Реферат на тему Ринкова інфраструктура

система заснуваньі організацій(банків, бірж,

ярмарків,страховихкомпаній,консультаційнихі

інформаційно-маркетинговихфірм і т.д.),

забезпечуючихвільний рухтоварів і

послугна ринку.

Словникекономічнихтермінів.


Вступ

ПроголошенняУкраїни незалежноюдержавою відкрилореальні можливостіпереходу їїдо ринку. Подоланнядеструктивногототалітарно-адміністративногорежиму,коріннаперебудоваекономічнихпроцесів шляхомздійсненнярадикальнихреформ, спрямованихна ринковутрансформаціювсіх сфергосподарськогожиття суспільства основні засадиекономічноїта соціальноїполітики українськоїдержави.

Побудоварозвинутогоринковогогосподарства процес доситьскладний ітривалий. Урозвинутихкраїнах Заходувін відбувсяяк природний,взаємопов’язанийз економічнимі соціальнимпрогресомсуспільства.

Ринок- досягненнявсього людствана всіх етапахйого розвиткудо найвищихформ суспільногопрогресу.Ринковегосподарствоє середовищем,атмосферою,в рамках і здопомогою якихвідтворюютьсяі панують відносиниі звязки товарноговиробництва.

Ринокяк самодостатній,автоматичнодіючий, саморегульованиймеханізм - цеабстракція,яка деякоюмірою відбиваєреалії XIX ст.Сучасний жеринок - це одинз феноменів,який зумовлюєскладну системугосподарювання,в якій тісновзаємодіютьринкові закономірності,численні регулюючіінститути(передусімдержавні) імасова свідомість.

Цивілізованийхарактер ринкув промисловихрозвинутихкраїнах визначаєтьсяшироким арсеналомперевіренихчасом і господарськоюпрактикоюзаконодавчихі моральнихнорм, багатоплановоюі компетентноюполітикоюдержави щодорозвитку економікита соціальноїінфраструктури,інформованістюі самостійністюкерівниківгосподарськихструктур навсіх рівнях,правовою свободоюекономічноїсамодіяльностілюдини.

Звичайно,Україна, якнова самостійнадержава, щовиникла нарозколотомутерені колишньогонародногосподарськогокомплексу СРСРзі складноюінфраструктурою,створеною забагато десятиріч,не може повторитиза короткийчас той шлях,який пройшовринок Заходу.Вона може тількирозумно скористатисяпевним досвідомцих країн, ашлях переходудо ринковоїсистеми маєбути свій, зурахуваннямусіх національних,політичних,економічних,географічнихта інших особливостейісторичногорозвитку України.

Однакскладністьзавдання полягаєв тому, що немаєу свті аналогівпереходу доринку великоїдержави з такою,як в Україні,спотвореноютоталітарноюсистемою структуроюгосподарства,високимрівнем монополізмув промисловості,залежністютисяч промисловихпідприємстввід постачальниківокремих видівпродукції,щозалишилисяза межами державнихкордонів.Втаких скрутнихумовах, що склалисяв Україні, вумовах глибокоїекономічної,фінансово-кредитної,паливно-сировинної,екологічноїта іншишх кризперехід дореального ринкунадзвичайноутруднений. Які всяка обєктивноіснуюча система,ринок має власнуінфраструктуру.

Ринковаекономікабазується натрьох основнихкитах: правовійсистемі (правівласності),ринковійінфраструктуріі підприємництві. Вона являєсобою неперевершенийпо ефективностігосподарськиймеханізм, уякому людинасприймаєтьсятаким, яким вінє: з одного боку,що переслідуєвласні інтереси,з інший ( творчоюособистістю,що створюєматеріальніцінності дляінших. Ще АдамСміту своєму знаменитомутворі Дослідженняпро природуі причини багатстванародів, атакож в іншихроботах показав,що власнийінтерес кожноїокремої людинияк члена товариства,заснованогона поділі праці,веде до одержаннямаксимальноможливих благусім товариствому цілому. Передумовидля цього &61485;власність,конкуренція,ринок і підприємницькесередовище.

Уданій роботірозглянутийрозвиток вУкраїні одніеїскладовоїринковї економіки- ринкова інфраструктура,умови і чинники,що впливаютьна розвитока також проблемиі перспективиїї подальшогорозвитку.


Поняттяі суть ринковоїінфраструктури.

