Реферат на тему Роль і значення АПК для господарства України

Зміст

1. Роль і значення АПК для господарства України 3

2. Структура АПК та його види 7

3. Проблеми та перспективи розвитку АПК 14

Література 16

1. Роль і значення АПК для господарства України.

До агропромислового комплексу (АПК) належать сільське господарство, харчова, мясо-молочна, борошномельно-крупяна, комбікормова, мікробіологічна промисловість, а також ряд обслуговуючих підрозділів машинобудування, виробництво мінеральних добрив і хімікатів, сільське будівництво та допоміжні галузі, що забезпечують спорудження обєктів, транспортування, зберігання і реалізацію сільськогосподарської продукції.

Складовою частиною АПК є продовольчий комплекс, який включає такі підкомплекси: зернопродуктовий, картоплепродуктовий, цукробуряковий, плодо-овочеконсервний, виноградно-виноробний, мясний, молочний, олійно-жировий. Проблеми розвитку продовольчого комплексу зумовлені передусім нестабільністю землеробства, зокрема коливанням погодних умов.

У сучасних умовах для успішного розвитку всіх галузей АПК створюються нові форми організації агропромислового виробництва - агропромислові обєднання, агрокомбінати, агрофірми, асоціації, виробничі й науково-виробничі системи.

На початок 1996 р. в Україні налічувалося 34 778 фермерських (селянських) господарств з площею сільськогосподарських угідь 786,4 тис. га.

Найпростішою формою агропромислової кооперації с агропромислове підприємство (колгосп-завод, радгосп-завод). У ній в одному господарстві поєднуються сільськогосподарське і промислове виробництво, тобто зусилля раніше відокремлених, але взаємоповязаних галузей для підвищення ефективності виробництва.

Нині в деяких областях країни створені й успішно діють агропромислові обєднання. До них належать на добровільних засадах колгоспи, радгоспи, міжгосподарські підприємства, організації споживчої кооперації, підприємства й організації для обслуговування сільськогосподарського виробництва і переробки сировини, а також; підприємства торгівлі, які реалізовують вироблену обєднанням продукцію. При цьому підприємства зберігають свою господарську самостійність та юридичні права.

Агропромислові комбінати є виробничо-економічними формуваннями, основне завдання яких полягає в обєднанні зусиль усіх підприємств та організацій для забезпечення виробництва, заготівлі, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції та високоякісних продовольчих товарів. Вони можуть створюватися або інтеграцією всіх технологічно взаємоповязаних виробничих підрозділів одного адміністративного району, або обєднанням в агропромисловому комбінаті підприємств та організацій, розміщених у кількох районах.

Конструктивно новою формою організації агропромислового виробництва є агрофірми, які забезпечують виробництво, зберігання, переробку і реалізацію продукції, проектування і будівництво обєктів виробничого та соціального призначення і є єдиним організаційно-економічним комплексом.

У сучасних умовах розвитку науково-технічного прогресу здійснюється інтеграція науки і виробництва на основі створення науково-виробничих систем. Завданням науково-виробничих систем є впровадження у виробництво інтенсивних технологій, досягнень науки і техніки, передового досвіду, поліпшення селекції та насінництва, племінної справи. Науково-виробничі системи створюються, як правило, за галузевими принципами. Так, в Україні успішно функціонують науково-виробничі системи Кукурудза1980

Похожие рефераты:

