Реферат на тему Полиграфия

Міністерство освіти України

Національний технічний університет України

КПІ

Видавничо - поліграфічний факультет

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Аналіз господарської діяльності підрозділу

ВАТ Київська поліграфічна фабрика Зоря

Виконавець: ст. гр. зе - 3

Ревук М.М.

Викладач: Кваско А. В.

КИЇВ - 1999

ЗМІСТ

Вступ ................................................................................ 2стр.

Характеристика підприємства та загальний

аналіз його показників . .................................................. 4 стр.

Характеристика цеху глибокого друку підприємства

та аналіз його показників . ........................................... 12 стр.

Аналіз використання трудових ресурсів та

заробітної плати ........................................................... .14 стр.

Аналіз організаційно - технічного рівня виробництва

та використання основних фондів ............................... 21 стр.

Аналіз випуску продукції .......................................... 29 стр.

Аналіз витрат на виробництво і реалізацію

продукції ............................................. .......................... 32 стр.

Аналіз прибутку та рентабельності .......................... 35 стр.

Висновки ....................................................................... 37 стр.

Додатки ......................................................................... 41 стр.

ВСТУП

Для написання курсової роботи на тему Аналіз господарської діяльності підрозділу поліграфічного підприємства за базу для досліджень мною було обрано дільницю глибокого друку відкритого акціонерного товариства Зоря.

Дана тема є дуже актуальною , насамперед , коли економіка України знаходиться в стані переходу до ринку . Економічний аналіз дозволяє обєктивно оцінити хід господарювання , визначити розміри та причини відхилення від стандартних параметрів та очікуваних результатів , виявити резерви підвищення ефективності виробництва та розробити заходи щодо їх мобілізацїї .

Аналіз господарської діяльності робить можливим комплексне системне дослідження економічних явищ та процесів , факторів та причин що їх обумовлюють , обєктивну оцінку ефективності виробничо - фінансової діяльності та стабільності ринкового становища , діагностику , пошук резервів та можливостей їх мобілізації у поточному та перспективних періодах .

Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу в першу чергу на рівні окремих підприємств та їх внутрішніх структурних підрозділів . Уміло організувати аналітичну роботу на підприємстві значить забезпечити синтез аналітичної інформації , як окремих функціональних служб , так і служб менеджменту .

Характеристика підприємства та загальний аналіз його показників

Поліграфічне підприємство Зоря є одним з ведучих підприємств України по виготовленню різноманітної етикетної та пакувальної продукції. ВАТ Київська поліграфічна фабрика Зоря розташована у місті Києві по вулиці Лугова , 1. Ще декілька років тому ВАТ Зоря належало до державних підприємств , а зараз , в період переходу економіки України до ринку , воно змінило форму власності , щоб не збанкрутіти .

Підприємство не є збитковим , як деякі інші поліграфічні підприємства , але й не дає таких прибутків , як раніше , коли воно було єдиним за своєю спеціалізацією в м.Києві . Підприємство є самостійним господарюючим субєктом , яке являється юридичною особою і здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою забезпечення потреб населення та підприємств на пакувальну продукцію .

Дане підприємство спеціалізується на виготовленні етикетної та пакувальної продукції . А саме : етикетки віддруковані офсетним способом прямокутні , з фігурною висічкою , ламіновані , з металізованого паперу , з (конгревним тисненням ) , пачки-висічки , коробки та пакунки з картону або комбінованих матеріалів , парафіновані етикетки , видрукувані в 1-6 фарб способами флексографічного та глибокого друку , непарафіновані етикетки, з паперу , поліетилену , ламінованого паперу . Також підприємство виготовляє товари ширвжитку : набори кольрового паперу , дитячі іграшки, бланочну продукцію , візитки , картонні папки для офісу , як для власного споживання , так і на замовлення . Послугами ВАТ Зоря користуються багато підприємств різних галузей , серед яких підприємства фармацевтичної , харчової промисловості та інші . На даний момент кількість замовників дещо зменшилась, як і більшість підприємств , Зоря страждає від неповної завантаженості своїх цехів , що погано відбивається на економічних показниках діяльності підприємства .

