Реферат на тему Оцінка фінансового стану підприємства

1.3 Інформаційно правовезабезпеченняаналізу власнихфінансовихресурсів підприємства


Длярегулюванняфінансовоїдіяльностіпідприємстваіснує багатонормативнихактів.

Одниміз важливихзаконів є ЗаконУкраїни “Провласність”від 7 лютого1991 р. 697-XII. Метоюцього законує забезпеченнявільного економічногосамовизначеннягромадян,використанняприродних,економічних,науково-технічнихта культурнихпотенціалівреспублікидля підвищеннярівня життянароду.

Наступнимнормативнимактом є ЗаконУкраїни “Пропідприємництво”від 7 лютого1991р. 698-XII, який визначаєзагально правові,економічніта соціальнізасади здійсненняпідприємницькоїдіяльностігромадянамита юридичнимиособами натериторіїУкраїни, встановлюєгарантії свободипідприємництвата його державноїпідтримки.Згідно із статею5,одним із принципівпідприємницькоїдіяльностіє залученняі використанняматеріально-технічних,фінансових,трудових, природнихта інших видівресурсів,використанняяких не забороненоабо не обмеженозаконодавством

ЗаконУкраїни “Пропідприємствав Україні” від27 березня 1991р.887-XII, виділяєвиди і організаційніформи підприємств,правила їхстворення,реєстрації,реорганізаціїі ліквідації,організаційниймеханізм здійсненняними підприємницькоїдіяльностів умовах переходудо ринковоїекономіки.Підприємствокористуєтьсябанківськимкредитом накомерційнійдоговірнійоснові. Підприємствоможе надаватибанку на договірнійоснові правовикористовуватисвої вільнікошти і встановлюватипроценти заїх використання.Розрахункипідприємствза своїмизобов’язаннямипроводятьсяу безготівковомута готівковомупорядку черезустанови банків,відповіднодо правил здійсненнярозрахунковихта касовихоперацій,затвердженихНБУ.

З1 січня 1995 рокуосновним виглядомпрямого податкуна юридичнихосіб в Україністав податокна прибуток,що був введенийЗаконом Українивід 28 грудня1994 року “Прооподаткуванняприбутку підприємств”(після чисельнихзмін і доповненьз 1.07.97 цей закондіє у редакціїЗакона Українивід 22.05.97 року). Стаття3 Закону України“ Про оподаткуванняприбутку підприємств”присвяченахарактеристиціоб’єктуоподаткуванняі порядку обчисленняоподатковуваногоприбутку. Цедуже важливийзакон. Оскількиосновним джереломформуваннявласних фінансовихресурсів підприємстває прибуток.

Об’єктомоподаткуванняє прибуток,який визначаєтьсяшляхом зменшеннясуми скоригованоговалового доходузвітного періодуна суму валовихвитрат платникаподатку та насуму амортизаційнихвідрахувань.

Ставкаподатку наприбуток підприємствзакріпленау статті 10 ЗаконуУкраїни “Прооподаткуванняприбутку підприємств”- прибуток платниківподатку оподатковуєтьсяза ставкою 30%до об’єктаоподаткування.

Закон України“Про податокна додану вартість”від 3 квітня1997 року 168/97-ВРвизначає платниківподатку надодану вартість,об&61602;єкти,базу та ставкиоподаткування,перелік неоподаткрвуванихта звільненихвід оподаткуванняоперацій, особливостіоподаткуванняекспортнихта імпортнихоперацій, поняттяподатковоїнакладної,порядок обліку,звітуваннята внесенняподатку добюджету.

Згідно ізстаттею 2 об&61602;єктомоподаткуванняє операціїплатниківподатку з продажутоварів (робіт,послуг) на митнійтериторіїУкраїни. Згідноіз статтею 4база оподаткування операцій зпродажу товарів(робіт, послуг)визначаєтьсявиходячи з їхдоговірноївартості, визначеноїза вільнимиабо регульованимицінами з урахуваннямакцизногозбору, ввізногомита, іншихподатків тазборів, за виняткомподатків надодану вартість,що включаютьсядо ціни товарів(робіт, послуг)згідно із ЗакономУкраїни з питаньоподаткування.Об&61602;єктиоподаткуванняоподатковуютьсяза ставкою 20%.Згідно із статтею7 продаж товарівздійснюєтьсяза договірними(контрактними)цінами з додатковимнарахуваннямподатку надодану вартість.

В залежностівід правовогостатусу підприємствавизначаєтьсямінімальнийрозмір статутногокапіталу іпорядок йогоформування.Розмір статутногокапіталу оговорюєтьсяв засновницькихдокументахпідприємстваі вноситьсяв реєстраційнукарту при здійсненнідержавноїреєстраціїпідприємства.Мінімальнийрозмір статутногофонду регламентуєтьсядіючим законодавствомтільки длягосподарськихтовариств ідеяких специфічнихвидів діяльності,як правило,пов’язаноїз фінансовимиопераціями.Для підприємстввсіх іншихорганізаційно-правовихформ господарюванняйого величинавизначаєтьсязасновникомі залежить першза все від видуі маштабу діяльності.Законодавчіакти, що регулюютьмінімальнийрозмір статутногофонду це ЗаконУкраїни “Провнесення зміні доповненьв Закон України“Про господарськітовариства”від 16 грудня1993р. 3709; Положення“Про інвестиційніфонди і інвестиційнікомпанії”,затвердженеУказом ПрезидентаУкраїни від19 лютого 1994р. 55/94;Декрет КабінетуМіністрівУкраїни “Продовірчі товариства”від 17 березня1993 23-93.