ТермінІнфраструктурабув упершевикористанийще на початкутеперішньогосторіччя векономічномуаналізі дляпозначенняобєктів іспоруджень,що забезпечуютьнормальнудіяльністьзбройних сил. У 40-і роки наЗаході підінфраструктуроюстали розумітисукупністьгалузей, щосприяють нормальномуфункціонуваннювиробництваматеріальнихблаг і послуг. У економічнійлітературіколишньогоСРСР вивченняпроблем інфраструктурипочалося лишев 70-і роки. Стосовнодо ринку (ринковійекономіці)інфраструктураявляє собоюсукупністьорганізаційно-правовихі економічнихвідношень, щозвязує ці відношенняпри всьому їхньому різноманіттів одну ціле -Ринковуекономіку.

Ефективнефункціонуваннясучасного ринкубезпосередньозалежить відпостійновідтворюваногоринковогосередовища.Важливим йогоелементом єринкова інфраструктура.Це системапідприємствта організацій,які забезпечуютьрух товарів,послуг, грощей,цінних паперів,робочої сили.До таких установналежать біржі,банки, дилерськіта брокерськіконтори, службизайнятості,інформаційно-комерційні,оптові тапостачально-збутовіорганізації,пункти прокатута лізингу.

Поняттяринок використовуєтьсяв різних значеннях. Економістицей термінрозуміютьнасампередяк категоріюобміну, йогохарактеристику. Ринок &61485;це засіб взаємодіїекономічнихсубєктів заснованийна ціновійсистемі іконкуренції. Це особливиймеханізм координаціїекономічнихдій.

Які всяка обєктивноіснуюча система,ринок має власнуінфраструктуру. Термін інфраструктурабула упершевикористанаще на початкутеперішньогосторіччя векономічномуаналізі дляпозначенняобєктів іспоруджень,що забезпечуютьнормальнудіяльністьзбройних сил. У 40-і роки наЗаході підінфраструктуроюстали розумітисукупністьгалузей, щосприяють нормальномуфункціонуваннювиробництваматеріальнихблаг і послуг. У економічнійлітературіколишньогоСРСР вивченняпроблем інфраструктурипочалося лишев 70 роки. Стосовнодо ринку (ринковійекономіці)інфраструктураявляє собоюсукупністьорганізаційно-правовихі економічнихвідношень, щозвязує ці відношенняпри всьомуїхньому різноманіттів одна ціле -система державних,приватних ісуспільнихінститутів(організаційі заснувань)і технічнихзасобів, щообслуговуютьінтереси субєктівринкових відносин,забезпечуютьїхню ефективнувзаємодію. Серед них виділяютьсяброкерськіфірми, різноманітнібіржі, інвестиційнікомпанії, банки,лізинговікомпанії, центризайнятості,страхові організаціїй ін.

Сутністьринковоїінфраструктури

Економікаприпускаєствореннятоварів і їхнєдоведення доспоживачів. Останнє потребуєорганізаціїсфери обертаннятоварів. Інфраструктураринку-це сукупністьінститутів,що забезпечуютьобертаннярізноманітнихтоварів. Обслуговуваннявзаємовідносинвиробниківтоварів і їхніхбезпосередніхспоживачів-основне призначенняінститутівінфраструктури.

Функціїринковоїінфраструктури

Продуктомінфраструктуриє посередницькапослуга. Послуга-це особливийтовар, що існуєтільки в моментйого виробництва. Роблячи різноманітніпосередницькіпослуги підприємствамі домашнімгосподарствам,заснуванняінфраструктуривиконують рядважливих функцій,серед якихможна виділититакі:

  1. Доведення товару до безпосереднього споживача. Інститути інфраструктури допомагають товару знайти свого споживача. Важливо організувати виробництво продукції, але не менше важливо забезпечити її реалізацію. Спеціалізація на посередницьких операціях дозволяє скоротити час на реалізацію товару, зменшити витрати обертання, прискорити оборот фондів підприємства, у більшому ступені врахувати запити споживачів.

  2. Забезпечення зворотної звязок між виробництвом і споживанням. Інфраструктура відчуває на собі вплив як виробника (пропозиція товару), так і споживача (попит на нього). Аналізуючи просування того або іншого товару на ринку, посередник може виявити тенденції, урахування яких дозволить краще орієнтувати виробництво на інтереси споживачів.

  3. Перерозподіл ресурсів між різноманітними галузями й усередині них. Ця функція забезпечується як через переорієнтування на випуск нової продукції, так і через обслуговування ринку цінних паперів. Мінливий курс акцій призводить до переміщення капіталів з однієї галузі в іншу, підтримуючи тим самим визначений рівень пропорційності в розвитку економіки.