Структура підприємства - цехова . Зоря складається з окремих цехів які , в свою чергу , поділяються на дільниці . До складу підприємства входять: цехи офсетного , глибокого та флексографського друку , цех ширвжитку і ремонтно - механічний цех .

Одним з найбільших цехів підприємства є офсетний цех . В ньому виготовляються фотоформи , машинні форми , виконується друк і обробка віддрукованого замовлення , куди входить висічка , склейка , лакування , при потребі , порізка , конгревне тиснення або тиснення позолотою , а також упаковка готової продукції . Тобто , в офсетному цеху замовлення проходить весь технологічний процес від початку й до кінця . В цеху застосовуються дещо застарілі технології . Виконання замовлення починається з виготовлення первинної фотоформи , тобто фотографування оригіналу . Далі фотоформи ретушують , на контактно - копіювальному станку створюють з них текстові діапозитиви і монтажують . З монтажів виготовляють фотоформи , на прободрукарському станку роблять пробні відбитки , які підписує замовник , у разі згоди , та начальник цеху . З цих фотоформ виготовляють машинні форми для кожної фарби для тиражу замовлення . Форми встановлюють на друкарській машині і починається друк тиражу . Далі віддрукований тираж проходить певну обробку (лакування , склейку , висічку , порізку і інші ) в залежності від виду продукції . Після цього готову продукцію сортують , рахують , запаковують і відправляють на склад .У флексографському цеху , окрім друкування замовлення флексографським способом друку , виконується ще й парафінування і пластифікація віддрукованої продукції . Для виготовлення друкарських фотополімерних форм застосовуються фотополімерні пластини Cyral фірми Du Pont . Встановлено машину Babiflex для виготовлення фотополімерних форм .

У глибокому друці використовується технологія безпігментного друку . Виготовлення форм для глибокого цеху відбувається безпосередньо у цеху з готових фотоформ , які виготовляються в офсетному цеху . Там же замовлення друкується і відправляється на подальшу обробку . Окрім дільниці виготовлення форм та дільниці друку в цеху є дільниця виготовлення флексографських кліше . Раніше використовувався негативний монтаж , зараз підприємство перейшло на позитивний та на італійські світлочутливі шари . Матеріали , які застосовуються (поліфан , хайкор , каурекс ) дозволяють отримати продукцію найвищого гатунку .

Всі відходи поступають до цеху ширвжитку . Там вони сортуються , перероблюються та відправляються на пункти здачі макулатури .

Ремонтно - механічний цех забезпечує безперебійну роботу устаткування . Він проводить оперативний ремонт і наладку встановленного устаткування та приладів , виготовляє просте устаткування для цехів ( різні ванни , цинкорубильний станок та інш. ) .

Більшість устаткування цехів є моральнозастарілим і , працюючи на ньому , мало шансів збільшити кількість замовників, а отже підвищити завантаженість виробництва і покращити економічні показники . Основному устаткуванню вже близько двадцяти років але є і новітнє устаткування, придбане та встановлене в останні роки.

Для аналізу основних економічних показників використовувалися дані планового відділу , бугалтерії та інших відділів за 1999 та 2000 звітні роки . Одним з основних документів , який показує результати діяльності підприємства є баланс . Бухгалтерський баланс являє собою систему згрупованих та узагальнених даних про наявність засобів господарства і джерел , що одержують в процесі виробничо- господарської діяльності підприємства .

Маючи дані балансу , який наведений у додатках , ми можемо розрахувати показники які характеризують фінансову стійкість підприємства . Фінансова стійкість відображує рівень ризику діяльності підприємства та залежності від запозиченого капіталу . В якості оцінювальних коефіцієнтів використовуються :

1). Коефіцієнт автономії - показує , яка питома вага власних коштів в загальній сумі грошей , які є на підприємстві . Дорівнює відношенню першої групи пасиву до балансу :

КАВ (97)= 8941,7/ 9855,6 = 0,91

КАВ (98)= 8172,2/ 9471,8 = 0,86

Даний показник повинен дорівнювати 0,5, або бути більшим . Розраховані дані відповідають цим вимогам і є позитивними .

