Реферат на тему Проста лінійна регресія

смотреть на рефераты похожие на Проста лінійна регресія

Національний університет

Києво-Могилянська Академія

кафедра економічної теорії

Творча робота з курсу Економетрика тема: Проста лінійна регресія

Виконали: Савенко Олексій

Рибачук Анна

Остапчук Ірина

Перегуда Максим

Київ 2000

Розділ 1. Вступ. Короткий опис дослідженння.

Наша мета полягає в дослідженні економічних явищ та закономірностей на мікрорівні. Для цього ми обрали такий обєкт спостереження: завод оборонного комлексу України. Використовуючи інформацію про ціну ресурсів та оптову ціну на один з товарів, що випускає завод, спробуємо встановити залежність між ціною на ресурс та оптовою ціною на товар.

Оскільки ми повинні використати теорію простої лінійної регресії, очевидно, ми прийдемо до висновку, що оптова ціна товару (НРГС-4) певним чином лінійно залежить від ціни на ресурс. Наша задача зясувати, чи можна взагалі використовувати лінійну залежність в цьому випадку, і отримати лінійну (або зведену до лінійної ) функцію, що адекватно відображає спостережувану залежність.

Пропонуємо проаналізувати модель залежності оптової ціни від ціни вищенаведеного фактору виробництва. Очевидно, така залежність є прямою, тобто знаки параматрів повинні бути додатніми. Приймемо для початку гіпотезу, що як коефіцієнти моделі, так і змінні будуть мати лінійний вигляд. Очікуємо в результаті дослідження виявити таку модель, що буде найбільш адекватною. Проаналізуємо для цього інші функції, що можуть бути зведеними до лінійних і відповідати нашій моделі.

Розділ 1. Теорія побудови регресійної моделі.

Треба зауважити, що теорія виробництва фірми, а також виробничі функції не дають інформації про те, як залежить ціна товару від ціни факторів виробництва. Ми знаємо що виробничі функції, а зокрема і функція Кобба-Дугласа, виводять залежність між кількістю використаних факторів виробництва та кінцевим випуском ([pic)) . З такої функції ми можемо отримати залежність між кількістю використаних ресурсів та вихідним випуском. Тоді, цілком логічним є те, що ціна на товар обернено залежить від відношення між кількістю випущеного товару та кількістю використаного ресурсу. Це випливає з того, що ціна ресурсу обіймає значну частину оптової ціни, тобто складає найбільшу її частку (підтвердження цьому можна побачити в таблиці з даними). Звичайно, ми не можемо з точністю сказати, що така залежність може бути лінійною, але застосовуючи відповідний економетричний аппарат, ми визначимо придатність моделі, що зображена лінійною функцією або функцією, зведеною до лінійної.

Наведемо використану інформацію. Зазначимо, що дані наведено на 1 день кожного другого місяця року.

Зміна оптової ціни товару НРГС-4 за 1998-1999 роки

|Назва |1998 рік | |показника | | | |Січень |Березень|Травень |Липень |Вересень|Листопад | |Ціна на |698,53 |882,93 |803,50 |1150,48 |1217,49 |1193,74 | |ресурс, | | | | | | | |Оптова |1472,19|1753,46 |1698,01 |1736,96 |1930,53 |1794,38 | |ціна | | | | | | |

|Назва |1999 рік | |показника | | | |Січень |Березень|Травень |Липень |Вересень|Листопад | |Ціна на |1079,94|1735,49 |1777,49 |1534,76 |1545,00 |1524,60 | |ресурс, | | | | | | | |Оптова |2070,84|2823,35 |3121,11 |2482,57 |2505,7 |2475,59 | |ціна | | | | | | |

Одиниці виміру ціни гривні. Джерело інформації - бухгалтерський віддів ВО Радіоприлад, Запоріжжя.

Розділ 2. Оцінка регресійної моделі. Розглянемо модель залежності оптової ціни від ціни на ресурс:

1. Pопт = b0 + b1(Рресурс, де b0 та b1 невідомі параметри моделі,

Рресурс ціна ресурсу. Оскільки ми знаємо, що нашій моделі можуть відповідати не тільки лінійні функції вигляду [pic),[pic) а і степеневі чи екпоненційні, оцінимо 4 види моделей:

1. Lin-lin модель;

2. Lin-log модель;

3. Log-lin модель;

4. Log-log модель. Накращою буде модель з найбільшим коефіцієнтом детермінації [pic). Розрахункові дані наведені в наступних таблицях. Lin-lin модель. |Variable |Coefficie|Std. Error|t-Statisti|Prob. | | |nt | |c | | |PRICE_SOURCE | 1.420318| 0.148270 | 9.579258 | 0.0000 | |C | 340.2095| 194.0233 | 1.753447 | 0.1101 | |R-squared | 0.901732| Mean | | | | | |dependent | |2132.643| | | |var | | | |Adjusted R-squared | 0.891905| S.D. | | | | | |dependent | |540.6037| | | |var | | | |S.E. of regression | 177.7388| Akaike| | | | | |info | |13.34952| | | |criterion | | | |Sum squared resid | 315910.7| | | | | | |Schwarz | |13.43034| | | |criterion | | | |Log likelihood |-78.09711| | | | | | |F-statisti| |91.76219| | | |c | | | |Durbin-Watson stat | 2.441104| | | | | | |Prob(F-sta| |0.000002| | | |tistic) | | |log модель |Variable |Coefficie|Std. Error|t-Statisti|Prob. | | |nt | |c | | |LOG_X | 1614.849| 225.1863 | 7.171166 | 0.0000 | |C |-9331.918| 1600.066 |-5.832208 | 0.0002 | |R-squared | 0.837201| Mean | | | | | |dependent | |2132.643| | | |var | | | |Adjusted R-squared | 0.820922| S.D. | | | | | |dependent | |540.6037| | | |var | | | |S.E. of regression | 228.7708| Akaike| | | | | |info | |13.85433| | | |criterion | | | |Sum squared resid | 523360.8| | | | | | |Schwarz | |13.93515| | | |criterion | | | |Log likelihood |-81.12598| | | | | | |F-statisti| |51.42562| | | |c | | | |Durbin-Watson stat | 1.941843| | | | | | |Prob(F-sta| |0.000030| | | |tistic) | | |lin модель |Variable |Coefficie|Std. Error|t-Statisti|Prob. | | |nt | |c | | |PRICE_SOURCE | 0.000666| 6.50E-05 | 10.24050 | 0.0000 | |C | 6.795716| 0.085081 | 79.87346 | 0.0000 | |R-squared | 0.912943| Mean | | | | | |dependent | |7.635971| | | |var | | | |Adjusted R-squared | 0.904238| S.D. | | | | | |dependent | |0.251863| | | |var | | | |S.E. of regression | 0.077940| Akaike| |-2.11474| | | |info | |0 | | | |criterion | | | |Sum squared resid | 0.060747| | |-2.03392| | | |Schwarz | |3 | | | |criterion | | | |Log likelihood | 14.68844| | | | | | |F-statisti| |104.8678| | | |c | | | |Durbin-Watson stat | 2.932728| | | | | | |Prob(F-sta| |0.000001| | | |tistic) | | |log модель |Variable |Coefficie|Std. Error|t-Statisti|Prob. | | |nt | |c | | |LOG_X | 0.765822| 0.094660 | 8.090221 | 0.0000 | |C | 2.199048| 0.672610 | 3.269426 | 0.0084 | |R-squared | 0.867465| Mean | | | | | |dependent | |7.635971| | | |var | | | |Adjusted R-squared | 0.854211| S.D. | | | | | |dependent | |0.251863| | | |var | | | |S.E. of regression | 0.096167| Akaike| |-1.69445| | | |info | |0 | | | |criterion | | | |Sum squared resid | 0.092481| | |-1.61363| | | |Schwarz | |3 | | | |criterion | | | |Log likelihood | 12.16670| | | | | | |F-statisti| |65.45167| | | |c | | | |Durbin-Watson stat | 2.400324| | | | | | |Prob(F-sta| |0.000011| | | |tistic) | | |

Як ми бачимо, найбільший коефіцієнт детермінації спостерігаємо в Log-lin моделі. Оберемо саме цю модель для подальшого дослідження. Лінійний вигляд нашої моделі такий: [pic). Як бачимо, тепер коефіцієнти нашої моделі це [pic) та [pic). Тобто, в нашому випадку, [pic). Звичайно, ми очікували отримати інші коефіцієнти для нашої моделі (враховуючи, що вона класично лінійна), оскільки ми використовуємо Log-lin модель, коефіцієнти дорівнюють натуральним логарифмам [pic) та [pic). Як ми і очікували, наявний прямий звязок між ціною ресурсу та оптовою ціною продукції, тобто знаки коефіцієнтів моделі є додатніми.

Можемо перетворити її в експоненційну форму, отримавши [pic). Тоді рівняння нашої моделі набуде вигляду [pic). Для економітричного аналізу використаємо цю функцію, зведену до лінійної. При цьому для застосування моделі достатньо буде взяти антилогарифм від значення [pic).

