Учебное пособие: Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"

ВСТУП

У даному дидактичному проекті буде розглянуто вивчення підтеми Контрольновимірювальні прилади в рамках одного уроку. При цьому застосовуватиметься елементи творчого завдання.

Для того, щоб розкрити суть вмісту цієї теми, використовуються креативні методи навчання учнів, а також евристичні прийоми технічної творчості. Навчання теми Контрольно-вимірювальні прилади імітувалася як процес дослідження, ґрунтуючись на способі самостійного пошуку знань. Слюсар повинен знати правила збору, класифікацію і використання інформації з будь-яких джерел.

Прийнято вважати, що освіта - це передача новому поколінню досвіду і знань попереднього. У традиційному вченні студент спочатку вивчає знання, а потім застосовує їх, у тому числі і творчо.

Засвоєння людиною досвіду минулого у вигляді великої кількості обєктів, а не процесу їх створення, вступає сьогодні в спір з потребою людини в самореалізації, необхідністю вирішення наукових проблем техніка, яка нестримно змінюється

Розглянемо кваліфікаційну характеристику слюсаря по контрольно-вимірювальним приладам 3-го розряду.

Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці |сітей| 4 групи кваліфікації повинен уміти:

1. Ремонтувати, збирати, перевіряти, регулювати електромагнітні, електродинамічні головки, рахуючи, оптико-механічні, пірометричні, автоматичні, самопишущі та інші прилади середньої важкості зі зняттям схем;

2. Робити слюсарну обробку деталей за 3-4 класам точності з підгонкою деталей;

3. Складати та виконувати монтаж схем зєднання середньої важкості;

4. Випробовувати та здавати прилади;

5. Виконувати паяння різними припоями;

6. Виконувати термообробку мало відповідальних деталей з подальшою доводкою їх;

7. Визначати твердість метала тарірованими напилками;

8. Ремонтувати, регулювати та юстувати особо складні прилади та апарати під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації

Спираючись на вище перелічене, можна зробити припущення про можливість творчого підходу, як до навчання, так і до процесу експлуатації КІП. У даному дидактичному проекті буде розглянутий евристичний урок з рішенням творчого завдання, що полягає у виборі заходів щодо ремонту КІП.

У звязку з модернізацією виробництва, впровадженням нових технологій, що характеризуються великою кількістю параметрів і строгими вимогами технологічного регламенту, навчання слюсаря по контрольно-вимірювальним приладам творчості стає усе більш актуальною.


МЕТА

Мета даного заняття теоретично освоїти КІП. Прищепити учням уміння творчо мислити, там, де це можливо, до процесу експлуатаційних робіт на прикладі даного заняття. А також, можливо, підвищити інтерес до вибраної спеціальності.

ВМІСТ УРОКУ

Для творчого підходу до вчення, мною був вибраний евристичний урок. Він складається з двох частин: інваріантна частина в ній викладач пояснює тему. Ця частина складається з контурного конспекту, який приведений нижче.

Інваріантна частина

Інваріантна частина даного уроку (тобто його вміст) представлено в додатку А.

Варіантна частина

У варіантній частині дидактичного проекту розглядається урок по темі Контрольно-вимірювальні прилади. Даний урок побудований на методі евристичних питань. Цей метод полягає в пошуку рішення задачі за допомогою спеціального підготовленого переліку (списку) навідних питань. Розрахунок робиться на те, що при відповіді на поставлені питання настає те осяяння, яке приводить до потрібної ідеї рішення задачі.

У даній курсовій роботі формою організації навчання є евристичний урок креативного типа.

Евристичний урок форма навчання, в якій педагог допомагає учням створювати нові знання або розуміння, формулювати проблеми, робити власні відкриття. До евристичних уроків відносяться ті, які забезпечують умови для створення учнями або педагогами нових освітніх продуктів.

До уроків креативного типа відносяться:

- урок-діалог;

- дискусія;

- евристична бесіда;

- пошуковий урок;

- урок постановки проблем і їх рішення|вирішення|;

- урок моделювання;

- винахідництво;

- урок евристичної ситуації;

- ділова гра;

- урок навпаки;

- прогностичний урок;

- урок захисту творчих робіт.

З безлічі перерахованих видів уроків креативного типа для досягнення поставлених цілей вибираємо урок постановки проблем і їх рішення. Евристичні (інтуїтивні або ірраціональні) методи спираються на активацію творчої діяльності людини і розвиток його творчих здібностей на основі розвитку інтуїтивних процедур діяльності, фантазії, аналогій і так далі.