Порядокі джерела формуваннястатутнихфондів залежатьвід типу підприємстваі форми власності,на базі якоївоно функціонує.В Україні правапідприємстврізних тиніві форм власностізакріпленіу чинномузаконодавстві,зокрема взаконах УкраїниПро власність,Про підприємствов Україні,Про господарськітовариства.

.З1січня1995р. в Україніскасованопорядок, щопередбачаввилученнядержавою частиниамортизаційнихкоштів державнихпідприємствдо державногобюджету длястворенняцентралізованихфондів капіталовкладень,тобто вся сумаамортизаційнихвідрахуваньперебуває урозпорядженніпідприємствдля витрат зацільовимпризначенням.Але не виключено,що, враховуючиінвестиційнуситуацію вкраїні, такийпорядок можебути запровадженознову.

Такимчином, беручидо уваги, щонормативніакти постійнозмінюютьсята доповнюються,керівництвупідприємствапотрібно постійноцікавитисязмінами узаконодавстві.


25Глава2 Аналіз та оцінкадіяльностіВАТ “Чернігівськийінструментальнийзавод”


2.1 Техніко економічнахарактеристикаВАТ “Чернігівськийінструментальнийзавод”


ВАТ“Чернігівськийінструментальнийзавод” заснованев 1964 році як цехприлуцькогозаводу “Строймаш”.В 1965 році заводбув підпорядкованийміністерствуверстатобудуваннята інструментальноїпромисловостіСРСР. З цьогочасу заводналагодивмасовий випускрізців токарнихнапайних, збірних,фрез кінцевих,наборів слюсарно монтажнихінструментів.

Акціонуванняпідприємствапочалось в 1995році. На 1 листопада1996 року на аукціонахпродано 43% акцій.Статутний фондстановить 56442гривень. Чисельністьробітниківстановить 245чол.

МетоюдіяльностіВАТ “ ЧІЗ“ єотриманняприбутку зарахунок наукової,виробничоїта підприємницькоїдіяльності.

Предметомдіяльностіє :

  1. виробництво слюсарно монтажних, металорізальних інструментів для машинобудівних підприємств, підприємств різноманітних галузей народного господарства, майстерень ремонтного профілю, сільскогосподарських підприємств, підприємств “Агротехсервісу”, транспорту, а також власників легкових автомобілей;

  2. реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці;

  3. збереження на договірній основі мобілізаційних потужностей;

  4. виробництво та реалізація товарів народного споживання;

  5. надання послуг іншим юридичним особам та населенню;

  6. зовнішньоекономічна діяльність;

  7. комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Товариствоє юридичноюособою від дняйого державноїреєстрації.

МайноТоваристваскладаєтьсяз основнихзасобів таобігових цінностей,а також цінностей,вартість якихвідображенав балансі Товариства.

Товариствомає самостійнийбаланс, розрахунковий,валютний таінші рахункив установахбанків, печаткузі своєю назвою,фірмову маркута торговийзнак.

ПрибутокТоваристваутворюєтьсяз надходженьвід господарськоїдіяльностіпісля покриттяматеріальнихта прирівнянихдо них витраті витрат наоплату праці.З балансовогоприбутку ТовариствавносятьсяпередбаченізаконодавствомУкраїни податкита інші платежідо бюджету.

Чистийприбуток, одержанийпісля зазначенихрозрахунків,залишаєтьсяу повномурозпорядженніТовариства.

За рішеннямзагальнихзборів Товариствостворює :

а) резервний(страховий)фонд;

б) фондоплати дивідендів.

Фондоплати дивідендівстворюєтьсяза рахунокчистого прибуткуТовариства.

Коштиз фонду сплачуютьсяакціонерампропорційнодо загальноївартості належнихїм акцій.

Товариствоздійснює оперативнийта бухгалтерськийоблік результатівсвоєї діяльності,а також ведестатистичнузвітність таподає її увстановленомупорядку таобсязі органамдержавноїстатистики.