  4. Акумуляція тимчасово вільних коштів, регулювання грошового обігу. Банківські заснування інфраструктури ринку, зайняті кредитним підприємництвом, здійснюють мобілізацію вільних коштів населення і підприємств. У результаті формується ринок грошей, розширюються інвестиційні можливості підприємств, пришвидшується товарообмін. Крім того, через зміну ставки банківського відсотка фінансово-кредитні заснування можуть впливати на структуру інвестицій, забезпечуючи їхній перерозподіл між галузями, пришвидшуючи або уповільнюючи темпи економічного росту.

Утакий спосібочевидно, щоринкова інфраструктураробить істотнийвплив на функціонуванняекономічноїсистеми в цілому.


Основнієлементи іфункції ринковоїінфраструктури.

Ринковаінфраструктурамістить такіелементи: аукціони,торгово-промисловіпалати, торговідоми, ярмарки,маркетинг,біржі, брокерські,страхові, аудиторськіфірми, холдинговікомпанії таін. (Табл 1)

Аукціони- форма продажу визначенийчас і у визначеномумісці товарів,попередньовиставленихдля ознайомлення. На аукціонахреалізуютьпевні видитоварів, які,як правило,користуютьсяпідвищенимпопитом. Наприклад,головнимицентрами аукціонноїторгівлі хутромє Нью-Йорк, Монреаль,Лондон, Копенгаген,Стокгольм,Санкт-Петербург,Москва. Особливістюаукціонів єобмеженавідповідальністьпродавця заякість пропонованихтоварів.

Отже,аукціон - цепродажів реальнихтоварів наоснові конкурсупокупців. Міжнародніаукціони - переважнокомерційніорганізації,які мають приміщення,необхіднеобладнаннята кваліфіко

ванікадри. Аукціониорганізуютьтакож спеціалізованіброкерськіфірми, якіперепродуютьтовари своїхклієнтів закомісійнувинагороду.

Торгово-промисловіпалати- це комерційніорганізації,головним завданнямяких є сприяннярозвитку економічнихі торговельнихзвязків з партнерамизарубіжнихкраїн. Вони єюридичнимиособами, якідіють на принципахповного комерційногорозрахункута самофінансування. Торгово-промисловіпалати надаютьцільові інформаційніпослуги.

Таблиця1

Основніелементиінфраструктуриринку < BORDER=1 BORDERCOLOR=атмосферою",в рамках і здопомогою якихвідтворюютьсяі панують відносиниі звязки товарноговиробництва.

Ринокяк самодостатній,автоматичнодіючий, саморегульованиймеханізм - цеабстракція,яка деякоюмірою відбиваєреалії XIX ст.Сучасний жеринок - це одинз феноменів,який зумовлюєскладну системугосподарювання,в якій тісновзаємодіютьринкові закономірності,численні регулюючіінститути(передусімдержавні) імасова свідомість.

Цивілізованийхарактер ринкув промисловихрозвинутихкраїнах визначаєтьсяшироким арсеналомперевіренихчасом і господарськоюпрактикоюзаконодавчихі моральнихнорм, багатоплановоюі компетентноюполітикоюдержави щодорозвитку економікита соціальноїінфраструктури,інформованістюі самостійністюкерівниківгосподарськихструктур навсіх рівнях,правовою свободоюекономічноїсамодіяльностілюдини.

Звичайно,Україна, якнова самостійнадержава, щовиникла нарозколотомутерені колишньогонародногосподарськогокомплексу СРСРзі складноюінфраструктурою,створеною забагато десятиріч,не може повторитиза короткийчас той шлях,який пройшовринок Заходу.Вона може тількирозумно скористатисяпевним досвідомцих країн, ашлях переходудо ринковоїсистеми маєбути свій, зурахуваннямусіх національних,політичних,економічних,географічнихта інших особливостейісторичногорозвитку України.

Однакскладністьзавдання полягаєв тому, що немаєу свті аналогівпереходу доринку великоїдержави з такою,як в Україні,спотвореноютоталітарноюсистемою структуроюгосподарства,високимрівнем монополізмув промисловості,залежністютисяч промисловихпідприємстввід постачальниківокремих видівпродукції,щозалишилисяза межами державнихкордонів.Втаких скрутнихумовах, що склалисяв Україні, вумовах глибокоїекономічної,фінансово-кредитної,паливно-сировинної,екологічноїта іншишх кризперехід дореального ринкунадзвичайноутруднений. Які всяка обєктивноіснуюча система,ринок має власнуінфраструктуру.