Метод евристичних питань, відомий також як метод ключових питань, доцільно застосовувати для збору додаткової інформації в умовах проблемної ситуації або впорядкування вже наявної інформації в самому процесі рішення творчої задачі. Крім того, евристичні питання служать додатковою стимул-реакцією, формують нову стратегію і тактику рішення творчої задачі. Не випадково в практиці викладання їх також називають навідними питаннями, оскільки вдало поставлене педагогом питання наводить учня на ідею рішення, правильну відповідь.

Метод евристичних питань базується на наступних закономірностях і відповідних ним принципах:

- проблемне і оптимальності (дорогою майстерно поставлених питань проблемна завдання знижується до оптимального рівня);

- дроблення інформації (дозволяє здійснити розбиття завдання на під задачі);

- ціле покладання| (кожне нове евристичне питання формує нову стратегію - і ялина діяльності).

Достоїнства методу евристичних питань полягає в його простоті і ефективності.

Таким чином, на даному етапі курсового проекту доцільно скласти евристичні питання і їх обґрунтування або передбачувані відповіді.

Спільно з учнями розглянемо параметри якості електроенергії, подальший їх аналіз, виявлення достоїнств і недоліки. Ідеальний кінцевий продукт учні самі зможуть вибрати методи регулювання параметрів якості, що є завданням 4 рівня складності (тобто елементом творчої діяльності, характерної для студентів вузів).

Параметри якості електроенергії, методи їх регулювання, а також їх відмітні особливості відбиті в древі рішення і повязані з нижче приведеною таблицею. У ній зведені евристичні питання, їх обґрунтування, а також бажані відповіді по кожній з позицій в древірішень.

Таблиця 1 Розробка евристичних питань для учбового заняття

питання

Похожие рефераты:

Реферат на тему Урок хореографии как форма учебных занятий Статья: Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття Реферат на тему Учение без принуждения Контрольная работа на тему Физическое воспитание в семье Реферат на тему Физическое воспитание детей от рождения до 7 лет Курсовая работа на тему Формирование мотивации к учению в сельской школе Дипломная работа на тему Формирование нравственных ценностей у детей старшего дошкольного возраста средством игр-драматизации Курсовая работа на тему Формирование познавательных умений учащихся во внеклассной работе Реферат на тему Человек как предмет педагогической антропологии Реферат на тему Эволюционные теории управления в образовании Контрольная работа на тему Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения Дипломная работа на тему Влияние логопедической ритмики на музыкальное развитие и коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста Реферат на тему Воспитание гражданственности у студентов в ВУЗе, на примере УГТУ-УПИ Контрольная работа на тему Воспитание культуры толерантности в общеобразовательной поликультурной школе Реферат на тему Воспитательная система классного коллектива Дипломная работа на тему Дидактические игры как средство экологического воспитания дошкольника Курсовая работа на тему Использование компьютерной техники в учебном процессе Статья: Использование компьютерных технологий в повышении эффективности учебного процесса Дипломная работа на тему Использование коррекционно-воспитательных упражнений на занятиях по логопедической ритмике с детьми, страдающими заиканием Дипломная работа на тему Изучение уровня педагогических знаний родителей учащихся Реферат на тему Изучение устного народного творчества в процессе обучения Курсовая работа на тему Изучения лексики русского языка в начальной школе Курсовая работа на тему ИКТ-компонент как средство формирования мотивации к учению у учащихся 4 класса на уроках русского языка Дипломная работа на тему Имидж педагога Учебное пособие: Имя прилагательное и . Иван Бунин Дипломная работа на тему Индивидуализация в процессе воспитания старшеклассников Дипломная работа на тему Индивидуализация в процессе обучения математике Реферат на тему Индивидуализация воспитательной работы с учащимися Контрольная работа на тему Индивидуальная работа с учащимися Реферат на тему Индивидуально-воспитательная работа с сотрудниками органов внутренних дел Калужской области Курсовая работа на тему Индивидуальное обучение детей младшего школьного возраста Курсовая работа на тему Индивидуальные особенности детей, их учет и педагогическая коррекция Реферат на тему Индивидуальные особенности обучения школьников Реферат на тему Индивидуальный стиль работы классного руководителя Курсовая работа на тему Инновации в образовании Реферат на тему Инновации в педагогике Доклад: Инновационная деятельность педагога Реферат на тему Инновационное управление деятельностью образовательного учреждения по формированию профессиональных компетенций обучающихся Курсовая работа на тему Инновационные модели обучения на уроках географии Курсовая работа на тему Инновационные педагогические технологии Курсовая работа на тему Инновационные технологии, используемые на занятиях в дошкольном учреждении Изложение: Инновация и новизна в педагогике Реферат на тему Интегративное знание в содержании общего среднего образования Реферат на тему Интегративный урок музыки Реферат на тему Интеграционные тенденции в мировом образовании Реферат на тему Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников Курсовая работа на тему Интеграция математических и экономических знаний Дипломная работа на тему Интегрированные уроки в процессе обучения младших школьников Курсовая работа на тему Интегрированные уроки как одно из средств повышения активности учащихся на уроках в старших классах Курсовая работа на тему Интегрированные уроки по математике 7-9 класс Курсовая работа на тему Интегрированный подход в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста Реферат на тему Интегрированный урок - конференция, методика проведения Дипломная работа на тему Интегрированный урок в начальной школе Учебное пособие: Интегрированный урок чтения (1 класс), истории (3 класс) Учебное пособие: Интегрированный урок. Домашние животные. Кошка Курсовая работа на тему Интеллект в структуре индивидуальных свойств Курсовая работа на тему Интеллектуальная готовность детей 6-7 лет к школьному обучению Курсовая работа на тему Интеллектуальная готовность к обучению в начальной школе дошкольников, посещающих ДОУ компенсирующего вида и основные направления ее формирования Сочинение: Интеллектуальная игра "Я гражданин России" Контрольная работа на тему Интеллектуально пассивные школьники Курсовая работа на тему Интеллектуальные игры в обучении старшекласников Реферат на тему Интенсивная школа Курсовая работа на тему Интерактивные методы обучения иностранному языку в 5-7 классах средней общеобразовательной школы Реферат на тему Интерактивтік сабак (Интарактивный урок.каз) Контрольная работа на тему Интуиция педагога Учебное пособие: Информатизация образования Дипломная работа на тему Информатика и информационные технологии в образовании Реферат на тему Информатика и образование Реферат на тему Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования Реферат на тему Информационное обеспечение методической подготовки студентов педвуза Реферат на тему Информационное пространство и изучение истории в школе Реферат на тему Информационные технологии в образовании Курсовая работа на тему Информационные технологии в обучении детей с нарушениями речи Курсовая работа на тему Информационные технологии на уроках китайского языка Курсовая работа на тему Информационные технологии на уроках ОБЖ Реферат на тему Информационный тезаурус педагогической инноватики Дипломная работа на тему Использование баз данных математических задач в процессе подготовки учащихся 11-х классов к ЕГЭ по математике Контрольная работа на тему Использование блоков Дьенеша с целью развития логико-математических представлений у детей Реферат на тему Изменение восприятия в процессе обучения Курсовая работа на тему Изменение отношения к учебе в младшем школьном возрасте Реферат на тему Изменения в обучении географии Контрольная работа на тему Изобразительная деятельность Курсовая работа на тему Изучение 3D моделирования в AUTODESK 3DS MAX 2008 на факультативах в школе Курсовая работа на тему Изучение вопросов биотехнологии в курсе химии средней школы Курсовая работа на тему Изучение зависимости степени агрессивности от особенностей саморегуляции Реферат на тему Изучение и воспитание одаренных детей Дипломная работа на тему Использование информационных технологий во внеклассной работе по информатике Реферат на тему Изучение темы "Семейство сложноцветных" в средней школе Реферат на тему Изучение тригонометрического материала в школьном курсе математики Статья: Контроль и обратная связь: аспекты интеграции Реферат на тему Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе Курсовая работа на тему Контроль у навчанні іноземної мови Курсовая работа на тему Логопедическая работа по коррекции фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников со стертой формой дизартрии Дипломная работа на тему Логопедическая работа по развитию голосовых возможностей у детей среднего дошкольного возраста, имеющих недоразвитие фонетической стороны речи Дипломная работа на тему Логопедическая ритмика в системе комплексного воздействия на детей с общим недоразвитием речи Дипломная работа на тему Использование межпредметных связей как средство развития связной речи на уроках литературного чтения Курсовая работа на тему Использование метода моделирования при систематизации знаний старших дошкольников об окружающем мире Курсовая работа на тему Использование метода проектов в обучении детей старшего дошкольного возраста физическим упражнениям Реферат на тему Логопедія, її предмет і задачі Контрольная работа на тему Конфликты в педагогическом процессе и технологии их разрешения