Для аналізуосновних показників, які характеризуютьдіяльністьпідприємствав поточному1998 році доцільноскласти такутаблицю:

Таблиця2.1

Техніко-економічнахарактеристика

ВАТ”Чернігівськийінструментальнийзавод”

< BORDER=1 BORDERCOLOR=000000 CELLPADDING=8 CELLSPACING=0>

Показники

Похожие рефераты:

Реферат на тему Оценка и проведение аттестации в период реформ Реферат на тему Оценка качества и конкурентоспособности муки на примере продукции Пермского мукомольного завода Реферат на тему Оценка объекта интеллектуальной собственности Реферат на тему Оценка трудозатрат и оплата труда Реферат на тему Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия Реферат на тему Оценка экономической эффективности предприятия Реферат на тему Оценка эффективности инноваций Реферат на тему Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства Реферат на тему Первоначальное накопление капитала Реферат на тему Первоначальное накопление капитала в Англии и Голландии в XV-XVII вв. Начало колониальной экспансии Реферат на тему Перевод введения в книгу Й. Шумпетера History of economic analisys Реферат на тему Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу Реферат на тему Перерабатывающая промышленность мира Реферат на тему Переработка мяса Реферат на тему Переходная экономика Реферат на тему Перечень билетов и вопросов к экзамену по экономике Реферат на тему Персонал підприємства Реферат на тему Перспективы и проблемы развития бытового обслуживания населения Реферат на тему Перспективы консалтинга в России Реферат на тему Перспективы развития международных корпораций в России Реферат на тему Перспективы развития энергетики в Сибири до 2000 года Реферат на тему План прядильного производства Реферат на тему Планирование бюджета движения денежных средств на предприятии Реферат на тему Планирование во Франции Реферат на тему Планирование деятельности фирмы Реферат на тему Планирование и амортизационные отчисления Реферат на тему Планирование и прогнозирование Реферат на тему Планирование и прогнозирование НТП в РБ Реферат на тему Планирование и управление корректировкой конструкторских документов по результатам изготовления и испытаний опытного образца (партии) при выполнении ОКР Реферат на тему Планирование и формирование персонала Реферат на тему Планирование на предприятии Реферат на тему Планирование на предприятии Реферат на тему Планирование потребности в персонале Реферат на тему Пластиковые карточки Реферат на тему Пластиковые карточки - современный платежный инструмент Реферат на тему Плата за недра в Краснодарском крае Реферат на тему Платежная система на основе смарт-карт Реферат на тему Платежный баланс Реферат на тему Платежный и торговый баланс Реферат на тему Плюсы и минусы монополизации экономики Реферат на тему Повременная оплата труда Реферат на тему Повышается ли с годами соответствие между планируемой и реальной структурой расходов Федерального бюджета? В какой части (если есть) остаются наибольшие отклонения? Реферат на тему Показатели эффективности инвестиционного проекта Реферат на тему Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия Реферат на тему Полиграфия Реферат на тему Политика НК Татнефть Реферат на тему Политика реформ и экономическая безопасность России Реферат на тему Политика реформ экономическая безопасность России Реферат на тему Политэкономия: ответы на ГЭК Реферат на тему Понятие и порядок формирования себестоимости промышленной продукции Реферат на тему Понятие и характеристика инфляции и антиинфляционной политики Украины Реферат на тему Понятие рабочего времени Реферат на тему Поняття та структура світового ринку Реферат на тему Построение функции импорта Швеции Реферат на тему Потенциал и тенденции развития Японии Реферат на тему Потребительская корзина Реферат на тему Потребительский выбор Реферат на тему Потребительский рынок Украины Реферат на тему Права потребителя Реферат на тему Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации Реферат на тему Практическая экономика Реферат на тему Практические работы (Московский пищевой колледж) Реферат на тему Предельные издержки Реферат на тему Предложение и спрос на деньги Реферат на тему Предложение товаров на немонополизованных рынках Реферат на тему Предпринимательство в России Реферат на тему Предпринимательство в Украине на примере ЧП Реферат на тему Предпринимательство: как начать свое дело Реферат на тему Предприятие в системе рыночных отношений Реферат на тему Предприятие как субъект рыночного хозяйства Реферат на тему Предприятие, цели создания и принципы функционирования. Внешнеэкономическая деятельность предприятия Реферат на тему Преступления в сфере кредитно-денежных отношений Реферат на тему Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення Реферат на тему Прибыль Реферат на тему Прибыль в условиях ее максимизации Реферат на тему Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия Реферат на тему Прибыль и рентабельность Реферат на тему Прибыль предприятия и пути ее увеличения Реферат на тему Приватизация Реферат на тему Приватизация в республике Казахстан Реферат на тему Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия Реферат на тему Применение статистических методов в управлении финансами финансово-промышленной группы Реферат на тему Применяемые Финансовые Информационные Системы (ФИС) Реферат на тему Принципы государственного регулирования цен Реферат на тему Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля Реферат на тему Принципы формирования прибыли в торговле Реферат на тему Природа инфляцинонных процессов Реферат на тему Природа экономического кризиса в России (конец 80-90 гг.) Реферат на тему Проблема демонополизации и приватизации предприятий Реферат на тему Проблема неплатежей в РФ Реферат на тему Проблема привлечения инвестиций в экономику России Реферат на тему Проблема формирования конкурентной среды в Республике Беларусь Реферат на тему Проблеми та перспективи малого бізнесу Реферат на тему Проблемы женской занятости Реферат на тему Проблемы занятости молодежи Реферат на тему Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельностью Реферат на тему Проблемы рынка труда Украины Реферат на тему Проблемы управления затратами на ГХК шахта Краснолиманская Реферат на тему Проблемы цикличного развития экономики Реферат на тему Проблемы экономического развития Грузии