Ринковаекономікабазується натрьох основнихкитах: правовійсистемі (правівласності),ринковійінфраструктуріі підприємництві. Вона являєсобою неперевершенийпо ефективностігосподарськиймеханізм, уякому людинасприймаєтьсятаким, яким вінє: з одного боку,що переслідуєвласні інтереси,з інший ( творчоюособистістю,що створюєматеріальніцінності дляінших. Ще АдамСміту своєму знаменитомутворі Дослідженняпро природуі причини багатстванародів, атакож в іншихроботах показав,що власнийінтерес кожноїокремої людинияк члена товариства,заснованогона поділі праці,веде до одержаннямаксимальноможливих благусім товариствому цілому. Передумовидля цього &61485;власність,конкуренція,ринок і підприємницькесередовище.

Уданій роботірозглянутийрозвиток вУкраїні одніеїскладовоїринковї економіки- ринкова інфраструктура,умови і чинники,що впливаютьна розвитока також проблемиі перспективиїї подальшогорозвитку.


Поняттяі суть ринковоїінфраструктури.

Термін"Інфраструктура"був упершевикористанийще на початкутеперішньогосторіччя векономічномуаналізі дляпозначенняобєктів іспоруджень,що забезпечуютьнормальнудіяльністьзбройних сил. У 40-і роки наЗаході підінфраструктуроюстали розумітисукупністьгалузей, щосприяють нормальномуфункціонуваннювиробництваматеріальнихблаг і послуг. У економічнійлітературіколишньогоСРСР вивченняпроблем інфраструктурипочалося лишев 70-і роки. Стосовнодо ринку (ринковійекономіці)інфраструктураявляє собоюсукупністьорганізаційно-правовихі економічнихвідношень, щозвязує ці відношенняпри всьому їхньому різноманіттів одну ціле -Ринковуекономіку.

Ефективнефункціонуваннясучасного ринкубезпосередньозалежить відпостійновідтворюваногоринковогосередовища.Важливим йогоелементом єринкова інфраструктура.Це системапідприємствта організацій,які забезпечуютьрух товарів,послуг, грощей,цінних паперів,робочої сили.До таких установналежать біржі,банки, дилерськіта брокерськіконтори, службизайнятості,інформаційно-комерційні,оптові тапостачально-збутовіорганізації,пункти прокатута лізингу.

Поняттяринок використовуєтьсяв різних значеннях. Економістицей термінрозуміютьнасампередяк категоріюобміну, йогохарактеристику. Ринок &61485;це засіб взаємодіїекономічнихсубєктів заснованийна ціновійсистемі іконкуренції. Це особливиймеханізм координаціїекономічнихдій.

Які всяка обєктивноіснуюча система,ринок має власнуінфраструктуру. Термін інфраструктурабула упершевикористанаще на початкутеперішньогосторіччя векономічномуаналізі дляпозначенняобєктів іспоруджень,що забезпечуютьнормальнудіяльністьзбройних сил. У 40-і роки наЗаході підінфраструктуроюстали розумітисукупністьгалузей, щосприяють нормальномуфункціонуваннювиробництваматеріальнихблаг і послуг. У економічнійлітературіколишньогоСРСР вивченняпроблем інфраструктурипочалося лишев 70 роки. Стосовнодо ринку (ринковійекономіці)інфраструктураявляє собоюсукупністьорганізаційно-правовихі економічнихвідношень, щозвязує ці відношенняпри всьомуїхньому різноманіттів одна ціле -система державних,приватних ісуспільнихінститутів(організаційі заснувань)і технічнихзасобів, щообслуговуютьінтереси субєктівринкових відносин,забезпечуютьїхню ефективнувзаємодію. Серед них виділяютьсяброкерськіфірми, різноманітнібіржі, інвестиційнікомпанії, банки,лізинговікомпанії, центризайнятості,страхові організаціїй ін.

Сутністьринковоїінфраструктури

Економікаприпускаєствореннятоварів і їхнєдоведення доспоживачів. Останнє потребуєорганізаціїсфери обертаннятоварів. Інфраструктураринку-це сукупністьінститутів,що забезпечуютьобертаннярізноманітнихтоварів. Обслуговуваннявзаємовідносинвиробниківтоварів і їхніхбезпосередніхспоживачів-основне призначенняінститутівінфраструктури.