2). Коефіцієнт довготермінового залучення позикових засобів . Він дорівнює відношенню другої групи пасиву до суми першої та другої груп пасиву балансу . Зростання даного коефіцієнту свідчить про посилення фінансової стійкості :

КД,З(97)= 0

КД,З(98)= 0

В нашому випадку даний коефіцієнт буде дорівнювати нулю , бо згідно балансу підсумок по другій групі пасиву дорівнює нулю .

3). Коефіцієнт маневрування вказує на ступінь мобільності власних коштів. Дорівнює відношенню суми другої та третьої груп активу за мінусом третьої групи пасиву до першої групи пасиву :

КМ(97)= ( 1417,3 + 1810,2 - 913,9 ) / 8941,7 = 0,26

КМ(98)= ( 1115,1 + 2282,9 - 1299,6 ) / 8172,2 = 0,26

Оптимальний варіант, коли даний коефіцієнт коливається в межах від 0,4 до 0,6 . В нашому випадку він є меншим , що свідчить про низький рівень мобільності власних коштів .

4). Коефіцієнт інвестування характеризує частку джерел власних коштів субєкту господарювання в покритті позаобігових активів . Дорівнює відношенню першої групи пасиву до першої групи активу :

КІНВ.(97)= 8941,7/ 6628,1 = 1,35

КІНВ.(98)= 8172,2 / 6073,8 = 1,35

Вважається , що даний коефіцієнт повинен дорівнювати 1 або більше .

5). Коефіцієнт покриття засобів і витрат . Дорівнює відношенню другої та третьої груп активу за мінусом третьої групи пасиву до другої групи активу:

КП(97)= ( 1417,3 + 1810,2 - 913,9 ) / 1417,3 = 1,6

КП(98)= ( 1115,1 + 2282,9 - 1299,6 ) / 1115,1 = 1,9

Оптимальне значення даного коефіцєнту 0,5 .

Ліквідність балансу показує , в якій степені підприємство здатне розрахуватися по короткостроковим зобовязанням поточними активами. Серед коефіцієнтів , що аналізують платоспроможність підприємства такі :

1). Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує платіжоспроможність підприємства . Дорівнює відношенню другої та третьої груп активу до третьої групи пасиву :

КЗАГ. Л.(97)= 1417,3+1810,2/ 913,9 = 3,5

КЗАГ. Л.(98)= 1115,1+2228,9/ 1299,6 = 2,5

Даний показник повинен бути не менше 1 і коливатись від 2 до 2,5 але не менше одиниці . З розрахунків видно , що підприємство є платіжоспроможнім , але показник за 1998 рік ближче до вказаних вимог .

2). Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість швидкого здійснення розрахунків. Дорівнює відношенню грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень до третього розділу пасиву :

КАБС. Л.(97)= 59 / 913,9 = 0,065

КАБС. Л.(98)= 71,4 / 1299,6 = 0,055

Оптимальне значення даного коефіцієнту- > 0,2- 0,25 .

3). Проміжний коефіцієнт ліквідності на початок та на кінець року показує, чи достатньо вищеназваної суми мобільних засобів для погашення короткострокових зобовязань за платежами . Дорівнює відношенню третьої групи активу до третьої групи пасиву .

КП. Л(97)поч= 2492,8 / 1443,8 = 1,73

КП. Л(97)кін= 1810,2 / 913,9 = 1,98

КП. Л(98)поч= 1810,2 / 913,9 = 1,98

КП. Л(98)кін= 2282,9 / 1299,6 = 1,75

Даний коефіцієнт повинен коливатися в межах від 0,7 до 0,8 . З розрахунків видно , що розрахований коефіцієнт не відповідає заданим значенням .

