Реферат на тему Проблеми та перспективи малого бізнесу

В С Т У П


Малий бізнесздатен в умовахекономічноїкризи в країніпри мінімальномурівні державноїпідтримкистворюватинові робочімісця, зменшуючисоціальнунапругу усуспільстві;забезпечуватидосить вагомучастку бюджетнихнадходженьу вигляді податків,ризиково розроблятита впроваджуватинові зразкипродукції тапослуг. Алерозвиток малогобізнесу в Україніпрактично невідбувається.

Фактично, алене формально,малий бізнесє специфічнимсуб’єктомнаціональноїекономіки тапо цілому рядукритеріїввідрізняєтьсявід інших суб’єктівгосподарювання:

По-перше цецілі малогобізнесу: у своїйбільшості маліпідприємствастворюютьсязадля власногозабезпеченняпрацюючих умалому бізнесіосіб (це, як правило,і самі засновники,і наймані працівники)достатнімрівнем матеріальноїзабезпеченості,а не з метоюдовготривалоїекспансії наринку або отриманнянадприбутків.

По-друге цединаміка розвиткуконкретногосуб’єкту малогобізнесу: напершому етапістановленнявін розширюєтьсята набираєпотугу, орієнтуючисьна власні силита використовуючивсі доступнійому ресурси;на другомуетапі розвиткуйого потужністьстабілізуєтьсяна рівні відповіднихамбіцій, абовін переходитьдо іншої категоріїсуб’єктівекономіки(виходить зарамки малогобізнесу). Ціетапи розвиткупротікаютьнабагато швидше,ніж у іншихсуб’єктівекономіки, щой визначаєвисокий динамізмцього сектору.

По-третє цевисокий ризикведення власноїсправи суб’єктамималого бізнесу:у першу чергувизначаєтьсясамими розмірамималих підприємствта відсутністюу них необхіднихматеріально-фінансовихрезервів, щой визначаєвисоку мобільністьмалого бізнесу,але водночасі підвищує йоговразливість.

В четвертихце кадровезабезпеченнямалого бізнесу:в силу своїхрозмірів тацілей існуваннямалі підприємства,як правило, немають можливостейдля залученнявисококваліфікованихвисокооплачуванихнайманих працівників,особливо менеджерівта бухгалтерів,орієнтуючисьна власні сили.Але існуючав Україні системаобліку та звітностіісторичноорієнтованана великіпідприємства,тому доситьскладна і вимагаєвідповідноївисокої кваліфікаціївиконавців.

Всі ці особливостімалого бізнесуапріорі визначаютьвеликий динамізмта досить невеликийзагальний строкіснування йогоконкретнихсуб’єктів, щона макро-рівніхарактеризуєтьсяшвидким темпомоновленняскладовихмалого бізнесу.

Законодавченевиділеннямалого бізнесуу окремий специфічнийсектор національноїекономікипризводитьдо невикористанняпотенційнихможливостейцього секторуна державномурівні.

На шляху розвиткумалого бізнесупостають численніпроблеми, обумовленіяк об’єктивнимифакторамизагальногостану економіки,так і суб’єктивнимисоціально-психологічнимифакторами.Головнимипроблемамиє:

неповнота,неоднозначністьі суперечливістьчинної нормативно-правовоїбази;

невизначеністьподатковогозаконодавстващодо малогобізнесу якспецифічногосектору економіки,непомірнийтягар оподаткування,складна системаобліку та звітності;

відсутністьрозвиненоїринковоїінфраструктурина загальнонаціональному,регіональномута місцевомурівні;

практичнавідсутністьсистеми фінансуванняй кредитуваннямалого бізнесу;

відсутністьвнутрішніхстимулів дляінвестиційта розвиткутехнологій;

відсутністьчіткої системив організаціїфінансово-економічногоспівробітництваз міжнароднимифінансовимиорганізаціямивідносно залученняінвестицій,кредитів, грантів,міжнародноїтехнічноїдопомоги длярозвитку малогопідприємництватощо;

недостатнєінформаційнета консультативнезабезпеченнямалого підприємництва;

відсутністьчіткої ідеологіїу проведенінеобхіднихреформ та системногопідходу щодостановленнята розвиткумалого бізнесу;

не сформованапозитивнагромадськадумка щодопідприємницькоїдіяльності;

недостатністьпрофесійнихзнань та досвідущодо зайняттябізнесом.