Реферат на тему Роль России в мировом топливно-энергетическом комплексе Реферат на тему Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации Реферат на тему Роль государства в повышении качества продукции Реферат на тему Роль государства в экономике Реферат на тему Роль государства в экономическом развитии страны (на примере России) Реферат на тему Роль держави в економіці Реферат на тему Роль и значение финансовой системы Украины в становлении рыночных отношений Реферат на тему Роль и место сертификации в решении проблем качества Реферат на тему Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития Реферат на тему Роль комплексного анализа в управлении Реферат на тему Роль малых предприятий в современной российской экономике. Перспективы малого предпринимательства в России Реферат на тему Роль мелкого бизнеса в экономике Реферат на тему Роль природного газа в энергетике и экономике капиталистического мира Реферат на тему Роль центрального банка Реферат на тему Российская Федерация в мировой экономике Реферат на тему Российская экономика в 1991-1999 гг. Реферат на тему Российский экспорт топливно-энергетических ресурсов Реферат на тему Россия в мировой экономике Реферат на тему Рынки ресурсов и распределение доходов Реферат на тему Рынки факторов производства Реферат на тему Рынок Реферат на тему Рынок драгоценных металлов в России Реферат на тему Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации Реферат на тему Рынок и его инфраструктура Реферат на тему Рынок информации и информационные технологии Реферат на тему Рынок как форма организации общественного хозяйства Реферат на тему Рынок как экономическая категория Реферат на тему Рынок совершенной и несовершенной конкуренции Реферат на тему Рынок совершенной конкуренции Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Мурманской области Реферат на тему Рынок труда в России Реферат на тему Рынок ценных бумаг Реферат на тему Рынок ценных бумаг в России до 1917 года Реферат на тему Рынок, его структура и механизм функционирования Реферат на тему Рынок: сущность, функции и условия формирования Реферат на тему Рынок: типы, функции, структура Реферат на тему Рыночная экономика Реферат на тему Рыночная экономика Реферат на тему Рыночное равновесие Реферат на тему Рыночный механизм и его элементы Реферат на тему Рыночный спрос и предложение, рынок олигополии Реферат на тему СЭЗ Алтай Реферат на тему Самозанятость Реферат на тему Сбережения и доходы населения Реферат на тему Сборная Реферат на тему Свободные экономические зоны Реферат на тему Свободные экономические зоны Казахстана Реферат на тему Свободные экономические зоны в мировом хозяйcтве Реферат на тему Связь оперативного плана предприятия и оперативных планов его структурных подразделений Реферат на тему Сдельная, повременная и другие разновидности оплаты труда Реферат на тему Себестоимость Реферат на тему Себестоимость продукции Реферат на тему Северный экономический район Реферат на тему Сертификация люков телефонной канализации Реферат на тему Система безналичных расчетов в Российской Федерации Реферат на тему Система національних розрахунків Реферат на тему Система социальной защиты в условиях рынка Реферат на тему Система ценообразования Реферат на тему Система ценообразования в экономике Реферат на тему Системы заработной платы Реферат на тему Собственность в России Реферат на тему Совершенствование внутрипроизводственных отношений ЗАО Минерал Реферат на тему Совершенствование лизинговых операций в Украине Реферат на тему Совершенствование оплаты труда на примере промышленного предприятия Реферат на тему Совершенствование организации производства в НГДУ Краснохолмскнефть на основе обеспечения пропорциональности, ритмичности и прямоточности производства Реферат на тему Совершенствование системы оплаты жилья в Санкт-Петербурге Реферат на тему Совершенствование системы оплаты труда работников государственного сектора экономики Реферат на тему Совершенстование информационных потоков предприятия Реферат на тему Совместные предприятия, проблемы развития, недостатки Реферат на тему Совместные предприятия: проблемы и перспективы Реферат на тему Современное состояние отрасли машиностроения Реферат на тему Современные информационные технологии - кредитные карточки Реферат на тему Современные тенденции в мировой экономике Реферат на тему Современные тенденции развития банковской системы в России Реферат на тему Современные традиции в макроэкономике и микроэкономике Реферат на тему Создание предпринимательской фирмы Реферат на тему Состояние традиционной радиосвязи и развитие радиотелефонной системы actionet Реферат на тему Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі Реферат на тему Социалисты утописты Реферат на тему Социальная политика государства и ее совершенствование Реферат на тему Социальная политика и сферный подход к решению вопросов в муниципальном образовании Реферат на тему Социально-экономическая роль торговой фирмы на рынке потребительских товаров Реферат на тему Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная политика Реферат на тему Социально-экономическое развитие туризма в Адыгее Реферат на тему Спекуляция: микроэкономический подход к анализу причин и результатов Реферат на тему Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій Реферат на тему Специализация и кооперирование и их влияние на эффективность производства Реферат на тему Специфика Белорусской ситуации применения стабилизационных задач Реферат на тему Споживчій попит Реферат на тему Спрос и предложение Реферат на тему Спрос и предложение на рынке труда Реферат на тему Спрос и факторы его определяющие Реферат на тему Сравнительная характеристика инвестиционных моделей для совершенного рынка капитала Реферат на тему Сравнительная характеристика методов принятия решений относительно инвестиционных программ Реферат на тему Сравнительный анализ индивидуальной и коллективных форм предпринимательства Реферат на тему Сравнительный анализ факторных рынков и их современное состояние в России