Реферат на тему Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Создатель: SODOM

ВСТУП

Поняття прибутку в економічній системі існує у звязку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії:

доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обовязковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві.

Це добре розуміли ще засновники класичної школи А. Сміт, Дж.Ст. Мілль, які брали до уваги історичний і юридичний факт володіння тим чи іншим капітальним майном, землею або капіталом (засобами виробництва, матеріалами, коштами) як основу вирішення питання про походження прибутку.

Спочатку у політичній економіці, а потім і у фінансовій науці усі джерела доходів поділялися на фундирувані й нефундирувані, тобто повязані й не повязані з капітальним майном, отже, і розподіл доходів здійснювався за двома категоріями: доходи від капітального майна взагалі і доходи від праці, що не повязані з володінням капіталом. Дохід від капітального майна, у свою чергу, обєднував земельну ренту і дохід від капіталу.

Д. Рікардо виявив протилежну залежність між прибутком та земельною рентою, між заробітною платою і прибутком. Яка частина продукту сплачується у формі заробітної плати питання надзвичайно важливе при вивченні прибутку. Останній буде високий або низький у тій самій пропорції, в якій буде низькою чи високою заробітна плата, писав він.

А. Сміт і Д. Рікардо відокремили поняття прибутку в особливу економічну категорію, яку досліджували у тісному звязку із процесом накопичення капіталу, із факторами зростання суспільного багатства.

У різні часи Сміт трактував прибуток як:

1) закономірний результат продуктивності капіталу;

2) винагороду капіталістові за його діяльність і ризик;

3) вирахування з частини неоплаченої праці найманого робітника.

Пояснення джерел виникнення прибутку, яке зробив А. Сміт, набуло розвитку в різноманітних напрямках подальших теорій прибутку.

У працях декого з теоретиків того часу панували й такі варіанти трактування прибутку, як винагороди за збереження капіталу (теорія стриманості), страхової премії за ризик, що йому підвладна будь-яка діяльність підприємця, а також сприйняття прибутку як результату виявлення законів мінового процесу і вартості, що виникає завдяки зростанню капіталу з часом.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ПРИБУТКУ В ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМСТВА

У Законі України Про підприємства в Україні записано:

Підприємство самостійний господарюючий статутний субєкт, який ... здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)... На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів і господарської діяльності є прибуток (доход). Цими нормативними положеннями визначається роль і місце прибутку в економіці підприємства.

1.1 Прибуток підприємства це перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків; він являє собою єдину форму його власних нагромаджень. Податок на додану вартість і акцизний збір, які надходять у складі виручки від реалізації продукції підприємств, являють собою форми централізованих нагромаджень, у повній сумі надходять у розпорядження держави, формуючи значну частку прибуткової частини державного бюджету.

На відміну від ПДВ і акцизного збору, прибуток, що його одержують підприємства у сфері виробництва товарів і послуг, хоч він також є одним із головних джерел формування централізованих фінансових ресурсів держави, в значній своїй частині використовується тими підприємствами, які його одержали, на збільшення виробницгва, реконструкцію і технічне переозброєння їх основних засобів, удосконалення технології, матеріальне заохочення трудящих соціальний розвиток колективів.

Законодавство України, яке регулює господарську діяльїність субєктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибугку з іншого, під прибутком визначає два різних економічних явища.

Згідно з Законом України Про оподаткування ирибугку підприємств, прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Аналіз складу валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як обєкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка відображає співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Головна його особливість полягає в тому, що він безпосередньо не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво цієї продукції. Прибугок як обєкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не співпадає з бухгалтерським обліком прибутку.

Прибугок у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і затратами на виробництво товару його собівартістю. Саме таке розуміння прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування прибугку. Такий показник, безумовно, в більшій мірі характеризує якість господарювання підприємства, саме він реальний і з точки зору спроможності підприємства відраховувати частину прибугку до бюджету.