На сьогоденняв суспільствінайбільш гостровідчутна необхідністьв консолідаціївсіх прогресивнихсил: політиків,промисловців,парламентарів,підприємців,урядовців,вчених, економистів,податкоплатниківта інших. Бовсі ми маємоодну глобальнупроблему - невміння та небажаннявластних структуростаточнозламатиадміністративно-команднусистему. І томуактивізаціягромадськихоб’єднань,профспілок,рухів, партійта союзівпромисловцівє об’єктивноюреальністю.Політизаціясуб’єктівринкової економіки- це новий етапборотьби зареформи, задієві змінив державномуустрої. За створенняекономіки, якабула б орієнтованана людину, ботільки “вільналюдина, зазнавшиневдачі, незвинувачуєнікого”.

І тому інформаціютипу “Ukraine staggers on path to freemarket” необхіднорозглядатитільки з цієїточки зору - зпозиції поглибленняекономічноїкризи в країні,яка була однієюз найбільшпромисловорозвинутихреспублікРадянськогоСоюзу, подальшогознедоленнянароду, швидкогозгортанняприватногобізнесу, поширенняекономічнихтенденційзгортаннявиробництва.


МІСЦЕ,РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИСТАНОВЛЕННЯМАЛОГО БІЗНЕСУУКРАЇНИ

Формуванняринкової системигосподарюванняв Україні пов’язанеіз зростаннямпідприємницькоїактивностів усіх сферахекономіки.Підприємництво,без сумніву,відіграє визначальнуроль у реалізаціїзавдань перехідногоперіоду. Прицьому успішнатрансформаціяадміністративно-командноїекономіки усоціальноспрямовануринкову неможливабез діяльностіпідприємців,які обумовлюютьвідповіднізміни як намікро-, так іна макро-економічномурівні. Однимз перспективнихнапрямів створенняконкурентно-ринковогосередовищає розвитокмалого бізнесу.

1. МІСЦЕТА ЗНАЧЕННЯМАЛОГО БІЗНЕСУ

Світовийдосвід і практикагосподарюванняпоказують, щонайважливішоюознакою ринковоїекономіки єіснування івзаємодіябагатьох великих,середніх імалих підприємств,їх оптимальнеспіввідношення.Найбільш динамічнимелементомструктуринародногогосподарства,що постійнозмінюється,є малий бізнес.

Набутийвласний досвід,позитивнірезультатирозвитку малогоі середньогопідприємництвав країнах, якіпройшли етапреформуванняекономічнихсистем, свідчатьпро те, що малепідприємництвоє одним із засобівусунення диспропорційна окремихтоварних ринках,створеннядодатковихробочих місцьі скороченнябезробіття,активізаціїінноваційнихпроцесів, розвиткуконкуренції,швидкого насиченняринку товарамита послугами.А малі підприємства,за певних умові при підтримціз боку держави- тенденційноінноваційні,гнучкі і витратоефективні,мають підприємницькийдосвід і достатнійпрофесійнийрівень.

Властивістюсучасного етапуекономічногорозвитку єстановлення(для постсоціалістичнихкраїн) і подальшевдосконалення(для розвинутихкраїн) змішаноїекономікиринкового типу.Саме ринковийтип економічноїорганізаціїсуспільства,конкурентно-ринковийспосіб координаціїекономічнихпроцесів іприйняттярішень в межахнаціональнихекономічнихсистем є найбільшперспективним.Він постаєісторичновиправданимдля країн, щовирішуютьпроблему виборуспособусоціально-економічногорозвитку.

Об’єктивнимиперевагамисучасної ринковоїекономіки єефективне іпереважнораціональневикористаннявиробничихресурсів, динамізм,конкурентність,високі адаптаційнівластивостіщодо науково-технічногопрогресу тощо.Ринковий механізмгосподарюваннязабезпечуєсвободу економічноговибору, реалізаціювласного економічногоінтересу тавзаємоузгодженістьінтересівринкових суб’єктів.Не менш важливимиознаками ринковоїекономіки єреалізаціяпідприємницькогопотенціалу,мобілізаціясамостійноїініціативигосподарськогосуб’єкта.Підприємництвовиступає рушійноюсилою соціально-економічногорозвитку.