Функціїринковоїінфраструктури

Продуктомінфраструктуриє посередницькапослуга. Послуга-це особливийтовар, що існуєтільки в моментйого виробництва. Роблячи різноманітніпосередницькіпослуги підприємствамі домашнімгосподарствам,заснуванняінфраструктуривиконують рядважливих функцій,серед якихможна виділититакі:

  1. Доведення товару до безпосереднього споживача. Інститути інфраструктури допомагають товару знайти свого споживача. Важливо організувати виробництво продукції, але не менше важливо забезпечити її реалізацію. Спеціалізація на посередницьких операціях дозволяє скоротити час на реалізацію товару, зменшити витрати обертання, прискорити оборот фондів підприємства, у більшому ступені врахувати запити споживачів.

  2. Забезпечення зворотної звязок між виробництвом і споживанням. Інфраструктура відчуває на собі вплив як виробника (пропозиція товару), так і споживача (попит на нього). Аналізуючи просування того або іншого товару на ринку, посередник може виявити тенденції, урахування яких дозволить краще орієнтувати виробництво на інтереси споживачів.

  3. Перерозподіл ресурсів між різноманітними галузями й усередині них. Ця функція забезпечується як через переорієнтування на випуск нової продукції, так і через обслуговування ринку цінних паперів. Мінливий курс акцій призводить до переміщення капіталів з однієї галузі в іншу, підтримуючи тим самим визначений рівень пропорційності в розвитку економіки.

  4. Акумуляція тимчасово вільних коштів, регулювання грошового обігу. Банківські заснування інфраструктури ринку, зайняті кредитним підприємництвом, здійснюють мобілізацію вільних коштів населення і підприємств. У результаті формується ринок грошей, розширюються інвестиційні можливості підприємств, пришвидшується товарообмін. Крім того, через зміну ставки банківського відсотка фінансово-кредитні заснування можуть впливати на структуру інвестицій, забезпечуючи їхній перерозподіл між галузями, пришвидшуючи або уповільнюючи темпи економічного росту.

Утакий спосібочевидно, щоринкова інфраструктураробить істотнийвплив на функціонуванняекономічноїсистеми в цілому.


Основнієлементи іфункції ринковоїінфраструктури.

Ринковаінфраструктурамістить такіелементи: аукціони,торгово-промисловіпалати, торговідоми, ярмарки,маркетинг,біржі, брокерські,страхові, аудиторськіфірми, холдинговікомпанії таін. (Табл 1)

Аукціони- форма продажу визначенийчас і у визначеномумісці товарів,попередньовиставленихдля ознайомлення. На аукціонахреалізуютьпевні видитоварів, які,як правило,користуютьсяпідвищенимпопитом. Наприклад,головнимицентрами аукціонноїторгівлі хутромє Нью-Йорк, Монреаль,Лондон, Копенгаген,Стокгольм,Санкт-Петербург,Москва. Особливістюаукціонів єобмеженавідповідальністьпродавця заякість пропонованихтоварів.

Отже,аукціон - цепродажів реальнихтоварів наоснові конкурсупокупців. Міжнародніаукціони - переважнокомерційніорганізації,які мають приміщення,необхіднеобладнаннята кваліфіко

ванікадри. Аукціониорганізуютьтакож спеціалізованіброкерськіфірми, якіперепродуютьтовари своїхклієнтів закомісійнувинагороду.

Торгово-промисловіпалати- це комерційніорганізації,головним завданнямяких є сприяннярозвитку економічнихі торговельнихзвязків з партнерамизарубіжнихкраїн. Вони єюридичнимиособами, якідіють на принципахповного комерційногорозрахункута самофінансування. Торгово-промисловіпалати надаютьцільові інформаційніпослуги.

Таблиця1

Основніелементиінфраструктуриринку < BORDER=1 BORDERCOLOR="00000 CELLPADDING=8 CELLSPACING=0> Ринок капіталів

Похожие рефераты:

Реферат на тему Ринкова пропозиція та її еластичність Реферат на тему Ринок Реферат на тему Ринок зерна в Україні Реферат на тему Ринок овочів і баштанних в Україні Реферат на тему Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили Реферат на тему Ринок фруктів і ягід Реферат на тему Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні Реферат на тему Риски в предпринимательской деятельности Реферат на тему Розвиток та розміщення хімічної промисловості України Реферат на тему Розничный товарооборот Реферат на тему Роль і значення АПК для господарства України Реферат на тему Роль России в мировом топливно-энергетическом комплексе Реферат на тему Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации Реферат на тему Роль государства в повышении качества продукции Реферат на тему Роль государства в экономике Реферат на тему Роль государства в экономическом развитии страны (на примере России) Реферат на тему Роль держави в економіці Реферат на тему Роль и значение финансовой системы Украины в становлении рыночных отношений Реферат на тему Роль и место сертификации в решении проблем качества Реферат на тему Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития Реферат на тему Роль комплексного анализа в управлении Реферат на тему Роль малых предприятий в современной российской экономике. Перспективы малого предпринимательства в России Реферат на тему Роль мелкого бизнеса в экономике Реферат на тему Роль природного газа в энергетике и экономике капиталистического мира Реферат на тему Роль центрального банка Реферат на тему Российская Федерация в мировой экономике Реферат на тему Российская экономика в 1991-1999 гг. Реферат на тему Российский экспорт топливно-энергетических ресурсов Реферат на тему Россия в мировой экономике Реферат на тему Рынки ресурсов и распределение доходов Реферат на тему Рынки факторов производства Реферат на тему Рынок Реферат на тему Рынок драгоценных металлов в России Реферат на тему Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации Реферат на тему Рынок и его инфраструктура Реферат на тему Рынок информации и информационные технологии Реферат на тему Рынок как форма организации общественного хозяйства Реферат на тему Рынок как экономическая категория Реферат на тему Рынок совершенной и несовершенной конкуренции Реферат на тему Рынок совершенной конкуренции Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Мурманской области Реферат на тему Рынок труда в России Реферат на тему Рынок ценных бумаг Реферат на тему Рынок ценных бумаг в России до 1917 года Реферат на тему Рынок, его структура и механизм функционирования Реферат на тему Рынок: сущность, функции и условия формирования Реферат на тему Рынок: типы, функции, структура Реферат на тему Рыночная экономика Реферат на тему Рыночная экономика Реферат на тему Рыночное равновесие Реферат на тему Рыночный механизм и его элементы Реферат на тему Рыночный спрос и предложение, рынок олигополии Реферат на тему СЭЗ Алтай Реферат на тему Самозанятость Реферат на тему Сбережения и доходы населения Реферат на тему Сборная Реферат на тему Свободные экономические зоны Реферат на тему Свободные экономические зоны Казахстана Реферат на тему Свободные экономические зоны в мировом хозяйcтве Реферат на тему Связь оперативного плана предприятия и оперативных планов его структурных подразделений Реферат на тему Сдельная, повременная и другие разновидности оплаты труда Реферат на тему Себестоимость Реферат на тему Себестоимость продукции Реферат на тему Северный экономический район Реферат на тему Сертификация люков телефонной канализации Реферат на тему Система безналичных расчетов в Российской Федерации Реферат на тему Система національних розрахунків Реферат на тему Система социальной защиты в условиях рынка Реферат на тему Система ценообразования Реферат на тему Система ценообразования в экономике Реферат на тему Системы заработной платы Реферат на тему Собственность в России Реферат на тему Совершенствование внутрипроизводственных отношений ЗАО Минерал Реферат на тему Совершенствование лизинговых операций в Украине Реферат на тему Совершенствование оплаты труда на примере промышленного предприятия Реферат на тему Совершенствование организации производства в НГДУ Краснохолмскнефть на основе обеспечения пропорциональности, ритмичности и прямоточности производства Реферат на тему Совершенствование системы оплаты жилья в Санкт-Петербурге Реферат на тему Совершенствование системы оплаты труда работников государственного сектора экономики Реферат на тему Совершенстование информационных потоков предприятия Реферат на тему Совместные предприятия, проблемы развития, недостатки Реферат на тему Совместные предприятия: проблемы и перспективы Реферат на тему Современное состояние отрасли машиностроения Реферат на тему Современные информационные технологии - кредитные карточки Реферат на тему Современные тенденции в мировой экономике Реферат на тему Современные тенденции развития банковской системы в России Реферат на тему Современные традиции в макроэкономике и микроэкономике Реферат на тему Создание предпринимательской фирмы Реферат на тему Состояние традиционной радиосвязи и развитие радиотелефонной системы actionet Реферат на тему Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі Реферат на тему Социалисты утописты Реферат на тему Социальная политика государства и ее совершенствование Реферат на тему Социальная политика и сферный подход к решению вопросов в муниципальном образовании Реферат на тему Социально-экономическая роль торговой фирмы на рынке потребительских товаров Реферат на тему Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная политика Реферат на тему Социально-экономическое развитие туризма в Адыгее Реферат на тему Спекуляция: микроэкономический подход к анализу причин и результатов