Прибугок синтезує в собі всі найважливіші сторони роботи підприємства. Щоб прибуток підприємства зростав, воно повинне:

нарощувати обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг;

розширювати, орієнтуючись на ринок, асортимент і якість продукції;

впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників;

зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) цродукції (тобто її собівартість);

з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, у тому числі фінансові ресурси;

зі знанням справи вести цінову політику, бо на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни;

грамотно будувати договірні відносини з постачальниками і покупцями;

вміти найбільш доцільно розміщати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту.

Не важко помітити, що останні три з названих вище напрямків значною мірою залежать від сумлінності і кваліфікації економістів, які причетні до фінансової роботи підприємства. Так, на стадії укладання угод з покупцями дуже важливо домовитися про оптимальні ціни на товари і послуги, строки перегляду цін у звязку з інфляційними процесами в економіці. У договорі повинні бути чітко визначені застереження щодо порядку обчислення розмірів втрат (збитків), які є наслідком порушень зафіксованих у ньому зобовязань сторін, а також щодо порядку відшкодування цих втрат.

У директивно-плановій економіці всі ці питання для підприємств не мали суттєвого значення, оскільки вони практично не були зацікавлені у збільшенні прибутку. Вони не розпоряджалися ним. У ринкових же умовах після сплати податків до державного бюджету й інших обовязкових відрахувань весь прибугок, що залишається, надходить у повне розпорядження власників або трудових колективів підприємств.

1.3 Формування прибутку

Прибуток від реалізації товарної продукції є звичайно головною складовою частиною балансового прибутку промислового підприємства. Для його зростання підприємство має не лише нарощувати обсяги виробництва, зменшувати витрати на виробництво, але ще й дбати про зменшення залишків нереалізованої продукції на своїх складах, ліквідацію боргів у розрахунках з покупцями, чого в умовах діючої системи розрахунків і загального незадовільного фінансового стану підприємств досягати досить складно.

Прибуток або збиток від іншої реалізації може мати місце у підприємства головним чином від реалізації продукції, робіт, послуг підсобних, допоміжних та обслуговуючих виробництв (наприклад, реалізація на сторону власних послуг своїх ремонтних, транспортних цехів, продукції підсобного сільського господарства тощо). Сюди ж відносяться фінансові результати від реалізації зайвих для підприємства сировини, матеріалів, інших товарно-матеріальних цінностей із складу оборотних активів. Якщо підприємству вдається реалізувати матеріальні цінності дорожче, ніж ціна їх придбання (з урахуванням накладних видатків по їх зберіганню, транспортуванню тощо) воно одержує прибуток, і навпаки. При реалізації будівель, споруд, передавальних пристроїв (тобто обєктів основних засобів 1-ї групи за класифікацією, прийнятою Законом України Про оподаткування прибутку підприємств) сума перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю реалізованого обєкта вважається прибутком (і включається до складу валових доходів), а сума перевищення балансової вартості обєкта над виручкоію являє собою збиток (і включається до складу валових витрат). Такий порядок визначення прибутку або збитку не поширюється на інші основні засоби підприємств.

Прибутки і збитки від позареалізаційних операццй являють собою різні надходження коштів, видатки і витрати які прямо не повязані з реалізацією товарної продіукції та інших товарно-матеріальних цінностей.

Перш за все, всі субєкти підприємництва мають право володіти корпоративними правами, тобто правами власності на частку (пай) у статутних фондах інших юридичних осіб через придбання акцій акціонерних товариств, внески коштів до статутних фондів спільних підприємств тощо Таке розміщення фінансових ресурсів дає змогу підприємству одержувати прибутки поза процесом реалізації товарної продукції та іншої реалізації.

Серед інших позареалізаційних прибутків : значну питому вагу звичайно складають доходи від застосування всілякого роду фінансових (штрафних) санкцій до контрагентів за порушення господарських угод, чинних і правил розрахунків. Мова йде про штрафи, пеню, неустойки та інші види санкцій, які одержані від партнерів, або відносно яких є рішення суду, арбітражу чи іншого відповвідного органу про їх надходження. Так, чинне законодавство України передбачає штрафи за недопоставку продукції, порушення строків поставки, асортименту і якості продукції. У цій справі фінансова служба підприємства у координації з юридичною та збутовою службами проводять роботу, яка забезпечує надходження цих доходів від контрагентів-порушників, зокрема, слідкує за своєчасним оформленням документів для розгляду в арбітражних судах справ про стягнення санкцій з тих, хто порушує умови договорів і не сплачує самостійно, як належить за законом, штрафів, неустойок, пені та ін.