Розрахунок показників. 1. Перевірка на значимість коефіцієнтів моделі. Перевіремо дві нуль-гіпотези [pic). Порівняємо t-статистику кожного з параметрів, що розраховується за формулою ([pic)з n k ступенями вільності, де n кількість спостережень, k кількість оцінених параметрів), з t критичним значенням (найбільше [pic)отримаємо з таблиці t-розподілу Стьюдента). В нашому випадку k = 2, n = 12. Рзрахункові дані отримаємо з таблиці, що була отримана за допомогою пакету Eviews. Ми отримали tрозр = 10,24 (для коефіцієнта b1) з ймовірністю, що майже дорівнює нулю. Це означає, що наш коефіцієнт статистично значимий з майже стовідсотковою ймовірністю. До аналогічного висновку приходимо стосовно параметра bo (tрозр = 79,87). Статистична значимість коефіцієнта b1 також означає, що х має значимий вплив на у.

. Інтерпретація коефіцієнта детермінації. Ми отримали кофіцієнт детермінації [pic), що означає, що зміна y, що в нашій моделі є натуральним логарифмом від значення оптової ціни, на 91.2943% пояснюється зміною х.

. Побудова інтервалів довіри для оцінених коефіцієнтів. Як нам відомо, інтервали довіри для оцінених коефіцієнтів мають вигляд: [pic). Оберемо рівень значимості [pic). Розрахуємо [pic) за формулою:[pic) Також розрахуємо [pic): [pic) Критичне значення візьмемо з таблиці t розподілу Стьюдента. В результаті отримаємо: [pic) Це означає що коефіцієнти [pic) та [pic) лежать у відповідних проміжках з ймовірністю 95%.

. Перевірка моделі на адекватність за F критерієм Фішера. Для перевірки моделі необхідно: Сформувати нуль-гіпотезу [pic). Задати [pic) - рівень значущості (у нашому випадку 5%) Обчислити F-відношення :

. Розробка економічного прогнозу для дослідженої моделі. Задамо прогнозне значення х = 2000 для 1 січня 2000 року. Отримаємо прогнозне значення для залежної змінної. За допомогою пакету Eviews отримаємо [pic). Задамо 95% рівень значущості. Інтервал довіри для математичного сподівання залежної змінної розраховується за формулою:

. Аналіз економічної ситуації на основі розробленої моделі. Як ми побачили, оптова ціна суттєво залежить від ціни на ресурси. Такого результату і слід було очікувати, оскільки ціна на ресурс складає значну частку від собівартості товару. Тому слід зважати на зміну ціни ресурсів при визначенні оптової ціни товару. Треба зазначити, що розроблена модель досить адекватно відображає дійсність і може дати інформацію керівництву підприємства про те, яку ціну можна призначити на товар при зміні ціни на ресурс.

Розділ 3. Пдсумки та висновки.

В результаті нашого дослідження ми отримали залежність між оптовою ціною на товар і цінами на ресурс виробництва. Хоча вивчена нами економічна теорія витрат фірми не дає такої залежності, ми довели, що такий звязок існує, і його можна вважати лінійним. Треба зазначити, що наша модель не відображена лінійною функцією, на що ми сподівалися на початку дослідження. Для більш адекватного відображення наявної економічної ситуації слід використовувати експоненційну функцію, що може буде зведена до лінійної. При застосуванні саме такої моделі, зміна залежної змінної найбільш пояснюється зміною незалежної.

В результаті ми отримали функцію, за допомогою якої можна визначити оптову ціну товару для заданої ціни на ресурс(за інших рівних умов): [pic). Де х ціна ресурсу, [pic) - оптова ціна продукції.

Похожие рефераты:

Реферат на тему Противозатратная система хозяйствования Реферат на тему Протокол Киото и новая энергетическая политика Реферат на тему Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг Реферат на тему Пути повышения эффективности использования оборотных средств торгового предприятия Реферат на тему Пути улучшения использования оборотных средств Реферат на тему Пути улучшения финансового состояния предприятия Реферат на тему Пути экономии топливно-энергетических ресурсов Реферат на тему Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах на рынке монополистической конкуренции Реферат на тему Развивающиеся системы Реферат на тему Развивающиеся страны в мировой экономике Реферат на тему Развитие внешнеэкономической деятельности России Реферат на тему Развитие капиталистических отношений Реферат на тему Развитие кейнсианства в послевоенный период Реферат на тему Развитие малого бизнеса в России и его роль в переходе экономики страны к рынку Реферат на тему Развитие связи Реферат на тему Развитие сферы услуг в условиях рыночной экономики Реферат на тему Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья Реферат на тему Разгосударствление и приватизация Реферат на тему Разработка бизнес-плана организации производства новой продукции Реферат на тему Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона Реферат на тему Разработка мероприятий по повышению эффективности функционирования проектно-строительной фирмы Реферат на тему Разработка мероприятий по увеличению экономической эффективности на примере ОАО Омскстройматериалы Реферат на тему Разработка мероприятий по формированию политики сектора ценных бумаг Омского отделения Сбербанка 8634 Реферат на тему Разработка управленческого решения в оперативном планировании основного производства Реферат на тему Разработка эффективной системы энергоснабжения на основе ВИЭ Реферат на тему Распределение доходов Реферат на тему Распределение зарплаты по наряду путем коэффициента заработка (приработка ) Реферат на тему Расходы бюджета на народное хозяйство Реферат на тему Расходы госбюджета Беларусь Реферат на тему Расчет заработной платы плавсостава Реферат на тему Расчет капитальных вложений для АТС квазиэлектронного типа и координатной АТС Реферат на тему Расчет некоторых технико-экономических показателей топливно-энергетического комплекса за 1990-1998 гг. Реферат на тему Расчет планируемых показателей производственнохозяйственной деятельности предприятия Реферат на тему Расчет показателей системы национальных счетов на базе имеющейся статистики Реферат на тему Расчет производительности труда Реферат на тему Расчет себестоимости и основных показателей работы подвижного состава Реферат на тему Расчет себестоимости продукции Реферат на тему Расчет сетевого графика Реферат на тему Расчет среднего заработка Реферат на тему Расчет стоимости программного средства Реферат на тему Расчет технико-экономических показателей Реферат на тему Расчеты некоторых экономических показателей Реферат на тему Расширенное воспроизводство Реферат на тему Реализация работ, товаров и услуг в условиях рыночной экономики Реферат на тему Ревизия финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Реферат на тему Региональные проблемы малого предпринимательства Реферат на тему Регистрация предприятий Реферат на тему Регулирование государственной монополии Реферат на тему Регулирование естественной монополии (тарифная политика в области электросвязи) Реферат на тему Регулирование предпринимательской деятельности административными и экономическими методами Реферат на тему Регулирование рынков несовершенной конкуренции Реферат на тему Регулирование ценообразования Реферат на тему Резервные требования Реферат на тему Резервные требования как инструмент регулирования экономических процессов Реферат на тему Резервы улучшения качества и ассортимента продукции на АО Алматинский пивзавод 1 Реферат на тему Рейганомика Реферат на тему Реклама и современный бизнес Реферат на тему Рекламное дело Реферат на тему Рентабельність підприємства Реферат на тему Рентабельность предприятия Реферат на тему Реструктуризація підприємств Реферат на тему Реструктуризация предприятий в современной России Реферат на тему Ресурсосбережение и определение оптимального соотношения ресурсов Реферат на тему Рефинансирование коммерческих банков Реферат на тему Реформа жилищно-комуннального хозяйства. Реферат на тему Реформа системы регулирования естественных монополий Реферат на тему Реформирование трудовых отношений и социальное партнерство Реферат на тему Реформирование экономики Восточной Германии Реферат на тему Ринкова інфраструктура Реферат на тему Ринкова пропозиція та її еластичність Реферат на тему Ринок Реферат на тему Ринок зерна в Україні Реферат на тему Ринок овочів і баштанних в Україні Реферат на тему Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили Реферат на тему Ринок фруктів і ягід Реферат на тему Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні Реферат на тему Риски в предпринимательской деятельности Реферат на тему Розвиток та розміщення хімічної промисловості України Реферат на тему Розничный товарооборот Реферат на тему Роль і значення АПК для господарства України Реферат на тему Роль России в мировом топливно-энергетическом комплексе Реферат на тему Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации Реферат на тему Роль государства в повышении качества продукции Реферат на тему Роль государства в экономике Реферат на тему Роль государства в экономическом развитии страны (на примере России) Реферат на тему Роль держави в економіці Реферат на тему Роль и значение финансовой системы Украины в становлении рыночных отношений Реферат на тему Роль и место сертификации в решении проблем качества Реферат на тему Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития Реферат на тему Роль комплексного анализа в управлении Реферат на тему Роль малых предприятий в современной российской экономике. Перспективы малого предпринимательства в России Реферат на тему Роль мелкого бизнеса в экономике Реферат на тему Роль природного газа в энергетике и экономике капиталистического мира Реферат на тему Роль центрального банка Реферат на тему Российская Федерация в мировой экономике Реферат на тему Российская экономика в 1991-1999 гг. Реферат на тему Российский экспорт топливно-энергетических ресурсов Реферат на тему Россия в мировой экономике Реферат на тему Рынки ресурсов и распределение доходов Реферат на тему Рынки факторов производства