихфакторів. Впровадженнярезультатівнауково-технічногопрогресу, особливоновихпередовихтрудо- іресурсозберігаючихтехнологій, знижуєтрудо-, матеріале-, фондо- ікапіталомісткість, а це, у свою чергу, створюєвідноснооднаковіумови для прискореногорозвиткупродуктивних сил економічнихрайонів, сприяєрівномірномурозміщеннюїх. Особливо велика роль урозміщеннівиробництваналежитьхімізації, яка значнорозширюєможливостізадоволення потреб підприємствусировині та основнихматеріалах, даєможливістьекономитинатуральнівидисировини, утилізувативідходи, а отже, йполіпшитиохоронунавколишньогосередовища.

Істотнийвплив на характер розміщенняпромисловоговиробництвамаютьформийогосуспільноїорганізації концентрація, спеціалізація, кооперуванняікомбінування. Вдосконаленняцих форм зумовлюєзростанняпотужностіпідприємств, розмірівсировиннихіпаливно-енергетичних баз в економічномурайоні. При вирішенніпитаньраціональногорозміщеннявиробництвавраховуєтьсяітранспортний фактор: розвиненатранспортна мережа в районі, відстаніперевезень, нераціональнізустрічнітранспортні потоки.

Соціально-економічніфактори маютьвиняткововеликезначення в розміщеннівиробництва. Смородуповиннізабезпечитиподоланнясоціально-економічнихвідмінностейміж селом імістом, промисловістюісільськимгосподарством, раціональнузайнятістьнаселення, охоронуприроди, поліпшення розумів працііжиття людей, розвитокосвіти, охорони здоровя, житлово-комунальногогосподарства, сферипослуг.

Зрозвитком науки ітехнікидіяокремихфакторіврозміщенняпослаблюється. Одночаснопосилюєтьсядіяіншихфакторів, тобтоїхактуальністьзростає. Так, впровадженнятрудозберігаючихтехнологійможепослаблюватизалежністьокремихгалузейпромисловостівіднаявностідеякихвидівсировини. У сучаснихумовахзростає роль фактора години, оскількисуспільству не байдуже, протягомякогогодинибудеспорудженийпевнийвиробничийобєкт. З одному бокові, зволіканнязбудівництвомможедезорганізувативиробництво в іншихгалузях, якіорієнтуються на йогопродукцію. Звідсисуспільствомаєзбиткиматеріальнііморальні. Зіншого бокові, збільшеннястроківбудівництваозначаєомертвіннявкладенихкоштів, щозумовлюєзростаннявартостівитрат на завершенняспорудженняобєкта.

Усучаснихумовах на розвитокірозміщенняпродуктивних сил Українивеликийвпливматимегеополітичний фактор. Українамаєдужезручнегеографічнеположення: приморськерозташування; близькість до країнЦентральноїіЗахідноїЄвропи та Близького Сходові; наявністьрозвиненоїтранспортноїмережіміжнародногозначення; сусідствозРосією, Польщею, Туреччиною, Білоруссю, Румунією, Молдовою, СловаччиноюйУгорщиною.

Важливим фактором розміщенняпродуктивних сил в Українієнаціональний, тобтонаявністьвеликоїкількостіросіян, більшістьзякихрозселена на відноснокомпактнійтериторіїсхіднихобластей. Не можна не враховуватиіснування на півдніУкраїниАвтономноїРеспублікиКрим, а такожвеликоїкількостіросійськомовногонаселення в містахУкраїнийособливо в Причорноморському, ДонецькомуіПридніпровськомуекономічних районах.