У складі позареалізаційних прибутків підприємство може, зокрема, мати (крім тих, про які йшлося вище):

прибуток, що є результатом операцій з тарою, коли, наприклад, різниця між цінами на нову оборотну тару і цінами, які використовуються у розрахунках при поверненні тари, перевищує видатки на ремонт і реставрацію цієї тари; прибуток минулих років, що виявився у звітному році; надходження штрафів від банків за затримку проходження платіжних документів понад нормативного терміну (порядок сплати цих штрафів введений із метою підвищення відповідальності комерційних банків за організацію розрахунків у народному господарстві); надходження боргів, списаних у попередніх звітних періодах як безнадійні, списання кредиторської заборгованості між підприємствами недержавних форм власності, якщо термін позовної давності такої заборгованості минув, надходження процентів від вкладення фінансових ресурсів у облігації, процентів від внесків вільних коштів у банківські депозити тощо.

До складу позареалізаційних прибутків включається також сума індексації вартості основних засобів у звязку з інфляцією, яка вважається капітальним доходом.

Формування балансового прибутку згідно зі Звітом про фінансові результати промислового підприємства за січень березень 1998 р. відбувалося наступним чином (тис. грн.)*:

1. Результати від реалізації продукції прибуток + 16,9

2. Інші операційні доходи і витрати (сальдований результат

від іншої реалізації) + 0,5

3. Доходи від володіння корпоративними правами 3,7

4. Проценти до одержання

5. Інші позареалізаційні доходи і витрати, загальне сальдо-

прибуток + 1,2

6. Балансовий прибуток 22,3

У сальдовому балансі підприємства на будь-яку звітну дату є довідкові дані (що не входять до валюти балансу) про суму балансового прибутку, одержану з початку року, і суму використаного прибутку. Нерозподілений (невикористаний) прибуток поточного та минулого років входить у загальну суму балансу, будучи частиною фінансових ресурсів підприємства.

При перевищенні суми видатків підприємства над сумою доходів від його діяльності утворюються збитки, які знаходять відображення в балансі підприємства. З 1997 року в 1 розділі пасиву балансу Джерела власних і прирівняних до них коштів підприємства вказують суми балансових збитків

Похожие рефераты:

Реферат на тему Прибыль Реферат на тему Прибыль в условиях ее максимизации Реферат на тему Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия Реферат на тему Прибыль и рентабельность Реферат на тему Прибыль предприятия и пути ее увеличения Реферат на тему Приватизация Реферат на тему Приватизация в республике Казахстан Реферат на тему Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия Реферат на тему Применение статистических методов в управлении финансами финансово-промышленной группы Реферат на тему Применяемые Финансовые Информационные Системы (ФИС) Реферат на тему Принципы государственного регулирования цен Реферат на тему Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля Реферат на тему Принципы формирования прибыли в торговле Реферат на тему Природа инфляцинонных процессов Реферат на тему Природа экономического кризиса в России (конец 80-90 гг.) Реферат на тему Проблема демонополизации и приватизации предприятий Реферат на тему Проблема неплатежей в РФ Реферат на тему Проблема привлечения инвестиций в экономику России Реферат на тему Проблема формирования конкурентной среды в Республике Беларусь Реферат на тему Проблеми та перспективи малого бізнесу Реферат на тему Проблемы женской занятости Реферат на тему Проблемы занятости молодежи Реферат на тему Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельностью Реферат на тему Проблемы рынка труда Украины Реферат на тему Проблемы управления затратами на ГХК шахта Краснолиманская Реферат на тему Проблемы цикличного развития экономики Реферат на тему Проблемы экономического развития Грузии Реферат на тему Программа развития и поддержки малого предпринимательства в Новгородской области в конце 90-х годов Реферат на тему Программный подход в системе макропланирования Реферат на тему Проектирование и корректировка организационной структуры предприятия Реферат на тему Произаодственно-хозяйственная деятельность Реферат на тему Производительность Реферат на тему Производительность труда Реферат на тему Производственная мощность Реферат на тему Производственные запасы Реферат на тему Производственный цикл. Экономическая функция производственного цикла Реферат на тему Производство шелковых тканей Реферат на тему Промышленная политика России Реферат на тему Промышленность и с/х в к 19 - нач. 20 вв. в Беларуси Реферат на тему Проста лінійна регресія Реферат на тему Противозатратная система хозяйствования Реферат на тему Протокол Киото и новая энергетическая политика Реферат на тему Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг Реферат на тему Пути повышения эффективности использования оборотных средств торгового предприятия Реферат на тему Пути улучшения использования оборотных средств Реферат на тему Пути улучшения финансового состояния предприятия Реферат на тему Пути экономии топливно-энергетических ресурсов Реферат на тему Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах на рынке монополистической конкуренции Реферат на тему Развивающиеся системы Реферат на тему Развивающиеся страны в мировой экономике Реферат на тему Развитие внешнеэкономической деятельности России Реферат на тему Развитие капиталистических отношений Реферат на тему Развитие кейнсианства в послевоенный период Реферат на тему Развитие малого бизнеса в России и его роль в переходе экономики страны к рынку Реферат на тему Развитие связи Реферат на тему Развитие сферы услуг в условиях рыночной экономики Реферат на тему Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья Реферат на тему Разгосударствление и приватизация Реферат на тему Разработка бизнес-плана организации производства новой продукции Реферат на тему Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона Реферат на тему Разработка мероприятий по повышению эффективности функционирования проектно-строительной фирмы Реферат на тему Разработка мероприятий по увеличению экономической эффективности на примере ОАО Омскстройматериалы Реферат на тему Разработка мероприятий по формированию политики сектора ценных бумаг Омского отделения Сбербанка 8634 Реферат на тему Разработка управленческого решения в оперативном планировании основного производства Реферат на тему Разработка эффективной системы энергоснабжения на основе ВИЭ Реферат на тему Распределение доходов Реферат на тему Распределение зарплаты по наряду путем коэффициента заработка (приработка ) Реферат на тему Расходы бюджета на народное хозяйство Реферат на тему Расходы госбюджета Беларусь Реферат на тему Расчет заработной платы плавсостава Реферат на тему Расчет капитальных вложений для АТС квазиэлектронного типа и координатной АТС Реферат на тему Расчет некоторых технико-экономических показателей топливно-энергетического комплекса за 1990-1998 гг. Реферат на тему Расчет планируемых показателей производственнохозяйственной деятельности предприятия Реферат на тему Расчет показателей системы национальных счетов на базе имеющейся статистики Реферат на тему Расчет производительности труда Реферат на тему Расчет себестоимости и основных показателей работы подвижного состава Реферат на тему Расчет себестоимости продукции Реферат на тему Расчет сетевого графика Реферат на тему Расчет среднего заработка Реферат на тему Расчет стоимости программного средства Реферат на тему Расчет технико-экономических показателей Реферат на тему Расчеты некоторых экономических показателей Реферат на тему Расширенное воспроизводство Реферат на тему Реализация работ, товаров и услуг в условиях рыночной экономики Реферат на тему Ревизия финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Реферат на тему Региональные проблемы малого предпринимательства Реферат на тему Регистрация предприятий Реферат на тему Регулирование государственной монополии Реферат на тему Регулирование естественной монополии (тарифная политика в области электросвязи) Реферат на тему Регулирование предпринимательской деятельности административными и экономическими методами Реферат на тему Регулирование рынков несовершенной конкуренции Реферат на тему Регулирование ценообразования Реферат на тему Резервные требования Реферат на тему Резервные требования как инструмент регулирования экономических процессов Реферат на тему Резервы улучшения качества и ассортимента продукции на АО Алматинский пивзавод 1 Реферат на тему Рейганомика Реферат на тему Реклама и современный бизнес Реферат на тему Рекламное дело Реферат на тему Рентабельність підприємства Реферат на тему Рентабельность предприятия