За базовий можна використовувати коефіцієнт загальної ліквідності . Зниження значення ліквідності частіше за все говорить про загальне погіршення ситуації з забезпеченістю оборотними засобами і про необхідність дієвих заходів по управлінню ними .

Динаміка показників ліквідності говорить про зниження загальної ліквідності , що свідчить про зростання низьколіквідних запасів у структурі поточних активів .

Тепер можна приступити до аналізу ділової активності підприємства . До коефіцієнтів , що її характеризують , відносяться такі :

1). Показник оборотності коштів в розрахунках . Дорівнює вадношенню виручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості .

ПОБ(97)= 4516,54 / 773,6 = 5,84

ПОБ(98)= 4895,44 / 1452,3 = 3,37

Даний показник обчислений в оборотах . Темп зростання - 57,7%

2). Показник оборотності виробничих запасів . Розраховується в оборотах і дорівнює відношенню витрат на виробництво продукції до середньовиробничих запасів.

ОВ.З(97)= 4833,9 / 668,9 = 7,23

ОВ.З(98)= 4833,9 / 564,5 = 8,56

3). Тривалість операційного циклу розраховується :

ТО.Ц(97)= ( 360 / 5,84 ) + ( 360 / 7,23 ) = 111,43

ТО.Ц(98)= ( 360 / 3,37 ) + (360 / 8,56 ) = 148,88

Зростання тривалості операційного циклу свідчить про погіршання використання оборотних засобів .

4). Показник оборотності власного капіталу дорівнює відношенню виручки від реалізації до середньої величини власного капіталу.

ОВЛ.К(97)= 4516,54 / 8941,7 = 0,5

ОВЛ.К(98)= 4895,44 / 8172,2 = 0,6

5). Показник оборотності основного капіталу - це відношення виручки від реалізації до підсумку середнього балансу НЕТТО.

ООСН.К(97)= 4516,54 / 9855,6 = 0,46

ООСН.К(98)= 4895,44 / 9471,8 = 0,52

Основні показники виробничо - господарської діяльності підприємства зведені у таблицю . Такі дані дають уявлення про економічний стан підприємства .

Таблиця 1:

ПОКАЗНИКИ

Похожие рефераты:

Реферат на тему Политика НК Татнефть Реферат на тему Политика реформ и экономическая безопасность России Реферат на тему Политика реформ экономическая безопасность России Реферат на тему Политэкономия: ответы на ГЭК Реферат на тему Понятие и порядок формирования себестоимости промышленной продукции Реферат на тему Понятие и характеристика инфляции и антиинфляционной политики Украины Реферат на тему Понятие рабочего времени Реферат на тему Поняття та структура світового ринку Реферат на тему Построение функции импорта Швеции Реферат на тему Потенциал и тенденции развития Японии Реферат на тему Потребительская корзина Реферат на тему Потребительский выбор Реферат на тему Потребительский рынок Украины Реферат на тему Права потребителя Реферат на тему Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации Реферат на тему Практическая экономика Реферат на тему Практические работы (Московский пищевой колледж) Реферат на тему Предельные издержки Реферат на тему Предложение и спрос на деньги Реферат на тему Предложение товаров на немонополизованных рынках Реферат на тему Предпринимательство в России Реферат на тему Предпринимательство в Украине на примере ЧП Реферат на тему Предпринимательство: как начать свое дело Реферат на тему Предприятие в системе рыночных отношений Реферат на тему Предприятие как субъект рыночного хозяйства Реферат на тему Предприятие, цели создания и принципы функционирования. Внешнеэкономическая деятельность предприятия Реферат на тему Преступления в сфере кредитно-денежных отношений Реферат на тему Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення Реферат на тему Прибыль Реферат на тему Прибыль в условиях ее максимизации Реферат на тему Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия Реферат на тему Прибыль и рентабельность Реферат на тему Прибыль предприятия и пути ее увеличения Реферат на тему Приватизация Реферат на тему Приватизация в республике Казахстан Реферат на тему Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия Реферат на тему Применение статистических методов в управлении финансами финансово-промышленной группы Реферат на тему Применяемые Финансовые Информационные Системы (ФИС) Реферат на тему Принципы государственного регулирования цен Реферат на тему Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля Реферат на тему Принципы формирования прибыли в торговле Реферат на тему Природа инфляцинонных процессов Реферат на тему Природа экономического кризиса в России (конец 80-90 гг.) Реферат на тему Проблема демонополизации и приватизации предприятий Реферат на тему Проблема неплатежей в РФ Реферат на тему Проблема привлечения инвестиций в экономику России Реферат на тему Проблема формирования конкурентной среды в Республике Беларусь Реферат на тему Проблеми та перспективи малого бізнесу Реферат на тему Проблемы женской занятости Реферат на тему Проблемы занятости молодежи Реферат на тему Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельностью Реферат на тему Проблемы рынка труда Украины Реферат на тему Проблемы управления затратами на ГХК шахта Краснолиманская Реферат на тему Проблемы цикличного развития экономики Реферат на тему Проблемы экономического развития Грузии Реферат на тему Программа развития и поддержки малого предпринимательства в Новгородской области в конце 90-х годов Реферат на тему Программный подход в системе макропланирования Реферат на тему Проектирование и корректировка организационной структуры предприятия Реферат на тему Произаодственно-хозяйственная деятельность Реферат на тему Производительность Реферат на тему Производительность труда Реферат на тему Производственная мощность Реферат на тему Производственные запасы Реферат на тему Производственный цикл. Экономическая функция производственного цикла Реферат на тему Производство шелковых тканей Реферат на тему Промышленная политика России Реферат на тему Промышленность и с/х в к 19 - нач. 20 вв. в Беларуси Реферат на тему Проста лінійна регресія Реферат на тему Противозатратная система хозяйствования Реферат на тему Протокол Киото и новая энергетическая политика Реферат на тему Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг Реферат на тему Пути повышения эффективности использования оборотных средств торгового предприятия Реферат на тему Пути улучшения использования оборотных средств Реферат на тему Пути улучшения финансового состояния предприятия Реферат на тему Пути экономии топливно-энергетических ресурсов Реферат на тему Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах на рынке монополистической конкуренции Реферат на тему Развивающиеся системы Реферат на тему Развивающиеся страны в мировой экономике Реферат на тему Развитие внешнеэкономической деятельности России Реферат на тему Развитие капиталистических отношений Реферат на тему Развитие кейнсианства в послевоенный период Реферат на тему Развитие малого бизнеса в России и его роль в переходе экономики страны к рынку Реферат на тему Развитие связи Реферат на тему Развитие сферы услуг в условиях рыночной экономики Реферат на тему Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья Реферат на тему Разгосударствление и приватизация Реферат на тему Разработка бизнес-плана организации производства новой продукции Реферат на тему Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона Реферат на тему Разработка мероприятий по повышению эффективности функционирования проектно-строительной фирмы Реферат на тему Разработка мероприятий по увеличению экономической эффективности на примере ОАО Омскстройматериалы Реферат на тему Разработка мероприятий по формированию политики сектора ценных бумаг Омского отделения Сбербанка 8634 Реферат на тему Разработка управленческого решения в оперативном планировании основного производства Реферат на тему Разработка эффективной системы энергоснабжения на основе ВИЭ Реферат на тему Распределение доходов Реферат на тему Распределение зарплаты по наряду путем коэффициента заработка (приработка ) Реферат на тему Расходы бюджета на народное хозяйство Реферат на тему Расходы госбюджета Беларусь Реферат на тему Расчет заработной платы плавсостава Реферат на тему Расчет капитальных вложений для АТС квазиэлектронного типа и координатной АТС Реферат на тему Расчет некоторых технико-экономических показателей топливно-энергетического комплекса за 1990-1998 гг.