Геополітичний фактор відіграєважливу роль уформуваннізовнішньоекономічнихзвязківУкраїнизкраїнамиЄвропи, Азії, країнами членами СНД. ТериторіяУкраїнивикористовується для транзитнихперевезень, щозабезпечуєпевнівалютнінадходження. Позитивнийвплив на поведінкуіноземнихінвесторівкапіталумаєполітика урядові України в галузіміжнаціональнихвідносин, забезпеченнярівних прав іобовязківусіхгромадян. Разом з тім економічнаполітикаРосіївідносноУкраїнипотребуєвідповіднихкроків до утвердженняекономічногосуверенітетунашоїдержави. Ценасампередподальшийрозвитоквласногопаливно-енергетичного комплексові, розширенняекономічнихвідносинзіншимикраїнамизметоюзведення до мінімумусировинноїзалежностівідРосії, створенняновихгалузейвиробництва для забезпеченнявласних потреб у товарах широкоговжиткутощо. Для нормального функціонуваннябагатьохпідприємствважкоїпромисловостііособливомашинобудування в Українівирішується складні завдання створеннябагатьохвиробництв, які б виготовляликомплектнідеталі. Виконанняцьогозавданняпотребуєвідповідногообгрунтуваннярозміщенняновихвиробництв, що, у свою чергу, можеістотнозмінитисучасний характер розміщенняпродуктивних сил в Україні.

2.Транспортний комплекс.

Транспорт із найважливішоюсфероюінфраструктурногозабезпеченнянаселенняі народного господарстваУкраїни, складовоючастиноюїїкомунікаційноїінфраструктурипорядзі звязком іелектропередачею.

Найважливішафункціятранспорту - переміщеннялюдей івантажів. Звідсивипливаєподіл транспорту за обєктамипереміщення на пасажирський та вантажний. За середовищемпереміщеннявиділяютьсухопутний, водний та повітрянийтранспорт. Вищеназванівиди транспортові можнаподілити за способом переміщення. У сухопутному транспортіце - автомобільний, залізничний та трубопровіднийтранспорт. Уводному річковийіморський. Повітрянийпредставлень одним видом авіаційним транспортом.

Українащодотранспортно-географічногоположенняперебуваєвнадзвичайновигідномуположенні. Цеособливостосуєтьсянапрямузахід-схід (ізЗахідноїіСередньоїЄвропи в СхіднуЄвропуйАзіюінавпаки), а такожпівніч-південь (ізПівнічноїЄвропи на БлизькийСхідінавпаки). Ціперевагитранспортно-географічногоположеннянашоїдержави практично треба використовувати.

Обсягиі структуру перевезенняпасажирівівантажівхарактеризуютьданітаблиці.

ВАНТАЖООБОРОТУСІХВИДІВ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИв 19851997 рр., млрд. т/км.

.

Усі види

Похожие рефераты:

Реферат на тему Ответы на ГОС по Мировой экономике Реферат на тему Ответы на вопросы государственного экзамена по специальности Мировая Экономика Реферат на тему Ответы на экзаменационные вопросы по экономике предприятия Реферат на тему Открытость экономики и экономическая безопасность Реферат на тему Отношение собственности Реферат на тему Отраслевая организация промышленности Чувашской республики Реферат на тему Отраслевая структура мирового хозяйства Реферат на тему Отрывок из учебника по теории систем и системному анализу Дипломная работа на тему Отчет о преддипломной практике на примере деятельности частного предпринимателя в торговом павильоне Реферат на тему Отчет по летней практике в ОАО ТНГФ Дипломная работа на тему Отчет по преддипломной практике Реферат на тему Отчет по экономической практике Реферат на тему Оцінка фінансового стану підприємства Реферат на тему Оценка и проведение аттестации в период реформ Реферат на тему Оценка качества и конкурентоспособности муки на примере продукции Пермского мукомольного завода Реферат на тему Оценка объекта интеллектуальной собственности Реферат на тему Оценка трудозатрат и оплата труда Реферат на тему Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия Реферат на тему Оценка экономической эффективности предприятия Реферат на тему Оценка эффективности инноваций Реферат на тему Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства Реферат на тему Первоначальное накопление капитала Реферат на тему Первоначальное накопление капитала в Англии и Голландии в XV-XVII вв. Начало колониальной экспансии Реферат на тему Перевод введения в книгу Й. Шумпетера History of economic analisys Реферат на тему Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу Реферат на тему Перерабатывающая промышленность мира Реферат на тему Переработка мяса Реферат на тему Переходная экономика Реферат на тему Перечень билетов и вопросов к экзамену по экономике Реферат на тему Персонал підприємства Реферат на тему Перспективы и проблемы развития бытового обслуживания населения Реферат на тему Перспективы консалтинга в России Реферат на тему Перспективы развития международных корпораций в России Реферат на тему Перспективы развития энергетики в Сибири до 2000 года Реферат на тему План прядильного производства Реферат на тему Планирование бюджета движения денежных средств на предприятии Реферат на тему Планирование во Франции Реферат на тему Планирование деятельности фирмы Реферат на тему Планирование и амортизационные отчисления Реферат на тему Планирование и прогнозирование Реферат на тему Планирование и прогнозирование НТП в РБ Реферат на тему Планирование и управление корректировкой конструкторских документов по результатам изготовления и испытаний опытного образца (партии) при выполнении ОКР Реферат на тему Планирование и формирование персонала Реферат на тему Планирование на предприятии Реферат на тему Планирование на предприятии Реферат на тему Планирование потребности в персонале Реферат на тему Пластиковые карточки Реферат на тему Пластиковые карточки - современный платежный инструмент Реферат на тему Плата за недра в Краснодарском крае Реферат на тему Платежная система на основе смарт-карт Реферат на тему Платежный баланс Реферат на тему Платежный и торговый баланс Реферат на тему Плюсы и минусы монополизации экономики Реферат на тему Повременная оплата труда Реферат на тему Повышается ли с годами соответствие между планируемой и реальной структурой расходов Федерального бюджета? В какой части (если есть) остаются наибольшие отклонения? Реферат на тему Показатели эффективности инвестиционного проекта Реферат на тему Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия Реферат на тему Полиграфия Реферат на тему Политика НК Татнефть Реферат на тему Политика реформ и экономическая безопасность России Реферат на тему Политика реформ экономическая безопасность России Реферат на тему Политэкономия: ответы на ГЭК Реферат на тему Понятие и порядок формирования себестоимости промышленной продукции Реферат на тему Понятие и характеристика инфляции и антиинфляционной политики Украины Реферат на тему Понятие рабочего времени Реферат на тему Поняття та структура світового ринку Реферат на тему Построение функции импорта Швеции Реферат на тему Потенциал и тенденции развития Японии Реферат на тему Потребительская корзина Реферат на тему Потребительский выбор Реферат на тему Потребительский рынок Украины Реферат на тему Права потребителя Реферат на тему Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации Реферат на тему Практическая экономика Реферат на тему Практические работы (Московский пищевой колледж) Реферат на тему Предельные издержки Реферат на тему Предложение и спрос на деньги Реферат на тему Предложение товаров на немонополизованных рынках Реферат на тему Предпринимательство в России Реферат на тему Предпринимательство в Украине на примере ЧП Реферат на тему Предпринимательство: как начать свое дело Реферат на тему Предприятие в системе рыночных отношений Реферат на тему Предприятие как субъект рыночного хозяйства Реферат на тему Предприятие, цели создания и принципы функционирования. Внешнеэкономическая деятельность предприятия Реферат на тему Преступления в сфере кредитно-денежных отношений Реферат на тему Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення Реферат на тему Прибыль Реферат на тему Прибыль в условиях ее максимизации Реферат на тему Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия Реферат на тему Прибыль и рентабельность Реферат на тему Прибыль предприятия и пути ее увеличения Реферат на тему Приватизация Реферат на тему Приватизация в республике Казахстан Реферат на тему Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия Реферат на тему Применение статистических методов в управлении финансами финансово-промышленной группы Реферат на тему Применяемые Финансовые Информационные Системы (ФИС) Реферат на тему Принципы государственного регулирования цен Реферат на тему Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля Реферат на тему Принципы формирования прибыли в торговле Реферат на тему Природа инфляцинонных процессов