Малийбізнес є органічнимструктурнимелементомринкової економіки.Цей секторекономікиісторично ілогічно відігрававроль необхідноїпередумовистворенняринковогосередовища.Він був первинноювихідною формоюринковогогосподарюванняу виглядідрібнотоварноговиробництва.Саме томудрібнотоварнепідприємництвовідігралоструктуроутворюючуроль в історіїстановленняекономікиконкурентно-ринковоготипу. Ця специфіката своєріднефункціональнепризначеннямалого бізнесунабуває особливогозначення длякраїн, які йдутьшляхом відтворенняринкової системигосподарювання.Здатністьмалого бізнесудо структуроутворенняринку висуваєзавдання йоговідродженнята спрямовуєу число першочерговихзаходів реформуванняекономікиУкраїни на їїперехідномуетапі.

Вструктурісучасної змішаноїекономікиспівіснуютьта органічновзаємодоповнюютьсямалий, середнійта великийбізнес. Але навідміну віддвох останніхмалий бізнесє вихідним,найбільш чисельним,а тому і найбільшпоширенимсектором економіки.Відмінностіміж цими трьомавидами бізнесуобумовленірізним рівнемсуспільногорозподілупраці, характеромспеціалізаціїта усуспільненнявиробництва,а також виборомтехнологічноготипу виробничогопроцесу.

Малийбізнес- цесамостійна,систематичнагосподарськадіяльністьмалих підприємствбудь-якої формивласності тагромадян-підприємців(фізичних осіб),яка проводитьсяна власнийризик з метоюотриманняприбутку. Практично,це будь-якадіяльність(виробнича,комерційна,фінансова,страхова тощо)зазначенихсуб’єктівгосподарювання,що спрямованана реалізаціювласного економічногоінтересу.

Сутьта значеннямалого бізнесуполягає у тому,що він є провіднимсектором ринковоїекономіки;складаєоснову дрібнотоварноговиробництва;визначаєтемпи економічногорозвитку, структурута якіснухарактеристикуВВП; здійснюєструктурнуперебудовуекономіки,швидку окупністьвитрат, свободуринковоговибору; забезпечуєнасичення ринкуспоживацькимитоварами тапослугамиповсякденногопопиту, реалізаціюінновацій,додатковіробочі місця;маєвисоку мобільність,раціональніформи управління;формуєновий соціальнийпрошарокпідприємців-власників;сприяєпослабленнюмонополізму,розвитку конкуренції(схема 1).

< BORDER=3 BORDERCOLOR=000080 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 FRAME=BELOW RULES=GROUPS>

Схема 1

Похожие рефераты:

Реферат на тему Проблемы женской занятости Реферат на тему Проблемы занятости молодежи Реферат на тему Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельностью Реферат на тему Проблемы рынка труда Украины Реферат на тему Проблемы управления затратами на ГХК шахта Краснолиманская Реферат на тему Проблемы цикличного развития экономики Реферат на тему Проблемы экономического развития Грузии Реферат на тему Программа развития и поддержки малого предпринимательства в Новгородской области в конце 90-х годов Реферат на тему Программный подход в системе макропланирования Реферат на тему Проектирование и корректировка организационной структуры предприятия Реферат на тему Произаодственно-хозяйственная деятельность Реферат на тему Производительность Реферат на тему Производительность труда Реферат на тему Производственная мощность Реферат на тему Производственные запасы Реферат на тему Производственный цикл. Экономическая функция производственного цикла Реферат на тему Производство шелковых тканей Реферат на тему Промышленная политика России Реферат на тему Промышленность и с/х в к 19 - нач. 20 вв. в Беларуси Реферат на тему Проста лінійна регресія Реферат на тему Противозатратная система хозяйствования Реферат на тему Протокол Киото и новая энергетическая политика Реферат на тему Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг Реферат на тему Пути повышения эффективности использования оборотных средств торгового предприятия Реферат на тему Пути улучшения использования оборотных средств Реферат на тему Пути улучшения финансового состояния предприятия Реферат на тему Пути экономии топливно-энергетических ресурсов Реферат на тему Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах на рынке монополистической конкуренции Реферат на тему Развивающиеся системы Реферат на тему Развивающиеся страны в мировой экономике Реферат на тему Развитие внешнеэкономической деятельности России Реферат на тему Развитие капиталистических отношений Реферат на тему Развитие кейнсианства в послевоенный период Реферат на тему Развитие малого бизнеса в России и его роль в переходе экономики страны к рынку Реферат на тему Развитие связи Реферат на тему Развитие сферы услуг в условиях рыночной экономики Реферат на тему Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья Реферат на тему Разгосударствление и приватизация Реферат на тему Разработка бизнес-плана организации производства новой продукции Реферат на тему Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона Реферат на тему Разработка мероприятий по повышению эффективности функционирования проектно-строительной фирмы Реферат на тему Разработка мероприятий по увеличению экономической эффективности на примере ОАО Омскстройматериалы Реферат на тему Разработка мероприятий по формированию политики сектора ценных бумаг Омского отделения Сбербанка 8634 Реферат на тему Разработка управленческого решения в оперативном планировании основного производства Реферат на тему Разработка эффективной системы энергоснабжения на основе ВИЭ Реферат на тему Распределение доходов Реферат на тему Распределение зарплаты по наряду путем коэффициента заработка (приработка ) Реферат на тему Расходы бюджета на народное хозяйство Реферат на тему Расходы госбюджета Беларусь Реферат на тему Расчет заработной платы плавсостава Реферат на тему Расчет капитальных вложений для АТС квазиэлектронного типа и координатной АТС Реферат на тему Расчет некоторых технико-экономических показателей топливно-энергетического комплекса за 1990-1998 гг. Реферат на тему Расчет планируемых показателей производственнохозяйственной деятельности предприятия Реферат на тему Расчет показателей системы национальных счетов на базе имеющейся статистики Реферат на тему Расчет производительности труда Реферат на тему Расчет себестоимости и основных показателей работы подвижного состава Реферат на тему Расчет себестоимости продукции Реферат на тему Расчет сетевого графика Реферат на тему Расчет среднего заработка Реферат на тему Расчет стоимости программного средства Реферат на тему Расчет технико-экономических показателей Реферат на тему Расчеты некоторых экономических показателей Реферат на тему Расширенное воспроизводство Реферат на тему Реализация работ, товаров и услуг в условиях рыночной экономики Реферат на тему Ревизия финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Реферат на тему Региональные проблемы малого предпринимательства Реферат на тему Регистрация предприятий Реферат на тему Регулирование государственной монополии Реферат на тему Регулирование естественной монополии (тарифная политика в области электросвязи) Реферат на тему Регулирование предпринимательской деятельности административными и экономическими методами Реферат на тему Регулирование рынков несовершенной конкуренции Реферат на тему Регулирование ценообразования Реферат на тему Резервные требования Реферат на тему Резервные требования как инструмент регулирования экономических процессов Реферат на тему Резервы улучшения качества и ассортимента продукции на АО Алматинский пивзавод 1 Реферат на тему Рейганомика Реферат на тему Реклама и современный бизнес Реферат на тему Рекламное дело Реферат на тему Рентабельність підприємства Реферат на тему Рентабельность предприятия Реферат на тему Реструктуризація підприємств Реферат на тему Реструктуризация предприятий в современной России Реферат на тему Ресурсосбережение и определение оптимального соотношения ресурсов Реферат на тему Рефинансирование коммерческих банков Реферат на тему Реформа жилищно-комуннального хозяйства. Реферат на тему Реформа системы регулирования естественных монополий Реферат на тему Реформирование трудовых отношений и социальное партнерство Реферат на тему Реформирование экономики Восточной Германии Реферат на тему Ринкова інфраструктура Реферат на тему Ринкова пропозиція та її еластичність Реферат на тему Ринок Реферат на тему Ринок зерна в Україні Реферат на тему Ринок овочів і баштанних в Україні Реферат на тему Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили Реферат на тему Ринок фруктів і ягід Реферат на тему Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні Реферат на тему Риски в предпринимательской деятельности Реферат на тему Розвиток та розміщення хімічної промисловості України Реферат на тему Розничный товарооборот Реферат на тему Роль і значення АПК для господарства України